ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ผู้จุติมาจากที่ใด จะไม่ยินดีในกามารมณ์ ?

 1. เปตโลก
 2. มนุษย์โลก
 3. สวรรคโลก
 4. พรหมโลก

๒. ปิปผลิมาณพ จุติมาจากที่ใด ?

 1. เปตโลก
 2. มนุษยโลก
 3. สวรรคโลก
 4. พรหมโลก

๓. ปิปผลิมาณพ แต่งงานกับสตรีใด ?

 1. นางภัททกาปิลานี
 2. นางสุชาดา
 3. นางปฏาจารา
 4. นางอุบลวรรณา

๔. ปิปผลิมาณพตัดสินใจออกบวช เพราะเห็นโทษในเรื่องใด ?

 1. การครองศีล
 2. การครองเรือน
 3. การครองธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ปิปผลิมาณพ ได้พบกับพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ใด ?

 1. พหุปุตตกนิโครธ
 2. อชปาลนิโครธ
 3. อัสสัตถพฤกษ์
 4. มุจลินทร์

๖. ปิปผลิมาณพ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับสรณคมน์
 4. รับอุโบสถศีล

๗. พระมหากัสสปะ ถือธุดงค์เป็นวัตรกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๘. พระอุบาลี เป็นบุตรของใคร ?

 1. ช่างกัลบก
 2. นายภูษามาลา
 3. ปุโรหิต
 4. อำมาตย์

๙. พระอุบาลี ออกบวชในคราวเดียวกันกับเจ้าศากยะพระองค์ใด ?

 1. โกลิตะ
 2. อุปติสสะ
 3. ปิปผลิ
 4. อานันทะ

๑๐. ศากยกุมารให้อุบาลีบวชก่อน เพราะต้องการลดสิ่งใด ?

 1. ความถือตัว
 2. ความเกียจคร้าน
 3. ความถือพวกพ้อง
 4. ความตระหนี่

๑๑. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. ทรงพระวินัย
 3. เป็นพหูสูต
 4. เป็นธรรมกถึก

๑๒. ในคราวปฐมสังคายนา พระอุบาลีวิสัชนาเรื่องอะไร ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. พระสีวลี เกิดในแคว้นใด ?

 1. สักกะ
 2. โกลิตะ
 3. ภัคคะ
 4. วิเทหะ

๑๔. พระมารดาของพระสีวลีปรารถนาที่จะกระทำเรื่องใดก่อนทิวงคต ?

 1. ถวายทาน
 2. สมาทานศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. บวชเป็นภิกษุณี

๑๕. พระสีวลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. เป็นพหูสูต
 2. มีบริวารมาก
 3. ทรงพระวินัย
 4. มีลาภมาก

๑๖. กัจจายนมาณพ ศึกษาจบเรื่องใด ?

 1. ยุทธศึกษา
 2. ไตรเพท
 3. ไตรสิกขา
 4. สันติศึกษา

๑๗. หน้าที่ใด ที่กัจจายนมาณพทำแทนบิดา ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. มหาดเล็ก
 4. โหรหลวง

๑๘. ผู้ใด ที่พระเจ้าจัณฑปัชโชตส่งไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให่เสด็จมากรุงอุชเชนี ?

 1. กาฬุทายีอำมาตย์
 2. กัจจายนปุโรหิต
 3. ปิปผลิมาณพ
 4. นายฉันนะ

๑๙. พระสาวกองค์ใด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทูลขอบวช ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระราหุล

๒๐. พระนางเขมา ทรงมีผิวพรรณดังสีทองเลื่อมเรื่องประดุจสิ่งใด ?

 1. แววหางนกยูง
 2. ดวงตาเนื้อทราย
 3. แสงแห่งจันทร์
 4. พยับแดด

๒๑. พระนางเขมา ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. ปเสนทิโกศล
 3. พิมพิสาร
 4. จัณฑปัชโชต

๒๒. พระเจ้าพิมพิสารทรงออกอุบายให้พระนางเขมาไปพบพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๒๓. พระนางเขมา ทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอิริยาบถใด ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. นอน

๒๔. พระเขมาเถรี ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีปัญญามาก
 4. มีลาภมาก

๒๕. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดในเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. กบิลพัสดุ์

๒๖. พระอุบลวรรณาเถรี มีผิวพรรณงามเหมือนกลีบดอกไม้ชนิดใด ?

 1. ดอกสาละ
 2. ดอกปาริชาติ
 3. ดอกบัวเขียว
 4. ดอกบัวแดง

๒๗. นันทมาณพหลังประทุษร้ายพระอุบลวรรณาเถรีแล้ว ได้รับโทษเช่นใด ?

 1. ถูกจองจำ
 2. ถูกประชาทัณฑ์
 3. ถูกประหาร
 4. ถูกแผ่นดินสูบ

๒๘. นางปฏาจารา เกิดที่เมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. สัตถี
 3. พาราณสี
 4. อุชเชนี

๒๙. นางปฏาจาราวิกลจริต เพราะสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักใด ?

 1. สามีและบุตร
 2. พ่อและแม่
 3. พี่ชาย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ก่อนบวช นางปฏาจาราได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๑. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงพระวินัย
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. ทรงผ้าเศร้าหมอง

๓๒. พระกีสาโคตมีเถรี เกิดในสกุลใด ?

 1. คนร่ำรวย
 2. คนค้าขาย
 3. คนรับจ้าง
 4. คนเข็ญใจ

๓๓. นางกีสาโคตมีห้ามเผาร่างบุตรที่ตาย เพราะไม่เคยเห็นคนประเภทใด ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บไข้
 4. คนตาย

๓๔. พระกีสาโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีปัญญามาก
 3. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 4. ทรงวินัย

๓๕. บัณฑิตกุมาร ขออนุญาตมารดาบวช ขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๘ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๐ ปี

๓๖. “น้ำมีจิตหรือไม่” บัณฑิตสามเณรถามพระเถระองค์ใด ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๓๗. พระสูตรใด ที่พวกภิกษุสาธยายให้ธรรมิกอุบาสกฟัง ?

 1. มงคลสูตร
 2. รตนสูตร
 3. สติปัฏฐานสูตร
 4. กรณียเมตตสูตร

๓๘. “ขอท่านจงรอก่อนๆ” ธรรมิกอุบาสกกล่าวกับใคร ?

 1. พวกภิกษุ
 2. หมู่ญาติ
 3. เหล่าเทวดา
 4. ช่างดอกไม้

๓๙. พระนางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของใคร ?

 1. ช่างตัดผม
 2. ช่างเย็บผ้า
 3. ช่างไม้
 4. ช่างดอกไม้

๔๐. พระนางมัลลิกาเทวี ได้ถวายทานชนิดใด ?

 1. สังฆทาน
 2. ปาฏิบุคลิกทาน
 3. วิหารทาน
 4. อสทิสทาน

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่จำพรรษา มีกำหนดกี่เดือน ?

 1. ๓ เดือน
 2. ๔ เดือน
 3. ๕ เดือน
 4. ๖ เดือน

๔๒. ในพรรษา พระภิกษุสามเณรไปค้างแรมที่อื่นได้คราวละไม่เกินกี่วัน ?

 1. ๖ วัน
 2. ๗ วัน
 3. ๘ วัน
 4. ๙ วัน

๔๓. วันใด ที่พระสวฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยเสมอภาค ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันเทโวโรหณะ
 4. วันธรรมสวนะ

๔๔. ในวันธรรมสวนะพุทธศาสนิกชนควรทำสิ่งใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังเทศน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. พิธีการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. พุทธกาล
 2. หลังพุทธกาล
 3. สุโขทัย
 4. อยุธยา

๔๖. เจริญพระพุทธมนต์ เป็นศัพท์บัญญัติใช้กับพิธีทำบุญประเภทใด ?

 1. สตมวาร
 2. ปัญญาสมาวาร
 3. สัตตมวาร
 4. อายุวัฒนมงคล

๔๗. พิธีลอยกระทงของไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๔๘. การถวายผ้าป่า นิยมถวายในฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูฝน
 3. ฤดูหนาว
 4. ทุกฤดู

๔๙. พระภิกษุจะรับผ้ากฐินได้ ต้องจำพรรษาครบกี่เดือน ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๕๐. กุลบุตรผู้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๘ ปี
 3. ๑๐ ปี
 4. ๒๐ ปี