ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. 2543

1. ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ?

 • ทิศปัจฉิม
 • ทิศพายัพ
 • ทิศบูรพา
 • ทิศทักษิณ

2. ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ?

 • วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
 • พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
 • พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
 • เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้

3. ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ?

 • ศาสนาฮินดู
 • ศาสนาเชน
 • ศาสนาพุทธ
 • ศาสนาพราหมณ์

4. บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ?

 • อสิตดาบส
 • อุทกดาบส
 • กบิลดาบส
 • อาฬารดาบส

5. เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

 • นันทกุมาร – ยโสธรากุมารี
 • นันทกุมาร – โรหิณีกุมารี
 • นันทกุมาร – กัญจนากุมารี
 • นันทกุมาร – รูปนันทากุมารี

6. ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ 2 คืออะไร ?

 • กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
 • อดพระกระยาหาร
 • กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
 • ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม

7. พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ?

 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองราชคฤห์
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองพาราณสี
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองไพสาลี
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน – เมืองสาวัตถี

8. วิชชา 3 ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ 3 คืออะไร ?

 • ระลึกชาติของตนเองได้
 • ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
 • ระลึกชาติของสรรพสัตว์
 • ได้ทิพยจักษุ

9. บทพระพุทธคุณที่ว่า “ อะระหัง ” เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ?

 • ไกลจากทุกข์
 • ไกลจากภพชาติ
 • ไกลจากอาสวะกิเลส
 • ไกลจากอุปาทาน

10. อุทานว่า “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ” ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ?

 • อริยสัจ 4
 • โพชฌงค์ 7
 • มรรคมีองค์ 8
 • อนุปุพพวิหารธรรม 9

11. อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน ?

 • ต้นอชปาลนิโครธ
 • ต้นมุจลินท์
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • ต้นราชายตนะ

12. ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ?

 • อริยสัจ 4
 • โพชฌงค์ 7
 • มรรคมีองค์ 8
 • อนุปุพพวิหารธรรม 9

13. พระดำรัสที่ว่า “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ” ตรัสแก่ใคร ?

 • ชฎิล 3 พี่น้อง
 • ยสกุลบุตร กับสหาย
 • ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
 • พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร

14. คำว่า “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 • พระโสดาบัน
 • พระสกทาคามี
 • พระอนาคามี
 • พระอรหันต์

15. ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ” ?

 • ไตรลักษณ์
 • ขันธ์ 5
 • สามัญญลักษณ์
 • นิวรณ์ 5

16. พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ?

 • เธอจงถึงไตรสรณคมน์
 • พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ 4
 • เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
 • ถูกทุกข้อ

17. อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ?

 • การรักษาศีล
 • การออกบวช
 • การให้
 • การเจริญภาวนา

18. คำว่า “ เตวาจิกอุปาสก ” หมายถึงใคร ?

 • บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
 • บิดาของพระสารีบุตร
 • บิดาของพระยสะ
 • บิดาของพระโมคคัลลาน

19. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ?

 • 50 องค์
 • 55 องค์
 • 60 องค์
 • 70 องค์

20. พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าสุทโธทนะ
 • พระเจ้าอัญชนะ

21. ภัททวัคคีย์ 30 คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ?

 • ป่าไผ่
 • ไร่ฝ้าย
 • สวนตาลหนุ่ม
 • ไม่มีข้อถูก

22. วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ?

 • วัดเชตวัน
 • วัดเวฬุวัน
 • วัดชีวกัมพวัน
 • วัดบุพพาราม

23. ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ?

 • ยสกุลบุตร กับสหาย
 • ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
 • ชฎิล 3 พี่น้อง
 • อุปติสสะ กับโกลิตะ

24. อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?

 • พระพุทธเจ้า
 • โกลิตะ
 • พระอัสสชิ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ

25. คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระภัททิยะ
 • พระมหาโมคคัลลานะ

26. พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ?

 • ถ้ำสุกรขาตา
 • บ้านกัลลวาลมุตตคาม
 • วัดเวฬุวัน
 • ป่าอิสิปตนมฤคทาย

27. ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ?

 • ดุจดวงตะวันส่องโลก
 • บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
 • ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
 • ดุจธรรมโอสถ

28. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอานนท์
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอุบาลี

29. หัวหน้ามาณพ 16 คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ?

 • ปิงคิยมาณพ
 • ติสสเมตเตยยมาณพ
 • โมฆราชมาณพ
 • อชิตมาณพ

30. โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ?

 • พาวรีพราหมณ์
 • วังคันตพราหมณ์
 • สัญชัยปริพาชก
 • อสิตดาบส

31. มาณพทั้ง 16 คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?

 • โมฆราช
 • ปิงคิยะ
 • อุทยะ
 • โปสาละ

32. พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ?

 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระสารีบุตร
 • พระอานนท์
 • พระพุทธเจ้า

33. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?

 • เทศนา
 • มีปัญญามาก
 • ธุดงค์
 • มีปฏิภาณ

34. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งใครไปเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์ ?

 • กาฬุทายีอำมาตย์
 • พระอานนท์
 • นายฉันนะ
 • พระอุบาลี

35. ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ?

 • ปัญจวัคคีย์
 • พระสารีบุต
 • พระนันทะ
 • ปิปผลิมาณพ

36. พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระสารีบุตร
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระมหากัจจายนะ

37. พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ?

 • ปรารภความเพียร
 • ธรรมกถึก
 • ใคร่ต่อการศึกษา
 • ทิพยจักษุ

38. ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ?

 • อมิโตทนศากยะ
 • โธโตทนศากยะ
 • มหานามศากยะ
 • สุกโกทนศากยะ

39. ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ?

 • 5 คน
 • 7 คน
 • 9 คน
 • 11 คน

40. เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ?

 • เพื่อกราบไหว้บูชา
 • เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
 • เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
 • เพื่อประนมมือไหว้

41. พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระสารีบุตร
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระอัสสชิ

42. พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ?

 • พระอานนท์
 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระอุบาลี
 • พระภัททิยะ

43. พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ?

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระอนุรุทธะ
 • พระสารีบุตร

44. พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ?

 • พระโสณโกฬิวิสะ
 • พระรัฐบาล
 • พระโสณกุฏิกัณณะ
 • พระมหากัจจายนะ

45. พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ?

 • พระรัฐบาล
 • พระมหากัสสปะ
 • พระยสะ
 • พระอานนท์

46. ธรรมุทเทศ 4 ข้อ ใครแสดงแก่ใคร ?

 • พระสารีบุตร – พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระอานนท์ – พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระรัฐบาล – พระเจ้าโกรัพยะ
 • พระมหากัจจายนะ – พระเจ้าจัณฑปัชโชต

47. พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ?

 • นิโครธาราม
 • เวฬุวัน
 • เชตวัน
 • เมืองเวสาลี

48. การสังคายนา คืออะไร ?

 • ทำการร้อยกรองพระวินัย
 • การตรวจสอบพระธรรม
 • ประชุมชำระพระธรรมวินัย
 • ถูกทุกข้อ

49. อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ?

 • การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 • การทะเลาะวิวาทกัน
 • การบัญญัติวัตถุ 10 ประการ
 • เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล

50. ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ?

 • สกุล
 • ประเทศ
 • มารดา
 • สัปปายะ