ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ถาม ตจปัญจกกัมมัฏฐานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร มีอะไรบ้าง จัดเป็นสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน?

ตอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกัมมัฏฐาน มีเกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทันตา ฟัน และตโจ หนัง เป็นได้ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ฯ


ถาม ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความดับไป เป็นลักษณะของธรรมอะไร สัตว์บุคคลมีลักษณะเช่นนั้นหรือไม่? จงอธิบาย

ตอบ เป็นลักษณะของสังขตธรรม มีลักษณะเช่นนั้นคือเมื่อสัตว์บุคคลเกิดมาแล้วก็เป็นความเกิดขึ้น ต่อมาก็เจริญเติบโตผ่านวัยทั้ง 3 ก็เป็นความตั้งอยู่ เมื่อตายก็เป็นความดับไป ฯ


ถาม ปิฎก 3 ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร?

ตอบ ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

 • พระวินัยปิฎก ว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับที่นำความประพฤติให้สม่ำเสมอกัน หรือเป็นเครื่องบริหารคณะ
 • พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยคำสอนยกบุคคลเป็นที่ตั้ง
 • พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยคำสอนยกธรรมล้วนๆ ไม่เจือด้วยสัตว์หรือบุคคลเป็นที่ตั้ง ฯ

ถาม อาสวักขยญาณ รู้จักทำอาสวะให้สิ้น อธิบายอย่างไร?

ตอบ มีอธิบายอย่างนี้ รู้ชัดตามจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ทางไปถึงความดับอาสวะ เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตพ้นแล้วจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ


ถาม มารมีอะไรบ้าง อกุศลกรรมจัดเป็นมารประเภทใด?

ตอบ มีดังนี้

 1. ขันธมาร มารคือปัญจขันธ์
 2. กิเลสมาร มารคือกิเลส
 3. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร
 4. เทวปุตตมาร มารคือเทวดา
 5. มัจจุมาร มารคือความตาย

อกุศลกรรมเป็นมารประเภทอภิสังขารมาร ฯ


ถาม สวรรค์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง?

ตอบ มี 6 ชั้นได้แก่

 1. ชั้นจาตุมหาราชิกา
 2. ชั้นดาวดึงส์
 3. ชั้นยามา
 4. ชั้นดุสิต
 5. ชั้นนิมมานรดี
 6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ฯ

ถาม พระพุทธคุณบทหนึ่งว่า เป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักร ถามว่ากำได้แก่อะไร สังสารจักรได้แก่อะไร?

ตอบ

 • กำ ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม
 • สังสารจักร ได้แก่ กิเลส กรรม วิบาก ฯ

ถาม มิจฉัตตะคืออะไร มีอะไรบ้าง มิจฉาวายามะได้แก่พยายามผิดอย่างไร?

ตอบ ความเป็นสิ่งที่ผิด มี

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. มิจฉาสังกัปปะ
 3. มิจฉาวาจา
 4. มิจฉากัมมันตะ
 5. มิจฉาอาชีวะ
 6. มิจฉาวายามะ
 7. มิจฉาสติ
 8. มิจฉาสมาธิ
 9. มิจฉาญาณะ
 10. มิจฉาวิมุตติ

มิจฉาวายามะ ได้แก่ พยายามในทางยังบาปธรรมให้เกิดขึ้นและให้เจริญ และในทางยังกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นและให้เสื่อมสิ้น ฯ


ถาม สังโยชน์คืออะไร พระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้ขาดบ้าง?

ตอบ คือ กิเลสอันผูกใจสัตว์ไว้ ละสังโยชน์ 3 เบื้องต้นได้ขาด คือ

 1. สักกายทิฏฐิ
 2. วิจิกิจฉา
 3. สีลัพพตปรามาส ฯ

ถาม ธุดงค์ได้แก่อะไร การสมาทานธุดงค์ด้วยการฉันมื้อเดียวเป็นวัตรที่เรียกกันทั่วไปว่า “ฉันเอกา” จัดเข้าในธุดงค์ข้อไหน?

ตอบ ได้แก่ วัตตจริยาพิเศษอย่างหนึ่ง เป็นอุบายขัดเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ จัดเข้าในข้อ เอกาสนิกังคะ คือถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร ฯ