ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. มนุษย์จะรู้จักวิธีดำเนินชีวิตทางถูกหรือผิด ควรศึกษาเรื่องใด ?

 1. เบญจศีล
 2. อุโบสถศีล
 3. กรรมบถ
 4. พุทธประวัติ

๒. ข้อใด จำแนกสัตว์ให้มีชีวิตแตกต่างกัน ?

 1. กิเลส
 2. ตัณหา
 3. กรรม
 4. สุขทุกข์

๓. ความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?

 1. ความรู้
 2. ยศศักดิ์
 3. ทรัพย์สมบัติ
 4. ผลกรรม

๔. ข้อใด จำกัดความของคำว่า กรรมบถ ได้ถูกต้อง ?

 1. ทางสายกลาง
 2. ทางสุคติทุคติ
 3. ทางอบาย
 4. ทางพ้นทุกข์

๕. กรรมบถมีผลต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร ?

 1. รู้จักทำดี
 2. รู้จักพูดดี
 3. รู้จักคิดดี
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของกรรมบถ ?

 1. เจตนา
 2. กรรม
 3. สุคติ
 4. ทุคติ

๗. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ดื่มสุรา
 4. พูดปด

๘. กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. กรรมวิบาก

๙. ข้อใด เป็นกรรมบถเกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. มุสาวาท
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๐. ฆ่าช้างเอางามีโทษมาก เพราะเหตุใด ?

 1. สัตว์แสนรู้
 2. สัตว์น่ารัก
 3. มีกำลังมาก
 4. เป็นสัตว์ใหญ่

๑๑. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขั้นตอนใด ?

 1. รู้ว่ามีชีวิต
 2. คิดจะฆ่า
 3. พยายามฆ่า
 4. สัตว์ตาย

๑๒. อกุศลกรรมบถใด ทำให้คนมีนิสัยฉ้อโกง ลักเล็กขโมยน้อย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๓. ข้อใด ไม่ใช่ความผิดตามอกุศลกรรมบถข้อ ๒ ?

 1. รับสินบน
 2. ใช้การ
 3. ตระบัด
 4. สมโจร

๑๔. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อ ๒ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทรัพย์มีเจ้าของ
 3. ภรรยาเขา
 4. สามีเขา

๑๕. ลักทรัพย์ประเภทใด มีโทษมาก ?

 1. ของประณีต
 2. ของสำคัญ
 3. ของผู้มีพระคุณ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. อกุศลกรรมบถข้อ ๒ เป็นบาปเพราะใช้คนอื่นทำ ตรงกับข้อใด ?

 1. สั่งให้ฆ่า
 2. สั่งให้ขโมย
 3. สั่งให้พูด
 4. สั่งให้ด่า

๑๗. รักง่ายหน่ายเร็ว สอดคล้องกับกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๘. อกุศลกรรมบถใด ทำให้สามีภรรยานอกใจกัน ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. พยาบาท
 4. มุสาวาท

๑๙. อกุศลกรรมบถข้อ ๓ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด ?

 1. หญิงต้องห้าม
 2. ชายต้องห้าม
 3. นักบวช
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. อกุศลกรรมบถใด เป็นเหตุให้เกิดโรคเอดส์มากที่สุด ?

 1. อภิชฌา
 2. อทินนาทาน
 3. ผรุสวาจา
 4. กาเมสุมิจฉาจาร

๒๑. ข้อใด เป็นความเสื่อมทางสังคมเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ?

 1. ขายยาบ้า
 2. ละเมิดทางเพศ
 3. โกงหวย
 4. โกงงบอาหาร

๒๒. มนุษย์ทั้งหลายใช้คำพูดทำความชั่วใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อทินนาทาน
 3. ผรุสวาจา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๒๓. เจตนาบิดเบือนความจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มุสาวาท
 4. ปาณาติบาต

๒๔. คนพูดหาสาระไม่ได้ ทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๕. คนพูดไม่สุภาพกับพ่อแม่ ทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๖. คนพูดยุแหย่ให้คนอื่นทะเลาะกัน ทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๗. คำพูดไม่น่าเชื่อถือ เป็นโทษจากอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

๒๘. อกุศลกรรมมบถข้อ ๔ ทำให้สังคมมนุษย์ขาดหลักธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. เมตตา กรุณา
 3. ขันติ
 4. สติสัมปชัญญะ

๒๙. อกุศลกรรมมบถข้อ ๔ ให้ผลในภายหน้าแก่ผู้กระทำอย่างไร ?

 1. มีอายุสั้น
 2. มีชีวิตขัดสน
 3. เป็นคนบ้า
 4. ไม่น่าเชื่อถือ

๓๐. คำดุด่า ผู้พูดมีเจตนาใด ?

 1. หลอกลวง
 2. ให้เจ็บใจ
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้เข้าใจผิด

๓๑. อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ เป็นกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ข้อใด มีความหมายตรงกับอภิชฌา ?

 1. อยากได้
 2. อยากดี
 3. อยากเด่น
 4. อยากดัง

๓๓. อกุศลกรรมบถใด ทำให้คนผูกโกรธฉุนเฉียวง่าย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. พยาบาท
 3. ผรุสวาจา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๔. อกุศลกรรมบถใด ทำให้คนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญ ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

๓๕. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สอดคล้องกับกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๖. เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญ ไม่มีการเกิดอีก จัดเป็นทิฏฐิใด?

 1. อกิริยทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. นัตถิกทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ทำให้คนมีนิสัยเช่นไร ?

 1. ไม่ทำร้ายใคร
 2. ไม่หลอกใคร
 3. ไม่ด่าใคร
 4. ไม่แค้นใคร

๓๘. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ให้ผลแก่ผู้ปฎิบัติอย่างไร ?

 1. มีโรคน้อย
 2. มั่งมีศรีสุข
 3. ผู้คนนับถือ
 4. ปล่อยวาง

๓๙. ข้อใด ขัดกับหลักปฏิบัติกุศลกรรมบถข้อ ๒ ?

 1. เบื่อยาสุนัข
 2. โกงหวย
 3. ให้การเท็จ
 4. ฆ่าเพราะหึงหวง

๔๐. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ช่วยแก้พฤติกรรมใด ?

 1. โหดร้าย
 2. มือไว
 3. ใจง่าย
 4. ขายยาบ้า

๔๑. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ส่งผลดีแก่คู่ครองอย่างไร ?

 1. เข้าใจกัน
 2. ไว้ใจกัน
 3. เชื่อใจกัน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. กุศลกรรมบถข้อ ๔ ส่งผลให้ผู้ปฎิบัติเป็นคนเช่นไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศรัทธา
 3. มีสัจจะ
 4. มีความกตัญญู

๔๓. ข้อใด เป็นการประพฤติงดเว้นสัมผัปปลาปะ ?

 1. พูดจริง
 2. พูดคำสุภาพ
 3. พูดมีสาระ
 4. พูดสมานสามัคคี

๔๔. คนเก็บของได้นำคืนเจ้าของ ประพฤติสอดคล้องกับกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. อพยาบาท

๔๕. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร สอดคล้องกับกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. กรรมบถใด เพียงแค่คิดก็เป็นความดีแล้ว ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่พูดปด
 4. ไม่ผูกเวร

๔๗. เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าว ขัดแย้งกับกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นหลักธรรมประเภทใด ?

 1. ควรงดเว้น
 2. ควรละ
 3. ควรหลีกเลี่ยง
 4. ควรประพฤติ

๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ สงเคราะห์เข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ