ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ถาม ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ?

ตอบ ธรรมมีอุปการะมากมี

 1. สติ ความระลึกได้
 2. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ฯ

ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใด ๆ และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ฯ


ถาม ในรัตนะ 3 พระธรรม ได้แก่อะไร ? ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างไร ?

ตอบ พระธรรม ได้แก่ พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฯ ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติตาม คือ ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฯ


ถาม พระโอวาทของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่าหัวใจพระศาสนา มีกี่ข้อ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 ข้อ ฯ คือ

 1. เว้นจากทุกจริต คือประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
 2. ประกอบสุจริต คือประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ
 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น

ถาม ทุจริต คืออะไร ? ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มี บุญบาปไม่มี จัดเป็นทุจริตข้อไหน ?

ตอบ ทุจริต คือ ประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ฯ ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มี บุญบาปไม่มี จัดเป็นมโนทุจริต ฯ


ถาม ไตรลักษณะ ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่

 1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
 2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์
 3. อนัตตตา ความเป็นของใช่ตน ฯ

ถาม พรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ฯ


ถาม นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดี จะนำอิทธิบาทมาใช้อย่างไร ?

ตอบ

ในเบื้องต้น ต้องสร้างฉันทะคือความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนก่อน เมื่อมีความพอใจ จะเป็นเหตุให้ขยันศึกษาหาความรู้ที่เรียกว่าวิริยะ และเกิดความใฝ่ใจใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ที่เรียกว่าจิตตะ และเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องนำความรู้นั้นมาใคร่ครวญพิจารณาให้เข้าใจเหตุและผลอย่างถูกต้อง ที่เรียกว่า วิมังสา ดั่งนี้ก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้ ฯ


คิหิปฏิบัติ

ถาม ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ มีอะไรบ้าง ?

ตอบ ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ มี

 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
 2. เว้นจากการลักทรัพย์
 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 4. เว้นจากการพูดปด
 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ฯ

ถาม จงจับคู่ข้อทางซ้ายมือกับข้อทางขวามือให้ถูกต้อง

ก. จะทำดีทำชั่ว ก็ต้องคล้อยตาม1. มิตรดีแต่พูด
ข. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2. มิตรหัวประจบ
ค. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้3. มิตรมีความรักใคร่
ง. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว4. มิตรมีอุปการะ
จ. ทุกข์ก็ทุกข์ด้วย สุขก็สุขด้วย5. มิตรแนะประโยชน์

ตอบ

 • ข้อ ก คู่กับ ข้อ 2
 • ข้อ ข คู่กับ ข้อ 4
 • ข้อ ค คู่กับ ข้อ 1
 • ข้อ ง คู่กับ ข้อ 5
 • ข้อ จ คู่กับ ข้อ 3

ถาม จงบอกโทษของการดื่มสุรามาสัก 3 ข้อ

ตอบ มีโทษดังนี้ (ให้ตอบเพียง 3 ข้อ)

 1. เสียทรัพย์
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. เกิดโรค
 4. ต้องติเตียน
 5. ไม่รู้จักอาย
 6. ทอนกำลังปัญญา ฯ