ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ ครบบริบูรณ์ ในพระชาติใด ?

 1. พระมหาชนก
 2. พระมโหสถ
 3. พระเตมีย์
 4. พระเวสสันดร

๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ?

 1. ๕ ประการ
 2. ๖ ประการ
 3. ๗ ประการ
 4. ๘ ประการ

๓. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๔. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบันนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ?

 1. โคเผือก
 2. ม้าเผือก
 3. ช้างเผือก
 4. ลิงเผือก

๕. ผู้ใด เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ ?

 1. พระนางพิมพา
 2. พระนางรูปนันทา
 3. พระนางเขมา
 4. พระนางมัลลิกา

๖. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. โกลิตะ
 3. อุปติสสะ
 4. ปิปผลิ

๗. สิทธัตถราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางมัลลิกา
 2. พระนางพิมพา
 3. พระนางรูปนันทา
 4. พระนางเขมา

๘. สิทธัตถราชกุมารทรงเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วมีพระทัยเช่นใด ?

 1. ประทับใจ
 2. ดีใจ
 3. แปลกใจ
 4. สลดใจ

๙. “ราหุลํ ชาตํ …”สิทธัตถราชกุมารตรัสขณะทราบการประสูติของพระกุมารใด ?

 1. ราหุลกุมาร
 2. บัณฑิตกุมาร
 3. สุมนกุมาร
 4. สุขกุมาร

๑๐. พญาวสวัตตีมาร ห้ามมิให้สิทธัตถราชกุมารทําสิ่งใด ?

 1. ศึกษาเล่าเรียน
 2. ครองราชสมบัติ
 3. ออกบรรพชา
 4. ประพาสอุทยาน

๑๑. สิ่งใด ที่สิทธัตถราชกุมารใช้ตัดพระเกศโมลี ?

 1. มีดดาบ
 2. พระขรรค์
 3. มีดโกน
 4. กรรไกร

๑๒. การทรมานกายให้ลําบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกรกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. อกาลกิริยา
 4. อากัปกิริยา

๑๓. ปัญจวัคคีย์บวชแล้วได้มาพบพระโพธิสัตว์ ณ ที่ใด ?

 1. สวนลุมพินีวัน
 2. อุรุเวลาประเทศ
 3. สวนลัฏฐิวัน
 4. บ้านโทณวัตถุ

๑๔. พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๖ ปี
 2. ๗ ปี
 3. ๘ ปี
 4. ๙ ปี

๑๕. นางปุณณทาสี เข้าใจว่าพระมหาบุรุษเป็นใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. เทวดา
 3. พระพรหม
 4. พระนารายณ์

๑๖. อาหารชนิดใด ที่นางสุชาดานํามาถวายแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. ขนมแดกงา
 2. ขนมกุมมาส
 3. ข้าวสาลี
 4. ข้าวมธุปายาส

๑๗. พระมหาบุรุษ ทรงลอยถาดที่แม่น้ําใด ?

 1. อโนมา
 2. เนรัญชรา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๑๘. โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรษ กี่กํามือ ?

 1. ๒ กํามือ
 2. ๔ กํามือ
 3. ๖ กํามือ
 4. ๘ กํามือ

๑๙. พระมหาบุรุษชนะพญาวสวัตตีมาร ด้วยบารมีกี่ประการ ?

 1. ๑๐ ประการ
 2. ๒๐ ประการ
 3. ๓๐ ประการ
 4. ๔๐ ประการ

๒๐. พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ในเวลาใด ?

 1. เวลารุ่งเช้า
 2. เวลาเที่ยงวัน
 3. เวลาค่ํา
 4. เวลาเที่ยงคืน

๒๑. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์ ?

 1. พระอินทร์
 2. ท้าวมหาพรหม
 3. ฆฏิการพรหม
 4. สหัมบดีพรหม

๒๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๓. ในปัญจวัคคีย์ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคนแรกคือใคร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๔. ปัญจวัคคีย์เมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรแล้ว บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๕. กุลบุตรใด อุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. วิมลกุลบุตร
 3. สุพาหุกุลบุตร
 4. ปุณณชิกุลบุตร

๒๖. พระธรรมเทศนาใด ที่พระพุทธเจ้าตรัสโปรดยสกุลบุตร ?

 1. กถาวัตถุ
 2. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 3. อนุปุพพีกถา
 4. มงคลสูตร

๒๗. บุคคลใด เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยคนแรกในพระพุทธศาสนา ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. บิดายสกุลบุตร
 3. มารดายสกุลบุตร
 4. สุพาหุกุลบุตร

๒๘. ชนกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๙. พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดนักบวชกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฏิล ๓ พี่น้อง
 4. อุปติสสและบริวาร

๓๐. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสาวกจํานวนกี่องค์ ?

 1. ๖ องค์
 2. ๖๐ องค์
 3. ๑๐๐๓ องค์
 4. ๑๒๕๐ องค์

๓๑. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ เพื่อโปรดกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. สุทโธทนะ
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๓๒. ผู้ใด สร้างวัดแห่งแรกถวายในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 3. นางวิสาขา
 4. พระพุทธบิดา

๓๓. อุปติสสปริพาชก ได้ฟังธรรมจากพระเถระองค์ใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๓๔. โกลิตปริพาชก ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยสะ
 3. อุปติสสปริพาชก
 4. สญชัยปริพาชก

๓๕. มาณพกี่คน ที่พราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?

 1. ๑๕ คน
 2. ๑๖ คน
 3. ๑๗ คน
 4. ๑๘ คน

๓๖. สิ่งใด ที่ราธพราหมณ์เคยถวายแก่พระสารีบุตร ?

 1. ข้าวมธุปายาส
 2. หญ้าคา ๘ กํา
 3. ข้าว ๑ ทัพพี
 4. กุฏิ

๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือเอาพระราธะเป็นแบบอย่าง ในเรื่องใด ?

 1. ว่าง่ายสอนง่าย
 2. พูดเพราะ
 3. อดทน
 4. ขยัน

๓๘. พระปุณณมันตานีบุตร ตั้งอยู่ในคุณธรรมกี่ประการ ?

 1. ๗ ประการ
 2. ๘ ประการ
 3. ๙ ประการ
 4. ๑๐ ประการ

๓๙. บุคคลใด ถูกส่งไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์ ?

 1. กาฬุทายีอํามาตย์
 2. นายฉันนะ
 3. อนุรุทธกุมาร
 4. นันทกุมาร

๔๐. พระศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วประทับอยู่ ณ ที่ใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๔๑. พระพุทธบิดา ได้แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๔๒. พระราชกุมารใด ที่พระนางพิมพาส่งไปทูลขอราชสมบัติกับพระพุทธเจ้า ?

 1. นันทกุมาร
 2. อนุรุทธกุมาร
 3. ภัททิยกุมาร
 4. ราหุลกุมาร

๔๓. “ขออย่าให้ภิกษุบวชกุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต” เป็นคําขอของใคร ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระนางปชาบดี
 3. พระนางพิมพา
 4. นางวิสาขา

๔๔. ช้างใด ที่พระเทวทัตให้ปล่อยมาเพื่อทําร้ายพระพุทธเจ้า ?

 1. ช้างมหิฬามุข
 2. ช้างฉัททันต์
 3. ช้างคิรีเมขล์
 4. ช้างนาฬาคิรี

๔๕. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธสาวก

๔๖. กุลบุตรใด ยอมอดอาหารตายถ้าไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอนุรุทธ์
 3. พระอานนท์
 4. พระรัฐบาล

๔๗. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โกรัพยะ
 2. สุทโธทนะ
 3. พิมพิสาร
 4. จัณฑปัชโชต

๔๘. ผู้ปรารถนาจะดํารงอยู่ประมาณกัลป์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ต้องเจริญธรรมใด ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. ธรรมุเทศ ๔
 4. จักร ๔

๔๙. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในคืนวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๕๐. พระนางพิมพาเมื่อบวชแล้วได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์