ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นิพพิทา ความหน่าย เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นสังขารอย่างไร ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ในคำว่า “เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ” โลกโดยอ้อม หมายถึงอะไร ?

 1. หมู่สัตว์
 2. แผ่นดินที่อาศัย
 3. มหาสมุทร
 4. จักรวาล

๓. ข้อใด เป็นอาการสำรวมจิต ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. มนสิการกัมมัฏฐาน
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔. ตัณหา ราคะ จัดว่าเป็นมาร เพราะเหตุใด ?

 1. ทำให้เสียคน
 2. ทำให้เสียงาน
 3. ทำให้เสียการเรียน
 4. ทำให้เสียชีวิต

๕. วัตถุกาม จัดว่าเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ?

 1. ผูกมัดกาย
 2. ผูกมัดวาจา
 3. ผูกมัดจิตใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๖. เห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยอะไร จึงหน่ายในทุกข์ ?

 1. สติ
 2. ปัญญา
 3. สมาธิ
 4. ฌาน

๗. เห็นสังขารอย่างไร เป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๘. คําว่า “สังขาร”ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ?

 1. ขันธ์ ๑
 2. ขันธ์ ๔
 3. ขันธ์ ๕
 4. ขันธ์ ๘

๙. ระยะกาลระหว่างเกิดและดับแห่งสังขารมนุษย์ ท่านกําหนดเกณฑ์ไว้กี่ปี ?

 1. ๘๐ ปี
 2. ๙๐ ปี
 3. ๑๐๐ ปี
 4. ๑๒๐ ปี

๑๐. ทุกขตา กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์กี่อย่าง ?

 1. ๑๐

๑๑. สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจําสังขาร หมายถึงทุกข์ในข้อใด ?

 1. เกิดแก่ตาย
 2. หนาวร้อนหิว
 3. เศร้าโศกเสียใจ
 4. เจ็บป่วยไข้

๑๒. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์จรหมายถึงทุกข์ในข้อใด ?

 1. ความเศร้าโศก
 2. ความหิว
 3. ความร้อนใจ
 4. การทะเลาะวิวาท

๑๓. นิพัทธทุกข์ คือทุกข์เนืองนิตย์ หมายถึงทุกข์ในข้อใด ?

 1. ความเศร้าโศก
 2. ความหิว
 3. ความร้อนใจ
 4. การทะเลาะวิวาท

๑๔. ทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผา หมายถึงข้อใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. พยาธิทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

๑๕. อนัตตตา กําหนดรู้ได้ด้วยอาการอย่างไร ?

 1. ไม่อยู่ในอํานาจ
 2. หาเจ้าของมิได้
 3. เป็นสภาพสูญ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. เนโสหมสฺมิ นั่นมิใช่เรา เป็นลักษณะของสังขารที่เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจัง
 2. ทุกขัง
 3. อนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ภาวะที่จิตปราศจากความกําหนัดยินดีในกาม เรียกว่าอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิสุทธิ
 4. วิมุตติ

๑๘. ความกระหายในคําว่า ปิปาสวินโยมีสาเหตุมาจากอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. ราคะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๑๙. วัฏฏะ ในคําว่า วฏฺฏูปจฺเฉโท หมายถึงความเวียนเกิดในภูมิใด ?

 1. กามาวจรภูมิ
 2. รูปาวจรภูมิ
 3. อรูปาวจรภูมิ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. การระงับอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตได้เป็นคราว ๆ จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๒๑. วิสุทธิ ความหมดจดจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยธรรมใด ?

 1. สติ
 2. ขันติ
 3. ปัญญา
 4. สัจจะ

๒๒. พูดดีทําดี จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๒๓. ผู้มุ่งสันติ ควรละอะไร ?

 1. ลาภ
 2. ยศ
 3. สรรเสริญ
 4. โลกามิส

๒๔. นิพพาน มีกี่ประเภท ?

๒๕. ธรรมที่เป็นทางไม่ตาย หมายถึงข้อใด ?

 1. ความไม่โกรธ
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความไม่ริษยา
 4. ความไม่โลภ

๒๖. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของอนุปาทิเสสนิพพาน ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสชีวิตยัง
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

๒๗. คําว่า “เรือ” ในพระพุทธดํารัสว่า ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้… หมายถึงอะไร ?

 1. อัตภาพ
 2. สังคม
 3. โลก
 4. หมู่สัตว์

๒๘. ภูมิเป็นที่ไปเกิดของผู้ประกอบอกุศลกรรม โดยรวมเรียกว่าอะไร ?

 1. ทุคติ
 2. อบาย
 3. นิรยะ
 4. วินิบาต

๒๙. เปรตที่ได้เสวยสุขเพียงชั่วครู่แล้วเสวยทุกข์สลับกันไป เรียกว่าอะไร ?

 1. วันตาสเปรต
 2. เวมานิกเปรต
 3. สุจิมุขเปรต
 4. ปรทัตตูปชีวีเปรต

๓๐. ในเทวทูตสูตร เด็กวัยใดจัดเป็นเทวทูต ?

 1. เด็กแรกเกิด
 2. เด็ก ๒ ขวบ
 3. เด็ก ๓ ขวบ
 4. เด็ก ๗ ขวบ

๓๑. กามาพจรสวรรค์ มีกี่ชั้น ?

๓๒. พรหมโลก มีกี่ชั้น ?

 1. ๑๖
 2. ๒๐
 3. ๓๐
 4. ๔๐

๓๓. พระอนาคามีละสังขารแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ?

 1. มหาพรหมา
 2. อาภัสสรา
 3. ปริตตสุภา
 4. สุทธาวาส

๓๔. การถูกตัดสินประหารชีวิตตายตกตามกัน จัดเป็นกรรมอะไร ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. ชนกกรรม
 4. พหุลกรรม

๓๕. กรรมที่จะต้องได้รับเมื่อไปเกิดในภพหน้า เรียกว่าอะไร ?

 1. อโหสิกรรม
 2. อุปปัชชเวทนียกรรม
 3. ชนกกรรม
 4. พหุลกรรม

๓๖. กรรมดีที่นําไปสู่สุคติ เรียกว่าอะไร ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ครุกรรม
 3. ชนกกรรม
 4. พหุลกรรม

๓๗. อนันตริยกรรมและสมาบัติ ๘ จัดเป็นกรรมประเภทใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. อุปปีฬกกรรม
 4. อุปฆาตกรรม

๓๘. ความในข้อใด เป็นความหมายของกตัตตากรรม ?

 1. กรรมหนัก
 2. กรรมสนับสนุน
 3. กรรมบีบคั้น
 4. กรรมสักว่าทํา

๓๙. กายคตาสติกัมมัฏฐานคือการพิจารณาอะไร ?

 1. อาการ ๓๒
 2. กสิณ ๑๐
 3. อสุภะ ๑๐
 4. ธาตุ ๔

๔๐. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตากัมมัฏฐาน ?

 1. ศัตราวุธไม่กล้ำกราย
 2. จิตสงบเร็ว
 3. เทวดารักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. ผู้บรรลุจตุตถฌาน ต้องมีองค์ธรรมใด ?

 1. วิจาร
 2. ปีติ
 3. สุข
 4. อุเบกขา

๔๒. คนมีความประมาทในวัย ควรพิจารณาถึงเรื่องใดบ่อยๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บป่วย
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๔๓. การพิจารณาอะไร ไม่จัดเป็นสติปัฏฐาน ?

 1. กาย
 2. เวทนา
 3. จิต
 4. โลก

๔๔. การเพ่ง ดิน น้ำ ไฟ ลม เป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน เรียกอะไร ?

 1. กสิณ
 2. อสุภะ
 3. อานาปานัสสติ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๕. การพิจารณาซากศพ เป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน เรียกอะไร ?

 1. กสิณ
 2. อสุภะ
 3. อานาปานัสสติ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๖. การระลึกถึงความตายโดยอุบายที่ชอบ ควรประกอบด้วยองค์ธรรมใด ?

 1. สติ
 2. ญาณ
 3. เกิดสังเวช
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. บริกรรมว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน… เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๘. คนมีนิสัยเชื่อง่าย จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. โมหจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตักกจริต

๔๙. พุทธคุณบทใด เป็นปรหิตคุณ ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๕๐. อะไรเป็นต้นสายแห่งปฏิจจสมุปบาท ?

 1. อวิชชา
 2. ตัณหา
 3. อุปาทาน
 4. ชาติ