แนวข้อสอบวิชาธรรม น.ธ.โท

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ? ตอบ การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็น วิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ มีประโยชน์ คือทำให้รู้จักสภาพที่เป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2565

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังขตธรรมคืออะไร ? มีลักษณะอย่างไร ? ตอบ สังขตธรรม คือธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง ฯ มีลักษณะคือ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรปรวน ในท่ามกลาง มีความดับไปในที่สุด ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2565

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2564

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ตจปัญจกกรรมฐาน มีอะไรบ้าง ? เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน หรือของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ? ตอบ ตจปัญจกกรรมฐาน มี เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2564

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2563

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สมถกรรมฐาน และ วิปัสสนากรรมฐาน มุ่งผลแห่งการปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ สมถกรรมฐานมุ่งผลคือความสงบใจ วิปัสสนากรรมฐานมุ่งผลคือความเรืองปัญญา ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ราคะ โลภะ อิสสา กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2563

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2562

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุคคลาธิฏฐานาเทศนา เทศนามีบุคคลเป็นที่ตั้ง มีอธิบายว่าอย่างไร ? ตอบ มีอธิบายว่า การสอนที่ยกบุคคลมาเป็นตัวอย่าง เช่น ในมหาชนกชาดก สอนเรื่องความเพียรโดยกล่าวถึงพระมหาชนกโพธิสัตว์ว่าทรงมีความเพียรอย่างยิ่ง พยายามว่าย น้ำในท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ มองไม่เห็นฝั่งอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถึงฝั่งให้ได้ และทรงถึงฝั่งได้ดังประสงค์ ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2562

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บูชา 2 คืออะไรบ้าง ? การสมาทานศีล 5 เป็นประจำ จัดเป็นบูชาประเภทใด ? ตอบ บูชา 2 คือ อามิสบูชา บูชาด้วยอามิสสิ่งของ 1 ปฏิบัติบูชา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2560

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ปฏิสันถาร มีอะไรบ้าง ? มีประโยชน์อย่างไร ? ตอบ ปฏิสันถาร มี มีประโยชน์อย่างนี้ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? มีประโยชน์อย่างไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2560

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2559

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม เจโตวิมุตติ กับ ปัญญาวิมุตติ ต่างกันอย่างไร ? ตอบ เจโตวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผูได้บรรลุฌานมาก่อนแล้ว จึงบำเพ็ญวิปัสสนาต่อ ส่วนปัญญาวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผูได้บรรลุด้วยลำพังบำเพ็ญวิปัสสนาล้วน อีกนัยหนึ่ง เรียกเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากราคะ เรียกปัญญาวิมุตติเพราะพ้นจากอวิชชา ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2559

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน มุ่งผลแห่งการปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ สมถกรรมฐานมุ่งผลคือความสงบใจ ส่วนวิปัสสนากรรมฐานมุ่งผลคือความเรืองปัญญา ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ปาพจน์ 2 คือธรรมและวินัย นั้นทราบแล้ว อยากทราบว่าความปฏิบัติอย่างไรจัดเป็นธรรม ความปฏิบัติอย่างไรจัดเป็นวินัย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มีอะไรบ้าง? เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร? เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานหรือของวิปัสสนากัมมัฏฐาน? ตอบ ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มี เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน และ ตโจ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2556

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ทิฏฐิ ที่หมายถึงความเห็นผิด 2 อย่าง มีอะไรบ้าง ? ตอบ มี ปัญหาข้อที่ 2 ถาม กุศลวิตก มีอะไรบ้าง ? สงเคราะห์เข้าในมรรคมีองค์ 8 ข้อไหนได้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2556

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กัมมัฏฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนแก่ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นั้น เรียกชื่อว่าอะไร ? เป็นสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ? ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในอริยบุคคล 2 พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษาเรื่องอะไร ? ผู้ศึกษากำลังสอบธรรมอยู่นี้เรียกว่าพระเสขะได้หรือไม่ ? ตอบ พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษา ในอธิสีล ในอธิจิต และในอธิปัญญา อีกอย่างหนึ่งหมายถึง ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติเพื่อมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป ฯ ผู้ศึกษากำลังสอบธรรมอยู่นี้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังขตธรรม คืออะไร ? มีลักษณะอย่างไร ? ตอบ คือธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง ฯ มีลักษณะ คือ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความดับไปในที่สุด เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรากฏ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ตจปัญจกกัมมัฏฐานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร มีอะไรบ้าง จัดเป็นสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน? ตอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกัมมัฏฐาน มีเกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทันตา ฟัน และตโจ หนัง เป็นได้ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม รูปในขันธ์ 5 แบ่งเป็น 2 ได้แก่อะไรบ้าง ? จงอธิบายมาสั้น ๆ พอเข้าใจ ตอบ ได้แก่ มหาภูตรูป และ อุปาทายรูป ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระเสขะ ผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษาอะไร ? ชื่อว่าพระอเสขะ เพราะอะไร ? ตอบ ศึกษาสิกขา 3 คือ 1. อธิสีลสิกขา 2. อธิจิตตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2549

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม มูลกัมมัฏฐาน คืออะไร ? เจริญอย่างไรเป็นอารมณ์ของสมถะ ? เจริญอย่างไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ? ตอบ มูลกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานเดิม ได้แก่ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2549