ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ?

 1. ฌาน
 2. มรรค
 3. ผล
 4. นิพพาน

การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ?

 1. คิดดี
 2. พูดดี
 3. ทำดี
 4. ใจดี

ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?

 1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. พระพรหม
 3. พระภูมิเจ้าที่
 4. พระรัตนตรัย

ผู้รักษาอุโบสถศีล เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

คำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจ้าตรัสเน้นเรื่องใด ?

 1. การบรรพชาอุปสมบท
 2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 3. การรักษาอุโบสถศีล
 4. การถึงสรณคมน์

คำว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ได้แก่รู้อะไร ?

 1. อริยสัจ
 2. อริยศีล
 3. อริยทรัพย์
 4. อริยอุโบสถ

พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่เช่นใด ?

 1. อบาย
 2. มนุษยโลก
 3. เทวโลก
 4. พรหมโลก

คุณธรรมใด ทำให้พระสงฆ์มีความเสมอภาคกัน ?

 1. ทิฏฐิ ศีล
 2. เมตตา กรุณา
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. หิริ โอตตัปปะ

ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

 1. คำสอน
 2. ความเชื่อ
 3. ค่านิยม
 4. ความพึงพอใจ

ข้อใด กล่าวถึงพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง ?

 1. เป็นที่พึ่งอันสูงสุด
 2. เป็นที่บันดาลทุกสิ่ง
 3. เป็นที่ชำระบาป
 4. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วิธีใด เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงที่สุด ?

 1. สมาทานตนเป็นสาวก
 2. มอบตนเป็นสาวก
 3. ทุ่มเทความเลื่อมใส
 4. ทำหน้าที่ชาวพุทธ

คำว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กล่าวนอบน้อมใคร ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระพุทธเจ้า
 3. พระธรรม
 4. พระสงฆ์

พระสงฆ์ ได้ชื่อว่าเป็นสรณะ เพราะเหตุใด ?

 1. กำจัดภัย
 2. ไม่ให้ตกไปในอบาย
 3. เป็นนาบุญของโลก
 4. กำจัดกิเลส

ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ทำร้ายพระศาสดา
 2. นับถือศาสดาอื่น
 3. ตาย
 4. ทำลายพระเจดีย์

ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์ขาด ?

 1. นับถือศาสดาอื่น
 2. ขโมยพระพุทธรูป
 3. ท าลายคัมภีร์พระธรรม
 4. ให้ร้ายพระรัตนตรัย

ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุทำให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. สงสัยในพระพุทธจ้า
 2. สงสัยในการทำดีได้ดี
 3. สงสัยในพระสงฆ์
 4. สงสัยในพญานาค

ไม่เรียนพระธรรมแต่นำไปสอนอย่างผิดๆ เป็นความเศร้าหมองของสรณคมน์ เรื่องใด ?

 1. ความไม่รู้
 2. ความรู้ผิด
 3. ความสงสัย
 4. ความไม่เอื้อเฟื้อ

การเข้าถึงสรณคมน์ของบุคคลใด มีความมั่นคงน้อยที่สุด ?

 1. ปุถุชน
 2. พระโสดาบัน
 3. พระสกทาคามี
 4. พระอรหันต์

พระสงฆ์ในข้อใด เปรียบเหมือนคนเดินทางถึงที่หมายแล้ว ?

 1. สมมติสงฆ์
 2. สาวกสงฆ์
 3. อริยสงฆ์
 4. ภิกษุสงฆ์

ศีลขั้นสูงสำหรับคฤหัสถ์ เรียกว่าอะไร ?

 1. นิจศีล
 2. อุโบสถศีล
 3. จุลศีล
 4. ปาติโมกขสังวรศีล

อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การอดอาหาร
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การจำพรรษา

อุโบสถศีล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๒๒๗ สิกขาบท

ข้อใด เกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. การอดอาหาร
 2. การถึงสรณคมน์
 3. การรักษาศีล ๘
 4. การสมาทานองค์อุโบสถ

ข้อใด เป็นวันรักษาปกติอุโบสถ ?

 1. แรม ๑ ค่ำ
 2. แรม ๗ ค่ำ
 3. แรม ๑๕ ค่ำ
 4. แรม ๙ ค่ำ

ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. คราวละ ๑ วัน
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. คราวละ ๓ เดือน
 4. คราวละ ๔ เดือน

ปกติอุโบสถกับปฏิชาครอุโบสถ มีความต่างกันในเรื่องใด ?

 1. วันเวลาที่รักษา
 2. วิธีรักษา
 3. ค าประกาศ
 4. ค าอาราธนา

ในปัญจอุโบสถชาดก ฤาษีรักษาอุโบสถเพื่อข่มอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. มานะ
 3. ทิฏฐิ
 4. อิสสา

ในปัญจอุโบสถชาดกกล่าวว่า ทุกข์ภัยอันตรายที่เกิดแก่มนุษย์ เพราะขาดอะไร ?

 1. ศีลธรรม
 2. ครุธรรม
 3. วุฑฒิธรรม
 4. โลกธรรม

องค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาด เพราะความพยายามใด ?

 1. พยายามฆ่า
 2. พยายามลัก
 3. พยายามเสพ
 4. พยายามดื่ม

อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะมีเจตนาล่วงละเมิดด้วยตนเองและใช้ผู้อื่น ?

 1. อทินนาทาน
 2. อพรหมจรรย์
 3. มุสาวาท
 4. สุราเมรัย

อุโบสถศีลข้อที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อระงับกิเลสใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

อุโบสถศีลข้อที่ ๓ เป็นข้อห้ามเกี่ยวข้องกับทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ไตรทวาร

สร้างเรื่องให้คนอื่นเข้าใจผิด ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อพรหมจรรย์
 3. มุสาวาท
 4. วิกาลโภชนา

องค์แห่งมุสาวาทข้อใด เป็นเหตุให้อุโบสถศีลขาด ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. จิตคิดจะพูดให้ผิด
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น

ข้อใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. จิตคิดจะพูดให้ผิด
 4. จิตคิดจะดื่ม

ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ต้องเว้นเครื่องดื่มชนิดใด ?

 1. เบียร์
 2. น้ำอัดลม
 3. น้ำชา
 4. กาแฟ

สิกขาบทที่ ๖ แห่งอุโบสถศีล มีคำกล่าวอย่างไร ?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
 3. มุสาวาทา เวรมณี
 4. วิกาลโภชนา เวรมณี

อุโบสถศีลข้อที่ ๗ กำหนดให้ผู้สมาทานรักษา ต้องเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. แต่งตัว
 4. ดื่มสุรา

อุโบสถศีลข้อที่ ๘ มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด ?

 1. ยืน เดิน
 2. เดิน นั่ง
 3. นั่ง นอน
 4. นอน ยืน

ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๘ ไม่ควรทำกิริยาใด ?

 1. ยืนบนที่นอนใหญ่
 2. เดินบนตั่งมีเท้าสูง
 3. นั่งบนผ้าขาว
 4. นอนบนเครื่องลาดอันวิจิตร

พิธีรักษาอุโบสถศีล ผู้สมาทานควรทำสิ่งใดก่อน ?

 1. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. กล่าวคำอาราธนาศีล
 4. รับไตรสรณคมน์

ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรระลึกถึงสิ่งใด ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. หน้าที่การงาน
 3. ลูกหลาน
 4. ทรัพย์สมบัติ

การรักษาอุโบสถศีลจะมีอานิสงส์มาก เพราะอาศัยคุณธรรมใด ?

 1. อิทธิบาท ๔
 2. ฆราวาสธรรม ๔
 3. อริยสัจ ๔
 4. จักร ๔

คำสรุปศีลที่ว่า สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ แสดงถึงอานิสงส์ที่ให้สมบัติใด ?

 1. มนุษย์สมบัติ
 2. สวรรค์สมบัติ
 3. นิพพานสมบัติ
 4. ทรัพย์สมบัติ

การรักษาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติ ตรงกับข้อใด ?

 1. สีเลน สุคตึ ยนฺติ
 2. สีเลน โภคสมฺปทา
 3. สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
 4. ตสฺมา สีลํ วิโสธเย

เหตุใด ผู้รักษาอุโบสถศีลจึงปรารถนานิพพานสมบัติ ?

 1. เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 2. เป็นสมบัติที่ทุกคนอยากเห็น
 3. เป็นอานิสงส์ของอุโบสถศีล
 4. เป็นความนิยมของชาวพุทธ

เมื่อสิ้นสุดการรักษาอุโบสถศีลแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. สมาทานรักษาศีล ๕
 2. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 3. จัดแจงการงานให้ดี
 4. ดำเนินชีวิตตามปกติ

ผู้รักษาอุโบสถศีล ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

 1. บังเกิดในสวรรค์
 2. มีความสุข
 3. ปลอดภัยในชีวิต
 4. ถูกทุกข้อ