ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อะไรเป็นเครื่องกำหนดให้ชีวิตสรรพสัตว์มีสุขหรือทุกข์ ?

 1. กรรม
 2. เทวดา
 3. มาร
 4. พรหม

๒. กรรมเป็นทางไปสู่สุคติหรือทุคติ เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมเวร
 2. กรรมคติ
 3. กรรมนิมิต
 4. กรรมบถ

๓. ผลที่เกิดจากการกระทำความดีหรือชั่วของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกรรม
 2. กรรมวิบาก
 3. เจตนากรรม
 4. เวรกรรม

๔. เจตนาเป็นองค์ประกอบของข้อใด ?

 1. กรรมวิบาก
 2. กรรมกิเลส
 3. กรรมบถ
 4. กรรมลิขิต

๕. ความตั้งใจหรือความจงใจในการทำกรรมดีหรือชั่ว เรียกว่าอะไร ?

 1. อารมณ์
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. เจตนา

๖. ความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลจะพึงได้รับในชาติหน้า ตรงกับข้อใด ?

 1. เกิดเป็นมนุษย์
 2. เกิดเป็นเทวดา
 3. เกิดเป็นเปรต
 4. เกิดเป็นพรหม

๘. ภูมิที่บุรุษเปลี้ยไปเกิดเป็นเปรต เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. อคติ
 4. ภพชาติ

๙. ภูมิที่คนประพฤติกุศลกรรมบถไปเกิด ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์นรก
 2. อสุรกาย
 3. มนุษย์
 4. เปรต

๑๐. กรรมเป็นทางให้ไปเกิดในทุคติ เช่น สัตว์ดิรัจฉาน เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๑๑. อะไรเป็นเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ?

 1. กุศลมูล ๓
 2. อกุศลมูล ๓
 3. สุจริต ๓
 4. ทุจริต ๓

๑๒. อกุศลกรรมบถใด เกิดขึ้นจากโลภะ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. ผรุสวาจา
 4. พยาบาท

๑๓. อกุศลกรรมบถใด เกิดขึ้นจากโทสะ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. อภิชฌา

๑๔. อกุศลกรรมบถใด เกิดขึ้นจากโมหะ ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๕. โลภอยากได้ของเขา เป็นกรรมประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. คำว่า มือเปื้อนเลือด สอดคล้องกับอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. สัมผัปปลาปะ

๑๗. ข้อใด เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางวาจา ?

 1. วางยาพิษ
 2. ยิงด้วยปืน
 3. แทงด้วยมีด
 4. สั่งฆ่า

๑๘. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?

 1. อายุสั้น
 2. อดยาก
 3. ยากจน
 4. คนนินทา

๑๙. ข้อใด เป็นอทินนาทานเกิดขึ้นทางวาจา ?

 1. สั่งให้โกหก
 2. สั่งให้ฆ่า
 3. สั่งให้ด่า
 4. สั่งให้ลักขโมย

๒๐. ลักทรัพย์ประเภทใด เป็นอทินนาทาน ?

 1. มีเจ้าของ
 2. เขาหวงแหน
 3. เขายังไม่ให้
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. ฉ้อโกงทรัพย์สินของชาติ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๒๒. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?

 1. ด้อยทรัพย์
 2. อับปัญญา
 3. หมดบารมี
 4. มีโรคมาก

๒๓. กาเมสุมิจฉาจาร เป็นการกระทำความชั่วทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. พยาบาท

๒๕. อกุศลกรรมบถข้อ ๓ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด ?

 1. หญิงต้องห้าม
 2. ชายต้องห้าม
 3. นักบวช
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. คำพูดประเภทใด เรียกว่า มุสาวาท ?

 1. คำเท็จ
 2. คำหยาบ
 3. คำส่อเสียด
 4. คำเพ้อเจ้อ

๒๗. มนุษย์ทั้งหลายใช้คำพูดทำความชั่วใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มุสาวาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๒๘. ข้อใด เป็นมุสาวาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย ?

 1. แจ้งความเท็จ
 2. ทำเอกสารเท็จ
 3. เป็นพยานเท็จ
 4. ให้การเท็จ

๒๙. คำพูดยุยงทำให้คนเข้าใจผิดต่อกัน เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ผรุสวาจา

๓๐. คำหยาบคาย เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ผรุสวาจา

๓๑. คำพูดหาสาระมิได้ ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ผรุสวาจา

๓๒. การเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

๓๓. พยาบาทเป็นเหตุให้บุคคลกระทำอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. ผรุสวาจา

๓๔. เห็นว่า ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๕. มิจฉาทิฏฐิประเภทใด พระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นบาปหนักที่สุด ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. อกิริยทิฏฐิ
 3. อเหตุกทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ข้อใด เป็นรากเหง้าให้บุคคลประพฤติกุศลกรรมบถ ?

 1. กุศลกรรม
 2. กุศลจิต
 3. กุศลมูล
 4. กุศลเจตนา

๓๗. เจตนางดเว้นจากการทำความชั่ว เรียกว่าอะไร ?

 1. ศีล
 2. เวรมณี
 3. สิกขาบท
 4. กุศล

๓๘. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร สอดคล้องกับกรรมบถข้อใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ใครได้ชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ ?

 1. ผู้ละปาณาติบาต
 2. ผู้ละอทินนาทาน
 3. ผู้ละมุสาวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. กรรมบถใด เพียงแค่คิดก็เป็นความดีแล้ว ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่พูดปด
 4. ไม่ผูกเวร

๔๑. กุศลกรรมบถข้อ ๓ เป็นหลักธรรมสำหรับประพฤติใครกับใคร ?

 1. พี่-น้อง
 2. นาย-บ่าว
 3. มิตร-สหาย
 4. สามี-ภรรยา

๔๒. กุศลกรรมบถข้อ ๔ มุ่งให้คนพูดคำเช่นไร ?

 1. คำจริง
 2. คำสุภาพ
 3. คำอ่อนหวาน
 4. คำคม

๔๓. การงดเว้นคำพูดประเภทใด ทำให้เกิดความปรองดอง ?

 1. คำเท็จ
 2. คำส่อเสียด
 3. คำหยาบ
 4. คำเพ้อเจ้อ

๔๔. อนภิชฌา ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๔๕. คนมีนิสัยชอบแบ่งปัน เพราะประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. คนไม่คิดอาฆาตจองเวร ได้ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. สัมมาทิฏฐิ จัดเป็นการประพฤติธรรมทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. เห็นว่า พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ เป็นทิฏฐิประเภทใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. นัตถิกทิฏฐิ
 3. อเหตุกทิฏฐิ
 4. อกิริยทิฏฐิ

๔๙. อนภิชฌา อพยาบาท สัมมาทิฏฐิ เป็นกรรมประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา