ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร ?

ก. รู้ความเป็นไป
ข. รู้ปฏิปทาจริยาวัตร
ค. ได้ทิฏฐานุคติ
ง. ถูกทุกข้อ

๒. ไตรเพท เป็นคัมภีร์การศึกษาของวรรณะใด ?

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร

๓. เพราะเหตุใด คนชมพูทวีปสมัยนั้น จึงมีทิฏฐิความเห็นที่แตกต่างกัน ?

ก. มีคณาจารย์มากมาย
ข. มีการสอนลัทธิต่างกัน
ค. มีการแบ่งชั้นวรรณะ
ง. ถูกทุกข้อ

๔. ความเห็นว่า ตายแล้วสูญ จัดเป็นทิฏฐิประเภทใด ?

ก. อเหตุกทิฏฐิ
ข. นัตถิกทิฏฐิ
ค. อุจเฉททิฏฐิ
ง. สัสสตทิฏฐิ

๕. ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร ?

ก. ตายแล้วสูญ
ข. ตายแล้วตกนรก
ค. ตายแล้วเกิดในสุคติ
ง. มีคติไม่แน่นอน

๖. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากใคร ?

ก. พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสนะ
ค. พระเจ้าสีหหนุ
ง. พระเจ้าอัญชนะ

๗. พระอนุชาต่างมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

ก. อานนท์
ข. นันทะ
ค. นันทกะ
ง. มหานามะ

๘. พระเจ้าสีหหนุและพระนางกัญจนา เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. ตา ยาย
ข. ปู่ ย่า
ค. ลุง ป้า
ง. พ่อตา แม่ยาย

๙. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ ?

ก. ทิพยภูษาที่ห่มมีสีเศร้าหมอง
ข. พระสรีระมีอาการชราปรากฏ
ค. พระเสโทไหลจากพระนลาฏ
ง. ทิพยบุปผาที่ประดับเหี่ยวแห้ง

๑๐. พระนางสิริมหามายาเสด็จไปเทวทหนคร เพราะเหตุใด ?

ก. บวงสรวงเทวดา
ข. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. เยี่ยมสกุลวงศ์
ง. เยี่ยมมารดาบิดา

๑๑. พระวาจาว่า “เราเป็นเลิศ เป็นหนึ่ง ประเสริฐสุดในโลก” เรียกว่า…?

ก. สัจจวาจา
ข. มธุรวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. อาสภิวาจา

๑๒. พระมหาสัตว์มีพระรัศมีออกจากพระวรกาย จึงมีพระนามว่า… ?

ก. อรหันต์
ข. โคตมะ
ค. อังคีรส
ง. สิทธัตถะ

๑๓. ใครมิใช่เป็นสหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. อานนท์
ข. อุบาลี
ค. กาฬุทายี
ง. พิมพา

๑๔. ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. บ่วง พันธะ ผูกแล้ว
ข. บ่วง พันธะ รัดแล้ว
ค. บ่วง พันธะ เกิดแล้ว
ง. บ่วง พันธะ ดับแล้ว

๑๕. ต้นพระศรีมหาโพธิที่ตรัสรู้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชมพูพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. ชัยพฤกษ์

๑๖. ใครอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

ก. ฉันนะ
ข. สุชาดา
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. ภัททวัคคีย์

๑๗. ใครเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพพาชก ?

ก. โกลิตะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ปิปผลิ
ง. ราธะ

๑๘. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดาของพระยามาร ณ สถานที่ใด ?

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนจงกรมเจดีย์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ
ง. ต้นราชายตนะ

๑๙. โดยธรรมาธิษฐาน พระยามารคืออะไร ?

ก. กามตัณหา
ข. กามราคะ
ค. วัตถุกาม
ง. กิเลสกาม

๒๐. สถานที่เพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ มิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่า…?

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนฆรเจดีย์
ค. รัตนจงกรมเจดีย์
ง. รัตนเจดีย์

๒๑. พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากตรัสรู้กี่วัน ?

ก. ๗ วัน
ข. ๒๑ วัน
ค. ๒๘ วัน
ง. ๔๙ วัน

๒๒. คำว่า อรหันต์ เป็นคำเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. หลังสังคายนา

๒๓. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ตรัสที่ไหน ?

ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ค. วัดเวฬุวัน
ง. กัลลวาลมุตตคาม

๒๔. บุคคลผู้ไม่สามารถแนะนำให้รู้ตามได้ เปรียบด้วยบัวชนิดใด ?

ก. บัวใต้น้ำ
ข. บัวเสมอน้ำ
ค. บัวพ้นน้ำ
ง. บัวพ้นน้ำพร้อมบาน

๒๕. ข้อใด กล่าวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ถูกต้อง ?

ก. เป็นปฐมสาวก
ข. เป็นลุงปุณณมาณพ
ค. เกิดที่บ้านโทณวัตถุ
ง. เป็นบุตรกปิลพราหมณ์

๒๖. ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้า ในพระอิริยาบถใด ?

ก. ประทับยืน
ข. เสด็จจงกรม
ค. ประทับนั่ง
ง. บรรทม

๒๗. แคว้นกาสีมีชื่อเสียงในเรื่องใด ?

ก. ธัญญาหาร
ข. สมุนไพร
ค. อัญมณี
ง. เสื้อผ้า

๒๘. พระพุทธเจ้าทรงเน้นคนกลุ่มใดก่อน ในการประกาศพระศาสนา ?

ก. หมู่สามัญชน
ข. หมู่เศรษฐี
ค. หมู่นักบวช
ง. พระราชา เจ้าลัทธิ

๒๙. ปิปผลิมาณพและภัททกาปิลานี คิดอย่างไรเกี่ยวกับการครอง เรือนจึงตัดสินใจออกบวช ?

ก. เป็นการสร้างบารมี
ข. เป็นการคอยรับบาป
ค. เป็นการสืบทอดมรดก
ง. เป็นการสืบต่อสังสารวัฏ

๓๐. การประกาศพระศาสนาของสาวกยุคแรก มีอุปสรรคอย่างไร ?

ก. มีคนเลื่อมใสน้อย
ข. ถูกเจ้าลัทธิต่อต้าน
ค. ให้อุปสมบทเองไม่ได้
ง. ทางสัญจรลำบากมาก

๓๑. พระเจ้าพิมพิสารถวายอุทยานเวฬุวัน เพราะทรงเห็นอย่างไร ?

ก. อยู่ไกลจากพระนคร
ข. เหมาะแก่สมณวิสัย
ค. เป็นสถานที่กว้างขวาง
ง. มีคนอยู่อาศัยมาก

๓๒. ข้อใด กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารไม่ถูกต้อง ?

ก. เป็นพระอริยบุคคล
ข. ถวายวัดแห่งแรก
ค. พระราชาแคว้นมคธ
ง. เป็นปฐมอุบาสก

๓๓. พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นโกศล คือใคร ?

ก. พระเจ้าสุปปพุทธะ
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าพิมพิสาร

๓๔. พระเทวทัตไม่สามารถบรรลุมรรคผล เพราะเหตุใด ?

ก. มีมานะว่าเป็นกษัตริย์
ข. คิดจะตั้งตนเป็นใหญ่
ค. ลาภสักการะครอบงำ
ง. สำคัญตนว่ามีความรู้

๓๕. ใครบอกวิธีการทำนาให้เจ้าชายอนุรุทธะได้รับรู้ ?

ก. พระเจ้ามหานามะ
ข. พระเจ้าภัททิยะ
ค. พระเจ้าสุกโกทนะ
ง. พระเจ้าอมิโตทนะ

๓๖. “อะไรเป็นภัยของสัตวโลก” ตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

ก. ลาภเป็นภัยใหญ่
ข. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
ค. ยศเป็นภัยใหญ่
ง. ทรัพย์เป็นภัยใหญ่

๓๗. พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ ?

ก. พระอัสสชิ พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์ พระอุบาลี
ค. พระสารีบุตร พระยมกะ
ง. พระยสะ พระโมคคัลลานะ

๓๘. พระสาวกรูปใด ได้ศิษย์ดีและเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา ?

ก. พระอัสสชิ
ข. พระยสะ
ค. พระอานนท์
ง. พระสารีบุตร

๓๙. บุคคลใด พระพุทธเจ้าจัดให้เป็นทิศเบื้องหน้า ?

ก. บิดา มารดา
ข. ครู อาจารย์
ค. บุตร ภรรยา
ง. มิตร สหาย

๔๐. พระรัฐบาลใช้วิธีใด จึงได้บวชเป็นพระภิกษุ ?

ก. หนีบวชซึ่งหน้า
ข. อดอาหาร
ค. บวชตามเพื่อน
ง. ขอร้องบิดามารดา

๔๑. พระสาวกรูปใด ไม่ได้บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถทั้ง ๔ ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระอนุรุทธะ

๔๒. พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ?

ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระโมคคัลลานะ

๔๓. พระสาวกรูปใด สนับสนุนให้มีการบวชภิกษุณีครั้งแรก ?

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี

๔๔. พระพุทธเจ้า ทรงจำพรรษานานที่สุด ณ เมืองใด ?

ก. พาราณสี
ข. เวสาลี
ค. สาวัตถี
ง. กุสินารา

๔๕. ดอกไม้ชนิดใด เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ?

ก. ดอกบัว
ข. ดอกสาละ
ค. ดอกโศก
ง. ดอกมณฑารพ

๔๖. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ?

ก. สถานที่ประสูติ
ข. สถานที่ตรัสรู้
ค. สถานที่ปรินิพพาน
ง. สถานที่ถวายพระเพลิง

๔๗. อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด ?

ก. พระพุทธรูป
ข. พระบรมสารีริกธาตุ
ค. พระพุทธบริขาร
ง. พระไตรปิฏก

๔๘. ข้อใด ไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล ๔ จำพวก ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อรหันตสาวก
ค. พระเจ้าจักรพรรดิ
ง. พระราชา

๔๙. สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?

ก. ครั้งที่ ๒
ข. ครั้งที่ ๓
ค. ครั้งที่ ๔
ง. ครั้งที่ ๕

๕๐. ข้อใด กล่าวถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้ถูกต้อง ?

ก. หลังปรินิพพาน ๒๑๘ ปี
ข. ประชุมทำ ณ อโศการาม
ค. ใช้เวลาทำนาน ๙ เดือน
ง. ถูกทุกข้อ