ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. นักศึกษาควรมองโลก โดยเปรียบเทียบกับอะไร ?

 1. ยาพิษ
 2. ของมึนเมา
 3. อาหารและยา
 4. ถูกทุกข้อ

๒. พระพุทธองค์ตรัสเรียกคนไร้วิจารณญาณว่าอะไร ?

 1. พวกอันธพาล
 2. พวกนอกลัทธิ
 3. พวกบุรุษเปล่า
 4. พวกคนเขลา

๓. พระองค์ตรัสเรียก ผู้รู้โลกตามความเป็นจริงว่าอะไร ?

 1. ผู้รู้
 2. ผู้รู้โลกธรรม
 3. ผู้รู้ทันเหตุการณ์
 4. ผู้รู้พระไตรปิฎก

๔. ทรงมีพุทธประสงค์ใด จึงตรัสชวนให้มาดูโลกนี้ ?

 1. เพื่อไม่ให้หลง
 2. เพื่อให้เห็นคุณและโทษ
 3. เพื่อไม่ให้มัวเมาติดอยู่
 4. ถูกทุกข้อ

๕. คนเช่นไร ควรสงเคราะห์เข้าในคำว่า “มาร” ?

 1. คนเป็นศัตรูกัน
 2. คนขัดขวางการทำดี
 3. คนอันธพาล
 4. คนโกหกหลอกลวง

๖. อะไรเรียกว่า “บ่วงแห่งมาร” ?

 1. อายตนะภายใน
 2. อายตนะภายนอก
 3. โลภ โกรธ หลง
 4. สิ่งที่ผูกใจให้ติดอยู่

๗. ทำอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?

 1. สำรวมอินทรีย์มิให้ความยินดีครอบงำ
 2. รักษาศีลให้บริสุทธิ์
 3. ปรับอารมณ์มิให้ขุ่นมัว
 4. หมั่นอ่านหนังสือธรรมะ

๘. ความไม่ดีในข้อใด จัดเป็นมาร ?

 1. ความโกรธทำลายล้าง
 2. ความเกียจคร้าน
 3. เจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใคร่
 4. ความเห็นแก่ตัว

๙. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้ เป็นสมุจเฉทปหาน ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. มนสิการกัมมัฏฐาน
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. เข้าฌานสมาบัติ

๑๐. คำว่า “สังขาร” ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ?

 1. สภาพที่ปรุงแต่งจิต
 2. ปัญจขันธ์
 3. อินทรีย์
 4. อายตนะ

๑๑. ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปแห่งสังขาร เป็นลักษณะแห่งอะไร ?

 1. อนิจจลักษณะ
 2. ทุกขลักษณะ
 3. อนัตตลักษณะ
 4. สัปปุริสลักษณะ

๑๒. ทุกข์เพราะหาเงินไม่พอใช้ จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. นิพัทธทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. อาหารปริเยฏฐิทุกข์

๑๓. ทุกข์ไปด้วยกัน หรือทุกข์กำกับกัน อันได้ชื่อว่าสหคตทุกข์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อายตนะ ๑๒
 3. อคติ ๔
 4. โลกธรรม ๘

๑๔. ทุกขขันธ์ อันเป็นทุกข์รวบยอด ได้แก่อะไร ?

 1. ความยึดมั่นปัญจขันธ์
 2. การหาเลี้ยงปัญจขันธ์
 3. การเยียวยาปัญจขันธ์
 4. ความหนักแห่งปัญจขันธ์

๑๕. ข้อใด จัดเป็นปกิณณกทุกข์ ?

 1. ความแก่
 2. ความเศร้าโศกเสียใจ
 3. ความหิวกระหาย
 4. ความทะเลาะวิวาท

๑๖. สังขารเป็นอนัตตา โดยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ คือข้อใด ?

 1. นั่นมิใช่ของเรา
 2. นั่นมิใช่เรา
 3. นั่นมิใช่ตัวของเรา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. เพราะอะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?

 1. สำคัญว่าเที่ยง
 2. สำคัญว่าไม่ใช่ของเรา
 3. สำคัญว่าเป็นสุข
 4. สำคัญว่าเป็นกองเป็นก้อน

๑๘. ความเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญานั้น ได้แก่เบื่อหน่ายอะไร ?

 1. เบื่อหน่ายทั่วไป
 2. เบื่อหน่ายสังขาร
 3. เบื่อหน่ายปัญจขันธ์
 4. เบื่อหน่ายภพชาติ

๑๙. เมื่อจิตเบื่อหน่าย ย่อมเกิดอะไรขึ้น ?

 1. ความไม่ฟุ้งซ่าน
 2. ความไม่หลง
 3. ความสิ้นกิเลส
 4. ความสิ้นกำหนัด

๒๐. ข้อว่า “ธรรมยังความเมาให้สร่าง” นั้น เมาอะไร ?

 1. เมาสุราเมรัย
 2. เมาสิ่งเสพติดให้โทษ
 3. เมาอายุ วัย ยศ
 4. เมากิเลส ตัณหา ราคะ

๒๑. ข้อว่า “นำเสียซึ่งความระหาย” หมายความว่าอย่างไร ?

 1. กำจัดความหิวได้
 2. กำจัดความทุกข์ร้อนได้
 3. กำจัดตัณหาเสียได้
 4. กำจัดความยากจนได้

๒๒. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า “อาลัย” ?

 1. ความติดใจ
 2. ความสูญเสีย
 3. ความเศร้าโศก
 4. ความสมหวัง

๒๓. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของตัณหา ?

 1. ความอยาก
 2. ความหงุดหงิด
 3. ความเพลิดเพลิน
 4. ความปรารถนา

๒๔. วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้น ข่มอะไร ?

 1. นิวรณ์
 2. โทสะ
 3. ตัณหา
 4. กิเลส

๒๕. การบรรลุอริยผล ด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว จัดเป็น…?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. วิกขัมภนวิมุตติ
 4. สมุจเฉทวิมุตติ

๒๖. ข้อใด ไม่ใช่สัมมาสังกัปปะ ?

 1. คิดลด ละ เลิกกาม
 2. คิดลด ละ เลิกพยาบาท
 3. คิดลด ละ เลิกชีวิต
 4. คิดลด ละ เลิกเบียดเบียน

๒๗. ข้อใด ไม่ใช่สัมมากัมมันตะ ?

 1. เว้นธุรกิจผิดกฎหมาย
 2. เว้นเจรจาหลอกลวง
 3. เว้นลักฉ้อคอร์รัปชั่น
 4. เว้นธุรกิจค้าประเวณี

๒๘. ข้อใด ไม่ใช่สัมมาวายามะ ?

 1. เพียรพยายามหนีปัญหา
 2. เพียรหาวิธีป้องกันปัญหา
 3. เพียรพยายามระงับปัญหา
 4. เพียรพัฒนาสิ่งดีงามขึ้นมา

๒๙. ข้อใด ไม่นับเข้าในสัมมาสติ ?

 1. เห็นโลกว่าเที่ยง
 2. เห็นกายว่าเป็นสิ่งไม่งาม
 3. เห็นเวทนาว่าแปรปรวน
 4. เห็นจิตว่ามีความเกิดดับ

๓๐. สัมมาสติ จัดเข้าในวิสุทธิข้อใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๓๑. ข้อใด มีความหมายสอดคล้องกับสีลวิสุทธิ ?

 1. เบื่อหน่ายการอยู่ครองเรือน
 2. ประกอบอาชีพสุจริต
 3. เห็นว่าทุกข์เป็นสิ่งมีอยู่จริง
 4. สอดคล้องทั้ง ๓ ข้อ

๓๒. ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดแบบวิถีพุทธ ?

 1. อยากได้สันติ ควรพอกพูนทางสันติ
 2. ผู้มุ่งสันติ ควรละผลประโยชน์ที่เป็นอามิส
 3. อยากให้เกิดสันติ ควรทำให้คนเลิกจน
 4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติภาพภายใน

๓๓. ข้อใด จัดว่าสวนทางกับพระนิพพาน ?

 1. วิมุตติ หลุดพ้น
 2. วิสุทธิ บริสุทธิ์
 3. อรติ ไม่ยินดี
 4. สันติ สงบ

๓๔. “ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย” โลกามิสคืออะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กามฉันทะ
 3. กามกิเลส
 4. กามราคะ

๓๕. ปฏิบัติเช่นไร ชื่อว่าปฏิบัติใกล้พระนิพพาน ?

 1. ยินดีในสมถะ
 2. ยินดีในวิปัสสนา
 3. เห็นโทษการครองเรือน
 4. เห็นภัยในความประมาท

๓๖. ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมรู้เห็นอะไร ?

 1. สภาพเป็นจริง
 2. ภพชาติ
 3. อารมณ์
 4. ตัวตน

๓๗. กายคตาสติ สติไปในกาย พึงกำหนดเห็นด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เห็นอาการ ๓๒
 2. เห็นเป็นของน่าเกลียด
 3. เห็นว่าไม่เที่ยง
 4. เห็นว่าไม่มีตัวตน

๓๘. กายคตาสตินั้น เป็นคู่ปรับแก่นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. ถีนมิทธะ
 3. อุทธัจจกุกกุจจะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๙. ผู้หมั่นเจริญเมตตา ย่อมได้อานิสงส์อะไร ?

 1. รักตัวเองมากขึ้น
 2. รักผู้อื่นมากขึ้น
 3. กำจัดโทสะเสียได้
 4. รู้จักให้อภัยไม่จองเวร

๔๐. วิธีแผ่กรุณา ท่านสอนให้แผ่อย่างไร ?

 1. ขอสัตว์จงเป็นสุขเถิด
 2. ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์เถิด
 3. ขอสัตว์อย่าจองเวรกัน
 4. ขอสัตว์อย่าเบียดเบียนกัน

๔๑. ข้อใด เป็นวิธีแผ่มุทิตา ?

 1. ขอสัตว์จงเป็นสุขเถิด
 2. ขอสัตว์จงมีสุขยิ่งขึ้นไป
 3. ขอสัตว์จงพ้นทุกข์
 4. ขอสัตว์จงอย่ามีเวรกัน

๔๒. ขณะกราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง ควรมีสติระลึกถึงอะไร ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. คุณพระรัตนตรัย
 3. พระพุทธคุณ
 4. พระธรรมคุณ

๔๓. การเจริญมรณัสสติว่า “อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ เราต้องตายแน่” ควรเจริญในขณะใด ?

 1. ขณะรดน้ำศพ
 2. ขณะฟังสวดพระอภิธรรม
 3. ขณะเผาศพ
 4. เจริญได้ทุกขณะ

๔๔. เมื่อกล่าวบทว่า “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” ควรมีสติกำหนดอะไร จึงเป็นการเจริญกัมมัฏฐาน ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. กำหนดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน

๔๕. ขณะรับบิณฑบาต พระสงฆ์พึงเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. เมตตาพรหมวิหาร
 2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา
 3. ไม่ได้เจริญแต่สำรวมระวัง
 4. ไม่ได้เจริญแต่สวดให้พร

๔๖. พระสงฆ์ออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. เพื่อขัดเกลากิเลส
 2. เพื่อไม่ติดที่และบุคคล
 3. เพื่อเผยแผ่ธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. พระธุดงค์ประเภทใด ถือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ?

 1. นำวัตถุมงคลไปแจก
 2. ดูหมอ ให้หวย
 3. ปักกลดย่านชุมชน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. คำว่า “ทำงานด้วยจิตว่าง” นั้น หมายถึงทำอย่างไร ?

 1. เจริญกัมมัฏฐานไปด้วย
 2. ไม่ให้ถูกความโกรธครอบงำ
 3. ทำจิตให้ปราศจากอารมณ์
 4. ทำงานอย่างมีสติ

๔๙. คำว่า “จิตว่าง” นั้น หมายถึงว่างจากอะไร ?

 1. อารมณ์
 2. นิวรณ์
 3. ความเครียด
 4. ความกังวล

๕๐. อะไรเป็นผลสูงสุดของวิปัสสนา ?

 1. เห็นสังขารตามเป็นจริง
 2. เห็นสังขารเกิดดับ
 3. เห็นสังขารน่ากลัว
 4. เห็นสังขารเป็นทุกข์