ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 • ประวัติพระพุทธเจ้า
 • ประวัติพระสาวก
 • ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
 • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

 • แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 • กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 • กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
 • ชนบท ทวีป ประเทศ สกุล มารดา

ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?

 • นับถือพระพรหม
 • นับถือลัทธิฤาษี
 • ถือชั้นวรรณะ
 • นับถือพระอิศวร

พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?

 • สัจจวาจา
 • มธุรวาจา
 • ปิยวาจา
 • อาสภิวาจา

เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

 • พระนันทะ-พระนางยโสธรา
 • พระนันทะ-พระนางโรหิณี
 • พระนันทะ-พระนางกัญจนา
 • พระนันทะ-พระนางรูปนันทา

ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?

 • พระวินัย
 • พระสูตร
 • พระอภิธรรม
 • เวไนยสัตว์

พระพุทธคุณว่า อรหํ เป็นผู้ไกล… หมายถึง ?

 • จากทุกข์
 • จากภพชาติ
 • จากกิเลส
 • จากอุปาทาน

ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ?

 • เวทนา ๕
 • ขันธ์ ๕
 • นิวรณ์ ๕
 • อายตนะ ๖

ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในตำราทายลักษณะ ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระวังคีสะ
 • พระอัสสชิ

สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?

 • ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
 • ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
 • ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
 • ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ

พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาคืออะไร ?

 • เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
 • เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
 • เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
 • เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?

 • เพราะเป็นเมืองเจริญ
 • เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
 • เพราะชาวมคธนิมนต์
 • เพราะเป็นทางผ่านพอดี

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ?

 • นักบวช
 • เศรษฐีคหบดี
 • กษัตริย์และเจ้าลัทธิ
 • สามัญชน

พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?

 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • อริยธรรม
 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔

ใครทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อน จักบอกแก่กัน ?

 • ยสกุลบุตรกับสหาย
 • ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 • ชฎิล ๓ พี่น้อง
 • อุปติสสะกับโกลิตะ

ผู้ใด เป็นมิตรมีอุปการะต่อมิตร ?

 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระสารีบุตร
 • พระมหาโมคคัลลานะ

ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 • ถ้ำสุกรขาตา
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 • วัดเวฬุวัน
 • กัลลวาลมุตตคาม

พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกองค์ใด ว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอานนท์
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอุบาลี

พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระมหากัจจายนะ

อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

 • ลาภเป็นภัยใหญ่
 • ทุกข์เป็นภัยใหญ่
 • ยศเป็นภัยใหญ่
 • ความโกรธเป็นภัยใหญ่

โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร ?

 • ความเพลิดเพลิน
 • ความทะยานอยาก
 • ความยินดีในกาม
 • ความไม่รู้อริยสัจ ๔

มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?

 • โมฆราชมาณพ
 • ปิงคิยมาณพ
 • อุทยมาณพ
 • โปสาลมาณพ

สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร ?

 • พระภัททวัคคีย์
 • พระนันทะ
 • พระราธะ
 • พระอานนท์

พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ?

 • พระโสณโกฬิวิสะ
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระโสณกุฏิกัณณะ
 • พระปิงคิยะ

ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ?

 • เจ้าเชตุ
 • พระเจ้าอชาตศัตรู
 • โฆสกเศรษฐี
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี

ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าสุทโธทนะ
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าอชาตศัตรู

ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด ?

 • กรุงกบิลพัสดุ์
 • กรุงราชคฤห์
 • กรุงเวสาลี
 • กรุงเทวทหะ

พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

 • อนุปุพพีกถา
 • อนิจจาทิปฏิสังยุต
 • ธรรมปาลชาดก
 • เวสสันดรชาดก

ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร ?

 • พระภัททิยะ
 • พระมหานามะ
 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ

พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย ?

 • พระอุบาลี
 • พระนทีกัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระมหากัสสปะ

พระสาวกองค์ใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?

 • พระสารีบุตร
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอุบาลี
 • พระอานนท์

อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 • ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
 • ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
 • ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
 • ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี แสดงความตั้งใจในการบวชอย่างไร ?

 • อดพระกระยาหาร
 • กลั้นลมหายใจ
 • ตัดพระเกศา
 • ยอมสิ้นพระชนม์

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?

 • ญัตติจตุตถกรรม
 • รับครุธรรม ๘
 • ติสรณคมนูปสัมปทา
 • รับโอวาท ๓

อัครสาวิกาเบื้องขวา-เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 • พระอุบลวรรณาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
 • พระเขมาเถรี-พระอุบลวรรณาเถรี
 • พระเขมาเถรี-พระปฏาจาราเถรี
 • พระธัมมทินนาเถรี-พระรูปนันทาเถรี

พระเถรีองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านวินัย ?

 • พระภัททากาปิลานีเถรี
 • พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
 • พระปฏาจาราเถรี
 • พระรูปนันทาเถรี

ดอกไม้ทิพย์ชนิดใด ตกในสถานที่พระศาสดาปรินิพพาน ?

 • ดอกปาริฉัตร
 • ดอกสาละ
 • ดอกโศก
 • ดอกมณฑารพ

เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฎก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 • ธาตุเจดีย์
 • บริโภคเจดีย์
 • ธรรมเจดีย์
 • อุทเทสิกเจดีย์

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ?

 • กูฏาคารศาลา
 • โภคนคร
 • อานันทเจดีย์
 • ภัณฑุคาม

ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 • ตปุสสะ
 • ปุกกุสะ
 • ภัลลิกะ
 • จุนทะ

ปัจฉิมสาวก คือใคร ?

 • อุปติสสปริพาชก
 • โกลิตปริพาชก
 • สุภัททปริพาชก
 • อุปกาชีวก

บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ?

 • ๒ ครั้ง
 • ๓ ครั้ง
 • ๔ ครั้ง
 • ๕ ครั้ง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?

 • อัมพวัน
 • สาลวโนทยาน
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 • ลัฏฐิวัน

พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ?

 • ความไม่ประมาท
 • ทางสายกลาง
 • ความอดทน
 • ความกตัญญู

ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ?

 • อัตถปฏิสัมภิทา
 • ธัมมปฏิสัมภิทา
 • นิรุตติปฏิสัมภิทา
 • ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

สถานที่ใด เป็นที่ทำปฐมสังคายนา ?

 • ถ้ำสัตตบรรณ
 • ถ้ำปิบผลิ
 • ถ้ำสุกรขาตา
 • ถ้ำอิสิคิลิ

กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนา ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเจ้าอชาตศรัตรู

ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก คราวทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?

 • พระเจ้าอชาตศัตรู
 • พระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเจ้ากาลาโศกราช
 • พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

เหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คืออะไร ?

 • การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 • การทะเลาะวิวาท
 • การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
 • เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล

พระเถระรูปใด นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ ?

 • พระโสณะ-พระอุตตระ
 • พระธัมมรักขิต-พระมหินทะ
 • พระรักขิตะ-พระมหาเทวะ
 • พระมัชฌันติกะ-พระมัชฌิมะ