ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. บุคคลผู้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าตรงกับข้อใด ?
  1. พุทธะ
  2. อนุพุทธะ
  3. ปัจเจกพุทธะ
  4. พุทธานุพุทธะ
 2. ผู้ได้รับยกย่องว่าเลิศในทางนั้นๆ เรียกว่าอะไร ?
  1. อริยบุคคล
  2. สาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูตร
 3. พระเถระรูปใด บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรก ?
  1. พระโกณฑัญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระยสะ
 4. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับชฎิล ๓ พี่น้อง ?
  1. มีชีวิตคู่
  2. เป็นนักบวช
  3. จบไตรเพท
  4. มีบริวารมาก
 5. พระอุรุเวลกัสสปะบรรลุธรรม ณ สถานที่ใด ?
  1. ราชคฤห์
  2. อุรุเวลาเสนานิคม
  3. นาลันทา
  4. คยาสีสะ
 6. สหายของอุปติสสมาณพ คือใคร ?
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. โกลิตะ
  4. อชิตะ
 7. อุปติสสมาณพเลื่อมใสในพระอัสสชิ เพราะเหตุใด ?
  1. รูปร่างดี
  2. วจีไพเราะ
  3. สำรวมดี
  4. เทศน์ไพเราะ
 8. พระสาวกรูปใด เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาสามเณรเป็นครั้งแรก ?
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอุบาลี
  4. พระมหากัสสปะ
 9. พระสาวกรูปใด ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระธรรมเสนาบดี ?
  1. พระสีวลี
  2. พระอานนท์
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระโมคคัลลานะบรรลุธรรมหลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๕ วัน
  2. ๗ วัน
  3. ๑๐ วัน
  4. ๑๕ วัน
 11. นวกัมมาธิฏฐายีเป็นคุณสมบัติของพระเถระรูปใด ?
  1. พระอานนท์
  2. พระราธะ
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระสารีบุตร
 12. พระสาวกรูปใดถือธุดงค์ ๓ ข้อเป็นวัตร ?
  1. พระอานนท์
  2. พระราธะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระสารีบุตร
 13. พระสาวกรูปใด ถวายผ้าสังฆาฏิของตนให้พระพุทธเจ้าทรงใช้สอย ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระเรวตะ
 14. พระมหากัจจายนะ ก่อนอุปสมบท มีตำแหน่งอะไร ?
  1. ปุโรหิต
  2. ทหารเอก
  3. เจ้าลัทธิ
  4. เศรษฐี
 15. พระสาวกรูปใดกล่าวว่า วรรณะ ๔ เสมอกันด้วยการกระทำ ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหากัจจายนะ
  3. พระอานนท์
  4. พระมหากัปปินะ
 16. คำภาวนาว่า รโชหรณํ พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวกรูปใด ?
  1. พระมหาปันถก
  2. พระจูฬปันถก
  3. พระราธะ
  4. พระราหุล
 17. สามเณรรูปใด ได้รับการบรรพชาจากพระมหากัจจายนะ ?
  1. โสณกุฏิกัณณะ
  2. บัณฑิต
  3. สังกิจจะ
  4. เรวตะ
 18. พระลกุณฏกภัททิยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?
  1. รัตตัญญู
  2. แสดงธรรมได้วิจิตร
  3. แสดงธรรมไพเราะ
  4. มีเสียงไพเราะ
 19. พระสาวกรูปใด เป็นหลานของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ?
  1. พระสาคตะ
  2. พระโกณฑธาน
  3. พระสุภูติ
  4. พระวังคีสะ
 20.  พระสาวกรูปใดชำนาญมนต์เคาะกะโหลกมนุษย์แล้วรู้ว่าไปเกิดที่ไหน ?
  1. พระพากุละ
  2. พระสุภูติ
  3. พระสาคตะ
  4. พระวังคีสะ
 21. พระสาวกรูปใด เคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร ?
  1. พระราธะ
  2. พระสุภูติ
  3. พระรัฐบาล
  4. พระสีวลี
 22. พระสาวกรูปใด ได้การยกย่องว่า เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?
  1. พระราหุล
  2. พระโสภิตะ
  3. พระราธะ
  4. พระอุบาลี
 23. พระสาวกรูปใดไม่ได้ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระกาฬุทายี
 24.  พระสาวกรูปใดได้รับยกย่องว่าทำตระกูลให้เลื่อมใส ?
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระกาฬุทายี
  4. พระอุบาลี
 25. พระสาวกรูปใด พระพุทธเจ้าทรงพาไปดูนางอัปสรบนสวรรค์ ?
  1. พระภัททิยะ
  2. พระนันทะ
  3. พระอานนท์
  4. พระเทวทัตต์
 26.  พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างของผู้ใคร่ต่อการศึกษา ?
  1. พระราหุล
  2. พระราธะ
  3. พระเรวตะ
  4. พระสารีบุตร
 27. พระสาวกรูปใด เป็นมูลเหตุให้ต้องขออนุญาตบิดามารดาก่อนบวช ?
  1. พระนันทะ
  2. พระราหุล
  3. พระภัททิยะ
  4. พระกิมพิละ
 28. พระอุบาลีเถระ เกิดในตระกูลใด ?
  1. ช่างจัดสวน
  2. ช่างก่อสร้าง
  3. ช่างตัดผม
  4. ช่างจัดดอกไม้
 29. พระสาวกรูปใดก่อนบวชไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี ?
  1. พระภัททิยะ
  2. พระมหานามะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระกิมพิละ
 30.  พระพุทธเจ้า ทรงเปรียบการบำเพ็ญเพียรของพระโสณโกฬิวิสะด้วยอะไร ?
  1. บุคคล ๔ เหล่า
  2. บัว ๓ เหล่า
  3. พิณ ๓ สาย
  4. ธุดงค์ ๓
 31. พระสาวกรูปใดอดอาหารจนมารดาบิดายอมจำใจให้บวช ?
  1. พระราธะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระรัฐบาล
  4. พระสุภูติ
 32. ใครถามพระปิณโฑลภารทวาชะว่า พระภิกษุหนุ่มบวชอยู่ได้อย่างไร ?
  1. พระเจ้าอุเทน
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้ามธุรราช
  4. พระเจ้าโกรัพยะ
 33. พระสาวกรูปใดตอนเป็นเด็กถูกล้อเลียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแม่ ?
  1. พระรัฐบาล
  2. พระราธะ
  3. พระกุมารกัสสปะ
  4. พระสาคตะ
 34. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามของพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีจริง ?
  1. พระโสภิตะ
  2. พระกุมารกัสสปะ
  3. พระมหาโกฎฐิตะ
  4. พระราธะ
 35. พระมหากัปปินะ เกิดในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 36. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่า ผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบด้าน ?
  1. พระสุภูติ
  2. พระจุนทะ
  3. พระเรวตะ
  4. พระอุปเสนะ
 37. พระสาวกรูปใดบรรลุพระอรหัตผลขณะปลงผมเสร็จ ?
  1. พระสีวลี
  2. พระเรวตะ
  3. พระสุภูติ
  4. พระวังคีสะ
 38. เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสาวกรูปใด ?
  1. พระพากุละ
  2. พระวักกลิ
  3. พระจูฬปันถก
  4. พระสุภูติ
 39. พระสาวกรูปใด ถูกปลากลืนกินในสมัยเป็นทารกแล้วไม่ตาย ?
  1. พระสาคตะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระพากุละ
  4. พระอุปเสนะ
 40.  พระพากุละไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะอานิสงส์ในการสร้างอะไร ?
  1. พระเจดีย์
  2. ห้องสุขา
  3. พระวิหาร
  4. พระอุโบสถ
 41.  ระเบียบแบบแผนที่ผู้นับถือศาสนาพึงปฏิบัติเรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. กุศลพิธี
 42. สามีจิกรรม หมายถึงพิธีเช่นไร ?
  1. แสดงมุทิตาจิต
  2. ทำวัตรสวดมนต์
  3. ขอขมาโทษต่อกัน
  4. อธิษฐานจิต
 43.  วันพระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?
  1. วันอุโบสถ
  2. วันวัสสูปนายิกา
  3. วันธรรมสวนะ
  4. วันปาฏิบท
 44. ผ้าที่โยงจากศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลเรียกว่าอะไร ?
  1. ผ้าภูษามาลา
  2. ผ้าภูษาโยง
  3. ผ้ามาลาโยง
  4. สายสิญจน์
 45. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 46. วันมหาปวารณาคือวันอะไร ?
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันตักบาตรเทโว
  4. วันลอยกระทง
 47. คำว่า ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เป็นบทสรรเสริญอะไร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 48. การถวายผ้าวัสสิกสาฎกนิยมถวายในโอกาสใด ?
  1. วันขึ้นปีใหม่
  2. วันเถลิงศก
  3. วันสงกรานต์
  4. วันเข้าพรรษา
 49. การสวดพระอภิธรรม จัดเข้าในศาสนพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกะ
 50. ผ้าป่า เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. ผ้าบังสุกุล
  2. ผ้าภูษาโยง
  3. ผ้ามาลาโยง
  4. ผ้ากฐิน