ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ?

 • ทาน
 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา

อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ?

 • ความทุพลภาพ
 • ความแก่ชรา
 • ความเจ็บป่วย
 • ความไม่กลัวบาป

อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ?

 • เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา
 • เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์
 • เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ
 • ถูกทุกข้อ

อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ?

 • ประชาชนทั่วไป
 • เจ้าลัทธินอกศาสนา
 • อุบาสกอุบาสิกา
 • นักบวชนอกศาสนา

อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 • การจำพรรษา
 • การเข้าจำ
 • การจำศีล
 • การจำวัด

กษัตริย์พระองค์ใด ปรารภการถืออุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ?

 • พระเจ้าพรหมทัต
 • พระเจ้าอชาตศัตร
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าสุทโธทนะ

ธรรมเนียมการรักษาอุโบสถถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

 • ก่อนพุทธกาล
 • สมัยพุทธกาล
 • หลังพุทธกาล
 • หลังสังคายนา

สรณตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ตรงกับขอใด ?

 • พระพุทธรูป
 • พระศักดิ์สิทธิ์
 • พระประจำวัน
 • พระรัตนตรัย

สรณคมน์มีความหมายตรงกบัขอใด ?

 • การถือเอาเป็นที่พึ่ง
 • การยดึมนั่ ถือมนั่
 • การถือเป็นอารมณ์
 • การถือฤกษ์ยาม

คำว่า สรณะกำจัดภัย หมายถึงภัยในข้อใด ?

 • โรคภัย
 • อุทกภัย
 • โจรภัย
 • กิเลสภัย

คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ผู้ตรัสรู้
 • ผู้รู้แจ้งโลก
 • ผู้อดทน
 • ผู้สิ้นกิเลส

อบาย ในคำว่า ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกอบาย ตรงกับข้อใด ?

 • นรกภูมิ
 • มนุษยโลก
 • เทวโลก
 • พรหมโลก

พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์หมายถึงข้อใด ?

 • พระประธาน
 • พระเถระ
 • พระประจำวัน
 • พระอริยะ

มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • ถูกทุกข้อ

เพราะเหตุใด พระสงฆ์จึงได้ชื่อว่า เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ?

 • ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ
 • เป็นผู้สอนเทวดามนุษย์
 • เป็นนาบุญอันประเสริฐ
 • เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ?

 • ความตาย
 • ทำร้ายพระศาสดา
 • ความเมา
 • ไปนับถือศาสดาอื่น

การขาดสรณคมน์ย่อมเกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

 • ปุถุชนทั่วไป
 • พระโสดาบัน
 • พระอนาคามี
 • พระอรหันต์

การขาดสรณคมน์ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ตกไปในทุคติภูมิ ?

 • ทำร้ายพระศาสดา
 • ความตาย
 • ไปนับถือศาสดาอื่น
 • ถูกทุกข้อ

สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับขอใด ?

 • ขโมยพระพุทธรูป
 • สงสัยบุญบาป
 • ตั้งตนเป็นศาสดา
 • สงสัยชาติหน้า

อุโบสถนอกพุทธกาลคนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด ?

 • งดอาหาร
 • งดฆ่าสัตว์
 • งดแต่งตัว
 • งดดูมหรสพ

อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมยัพุทธกาลเหมือนกันในข้อใด ?

 • รับสรณคมน์
 • สมาทานศีล
 • งดเว้นอาหาร
 • รักษาศีล ๘

หากรักษาปฏิชาครอุโบสถวันพระ ๘ ค่ำ วันส่งจะเป็นวันกี่ค่ำ ?

 • ๖ ค่ำ
 • ๗ ค่ำ
 • ๘ ค่ำ
 • ๙ ค่ำ

การรักษาอุโบสถประเภทใดกำหนดเวลาเป็นเกณฑ์ ?

 • โคปาลกอุโบสถ
 • ปกติอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ

การรักษาอุโบสถประเภทใดกำหนดอานิสงส์เป็นเกณฑ์ ?

 • ปกติอุโบสถ
 • ปฏิชาครอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ
 • ปาฏิหาริยอุโบสถ

ปกติอุโบสถที่นิยมรักษากันอยู่ทุกวันนี้เดือนหนึ่งมีกี่คร้้ง ?

 • ๒ คร้้ง
 • ๔ คร้้ง
 • ๖ คร้้ง
 • ๘ คร้้ง

อุโบสถประเภทใดกำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 • ปกติอุโบสถ
 • ปฏิชาครอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ

อุโบสถประเภทใดกำหนดให้รักษาคราวละ ๔ เดือน ?

 • โคปาลกอุโบสถ
 • ปฏิชาครอุโบสถ
 • ปาฏิหาริยอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ

รู้ว่า มีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ?

 • สิกขาบทที่ ๑
 • สิกขาบทที่ ๒
 • สิกขาบทที่ ๖
 • สิกขาบทที่ ๗

อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะประพฤติเกี่ยวของในกาม ?

 • สิกขาบทที่ ๑
 • สิกขาบทที่ ๒
 • สิกขาบทที่ ๓
 • สิกขาบทที่ ๖

อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?

 • สิกขาบทที่ ๒
 • สิกขาบทที่ ๔
 • สิกขาบทที่ ๖
 • สิกขาบทที่ ๘

อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 • การล่วงประเวณี
 • การร้องเพลง
 • การดื่มสุราเมรัย
 • การอดอาหาร

อุโบสถศีลข้อที่ ๖ เวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น เรียกว่า อะไร ?

 • กาล
 • กาลเทศะ
 • วิกาล
 • กาลกิริยา

อาหารประเภทใด ห้ามคนถืออุโบสถศีลรับประทานในยามวิกาล ?

 • สมอ
 • มะขามเทศ
 • เนย
 • มะขามป้อม

อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 • พูดปด
 • เสพกาม
 • แต่งตัว
 • ลักของ

การห้ามคนถืออุโบสถศีลตกแต่งร่างกายในขณะรักษาอุโบสถเพื่อจุดประสงค์ใด ?

 • บรรเทาความยินดีในนามกาย
 • บรรเทาความมัวเมาในรูปกาย
 • บรรเทาความยึดมั่นในเวทนา
 • บรรเทาความพอใจในลาภยศ

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมสมาทานอุโบสถศีลที่ไหน ?

 • บ้านตนเอง
 • บ้านคนทรงเจ้า
 • โรงเจทั่วไป
 • วัดทั่วไป

ในวันอุโบสถควรสมาทานอุโบสถศีลเวลาใด ?

 • เวลาเช้า
 • เวลาเที่ยงวัน
 • เวลาบ่าย
 • เวลากลางคืน

คำว่า อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยาม เป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยใด ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • ถูกทุกข้อ

คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏฺฐมี ทิวโส … เป็นคำกล่าวอะไร ?

 • สมาทานศีล ๘
 • คำประกาศอุโบสถ
 • อาราธนาธรรม
 • กราบพระรัตนตรัย

วันปัณณรสีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?

 • วัน ๘ ค่ำ
 • วัน ๙ ค่ำ
 • วัน ๑๔ ค่ำ
 • วัน ๑๕ ค่ำ

ข้อใดกำหนดให้กระทำต่อจากคำประกาศอุโบสถ ?

 • อาราธนาศีล
 • รับสรณคมน์
 • รับศีลอุโบสถ
 • ถือศีลอุโบสถ

เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีลเรียกว่า อะไร ?

 • อนุปุพพีกถา
 • อริยมรรคกถา
 • ติรัจฉานกถา
 • อนุโมทนากถา

อุโบสถประเภทใดกำหนดข้อห้ามบางเรื่องไม่ห้ามบางเรื่อง ?

 • ปกติอุโบสถ
 • โคปาลกอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ

อุโบสถประเภทใด ตรัสว่า มีอานิสงส์มากที่สุด ?

 • โคปาลกอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ
 • ถูกทุกข้อ

อุโบสถประเภทใด ตรัสว่า เป็นการปฏิบัตตามพระอรหันต์ ?

 • อริยอุโบสถ
 • โคปาลกอุโบสถ
 • ปกติอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ

คำว่า มีถ้อยคำมั่นคง ในอุโบสถสูตร ตรงกับข้อใด ?

 • ละปาณาติบาต
 • ละอทินนาทาน
 • ละอพรหมจรรย์
 • ละมุสาวาท

การถืออุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ควรกระทำอย่างไร ?

 • ชำระบาป
 • สำรวมระวัง
 • อดอาหาร
 • กินมังสวิรัติ

การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 • มีสุขภาพดี
 • มีอายุมาก
 • มีความตั้งใจ
 • มีบุญบารมี

การถืออุโบสถศีลทำให้มนุษย์หยุดทำร้ายกัน ตรงกับข้อใด ?

 • ศีลสร้างความปลอดภัย
 • ศีลสร้างสวรรค์
 • ศีลสร้างความเสมอภาค
 • ถูกทุกข้อ

การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 • ทาน
 • ศีล
 • ภาวนา
 • ถูกทุกข้อ