ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒. สังสารวัฏฏ์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เกิด
 2. ตาย
 3. เวียนว่ายตายเกิด
 4. ตายแล้วสูญ

๓. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าหลังจากตาย มีคำเรียกว่าอะไร ?

 1. คติ
 2. ภพ
 3. ปรโลก
 4. อบาย

๔. เปรตที่มีวิมานอยู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. สุจิมุขเปรต
 2. เวมานิกเปรต
 3. กุณปาสเปรต
 4. คูถขาทกเปรต

๕. ในเทวทูตสูตร ข้อใดจัดเป็นเทวทูต ?

 1. เด็กแรกคลอด
 2. คนเจ็บ
 3. คนชรา
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ใครทำหน้าที่พิพากษาตัดสินโทษสัตว์นรก ?

 1. นายนิรยบาล
 2. พญายมราช
 3. เทวราช
 4. จตุโลกบาล

๗. เทวทูตเป็นสัญญานเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเรื่องใด ?

 1. ความไม่โกรธ
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความไม่โลภ
 4. ความกลัว

๘. ภูมิเป็นที่ไปเกิดของผู้ที่ประกอบอกุศลกรรม โดยรวมเรียกว่าอะไร ?

 1. ทุคติ
 2. นิรยะ
 3. ติรัจฉานโยนิ
 4. ปิตติวิสัย

๙. ท้าวสักกะ ปกครองสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๑๐. พระอริยบุคคลใด ละสังขารแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๑๑. กรรมให้ผลสำเร็จแล้ว มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. อาสันนกรรม

๑๒. อปราปรเวทนียกรรม ให้ผลเปรียบเสมือนอะไร ?

 1. พรานล่าสัตว์
 2. สุนัขล่าเนื้อ
 3. เงาตามตัว
 4. คนเลี้ยงโค

๑๓. การกระทำในข้อใด ชะลอการให้ผลของกรรมชั่ว ?

 1. รดน้ำมนต์
 2. สะเดาะเคราะห์
 3. ต่อชะตา
 4. ทำความดีต่อเนื่อง

๑๔. อุปัตถัมภกกรรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๕. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร เพราะกรรมใดให้ผล ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. อุปฆาตกกรรม
 4. กตัตตากรรม

๑๖. กรรมใด ให้ผลเบากว่ากรรมอื่น ?

 1. ครุกรรม
 2. พหุลกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. กตัตตากรรม

๑๗. เศรษฐีกลายเป็นยาจก ยาจกกลายเป็นเศรษฐี เป็นผลของกรรมใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปัตถัมภกกรรม
 3. อุปปีฬกกรรม
 4. อุปฆาตกกรรม

๑๘. การพิจารณาอาการ ๓๒ เป็นกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. อสุภะ
 3. กสิณ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๑๙. การเจริญเมตตา แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๒๐. หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข เป็นอานิสงส์ของการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๒๑. ข้อใด เป็นคำบริกรรมของผู้เจริญพุทธานุสสติ ?

 1. พุทโธ
 2. ธัมโม
 3. สังโฆ
 4. ยุบหนอ พองหนอ

๒๒. คนเป็นโรคซึมเศร้า ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๒๓. คนคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๒๔. คนถูกวิจิกิจฉาครอบงำ มีอาการอย่างไร ?

 1. รักสวยรักงาม
 2. จองเวร
 3. เซื่องซึม
 4. ลังเลสงสัย

๒๕. การเจริญจตุธาตุววัตถาน แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. วิจิกิจฉา
 3. ถีนมิทธะ
 4. พยาบาท

๒๖. ข้อใด เป็นองค์ฌาณ ?

 1. วิตก
 2. วิริยะ
 3. หิริ
 4. ขันติ

๒๗. ผู้ที่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อย ๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บ
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๒๘. การพิจารณาว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับอภิณหปัจจเวกขณะใด ?

 1. ชราธัมมตา
 2. พยาธิธัมมตา
 3. มรณธัมมตา
 4. กัมมัสสกตา

๒๙. กำหนดพิจารณาเรื่องใด จัดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ?

 1. ลมหายใจ
 2. ความรู้สึก
 3. จิต
 4. ธรรม

๓๐. กำหนดพิจารณาอะไร ไม่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ?

 1. จิตมีราคะ
 2. จิตมีโทสะ
 3. จิตมีโมหะ
 4. สุขทุกข์

๓๑. โอทาตกสิณ หมายถึงข้อใด ?

 1. กสิณสีเขียว
 2. กสิณสีแดง
 3. กสิณสีขาว
 4. กสิณสีเหลือง

๓๒. วิธีเจริญกสิณ ต้องเจริญด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เพ่ง
 2. พิจารณา
 3. รักษา
 4. คุ้มครอง

๓๓. ข้อใด จัดเป็นอารมณ์ของอสุภกัมมัฏฐาน ?

 1. ดิน
 2. ไฟ
 3. ลม
 4. ซากศพ

๓๔. พิจารณาหลักธรรม คือหิริโอตตัปปะ จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. สีลานุสสติ
 2. จาคานุสสติ
 3. เทวตานุสสติ
 4. อานาปานัสสติ

๓๕. กำหนดพิจารณาคุณธรรมคือการเผื่อแผ่ จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. ธัมมานุสสติ
 2. สีลานุสสติ
 3. จาคานุสสติ
 4. มรณัสสติ

๓๖. สติกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออก จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. เทวตานุสสติ
 2. อุปสมานุสสติ
 3. กายคตาสติ
 4. อานาปานัสสติ

๓๗. พรหมวิหารใด เป็นข้าศึกแก่โสมนัสและโทมนัส ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๘. พรหมวิหารใด ทำให้ผู้เจริญสามารถบรรลุฌานขั้นสูงสุดได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๙. การพิจารณาอาหารโดยอาการใด จัดเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญา ?

 1. การแสวงหา
 2. การบริโภค
 3. การขับถ่าย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ร่างกายบุคคลเคลื่อนไหวได้เพราะอาศัยธาตุใด ?

 1. ธาตุดิน
 2. ธาตุน้ำ
 3. ธาตุไฟ
 4. ธาตุลม

๔๑. อากาสานัญจายตนะ กำหนดพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. อากาศ
 2. ดิน
 3. น้ำ
 4. ไฟ

๔๒. คนรักสวยรักงาม นิยมสินค้าราคาแพง จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๔๓. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๒ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อุปสมานุสสติ
 2. กายคตาสติ
 3. มรณัสสติ
 4. นีลกสิณ

๔๔. คนหงุดหงิดง่าย จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตักกจริต

๔๕. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๔ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อุปสมานุสสติ
 3. มรณัสสติ
 4. อานาปานัสสติ

๔๖. คำว่า ไปดีมาดี มีความหมายตรงกับพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ
 3. วิชชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๗. ญาณกำหนดรู้การตายการเกิดของสัตว์โลก ตรงกับข้อใด ?

 1. อาสวักขยญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. เจโตปริยญาณ
 4. ทิพยจักษุ

๔๘. พุทธคุณบทใด ยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู ?

 1. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๔๙. พุทธคุณบทใด แสดงถึงพระบริสุทธิคุณ ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. ปุริสทมฺมสารถิ

๕๐. พระพุทธคุณนามทั้ง ๙ ของพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

 1. พระญาติตั้ง
 2. พระอินทร์ตั้ง
 3. พระสาวกตั้ง
 4. เกิดขึ้นเอง