ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำว่า อุโบสถ หมายถึงข้อใด ?

 1. การถือศีล
 2. การจำพรรษา
 3. การสวดมนต์
 4. การฟังธรรม

๒. การรักษาอุโบสถ จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. บุญพิธี
 2. กุศลพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณณกพิธี

๓. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. หยุดพักผ่อน
 2. ขอโชคลาภ
 3. สะเดาะเคราะห์
 4. ขัดเกลากิเลส

๔. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใด ไม่ปรากฎในอุโบสถนอกพุทธกาล ?

 1. อดอาหาร
 2. บำเพ็ญตบะ
 3. ถือสรณคมน์
 4. วันรักษา

๖. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รักษาปกติอุโบสถในวันใด ?

 1. วันขึ้นปีใหม่
 2. วันสงกรานต์
 3. วันเด็ก
 4. วันพระ

๗. อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๑๒ สิกขาบท

๘. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครสมาทานรักษาอุโบสถศีล ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. อุบาสก อุบาสิกา
 4. คนทั่วไป

๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรระลึกถึงสิ่งใด ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. ลูกหลาน
 3. หน้าที่การงาน
 4. ทรัพย์สมบัติ

๑๐. คำว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. รัตนะ ๓
 2. โอวาท ๓
 3. กุศลมูล ๓
 4. บุญกิริยาวัตถุ ๓

๑๑. การถึงสรณคมน์ เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. ความขลัง
 2. กำจัดทุกข์
 3. ความศักดิ์สิทธิ์
 4. มีโชคลาภ

๑๒. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ ?

 1. เป็นที่พึ่งที่ระลึก
 2. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. เป็นที่ขอพร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกันเรียกว่าอะไร ?

 1. พระไตรปิฎก
 2. พระรัตนตรัย
 3. พระพรหม
 4. พระภูมิเจ้าที่

๑๔. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวนอบน้อมใด ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระพุทธเจ้า
 3. พระธรรม
 4. พระสงฆ์

๑๕. คำว่า เอหิปัสสิโก กล่าวถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. คำว่า อุชุปฏิปันโน กล่าวถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คำว่า ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. คำว่า สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ในไตรสรณคมน์ พระธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. คำสอน
 2. ผู้ประกาศคำสอน
 3. ผู้ฟังคำสอน
 4. ผู้ปฏิบัติตามคำสอน

๒๑. คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว เป็นคุณของสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติชอบ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ใครนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ?

 1. อาชีวก
 2. นิครนถ์
 3. ปริพาชก
 4. พระสงฆ์สาวก

๒๔. สงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ จะทำให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ต่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๒๕. ข้อใด ทำให้ไตรสรณคมน์ขาด ?

 1. เกิด
 2. แก่
 3. เจ็บ
 4. ตาย

๒๖. บุคคลประเภทใด อาจเลิกนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระอนาคามี
 3. พระอรหันต์
 4. ปุถุชนทั่วไป

๒๗. ข้อใด ไม่มีโทษเพราะทำให้สรณคมน์ขาด ?

 1. เสียชีวิต
 2. ลักทรัพย์
 3. นับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. อุโบสถศีลข้อ ๑ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. พูดเท็จ

๒๙. อุโบสถศีลข้อ ๒ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ล่วงประเวณี
 4. พูดเท็จ

๓๐. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะขโมยของคนอื่น ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๑. อุโบสถศีลข้อ ๓ ให้งดเว้นการทำความผิดเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มน้ำเมา

๓๒. อุโบสถศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังเรื่องใด ?

 1. การขาดเรียน
 2. การเคารพครู
 3. การพูดจา
 4. การเล่น

๓๓. พูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นความผิดอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๘

๓๔. ผู้สมาทานอุโบสถศีล ไม่ควรพูดถ้อยคำเช่นใด ?

 1. คำหยาบ
 2. คำส่อเสียด
 3. คำเพ้อเจ้อ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. ข้อใด ผู้รักษาศีล ๕ และผู้รักษาอุโบสถศีล ต่างก็ต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. กินอาหารค่ำ
 2. ดื่มสุรา
 3. ร้องเพลง
 4. เต้นรำ

๓๖. ข้อใด เป็นสาเหตุในการทำความผิดอุโบสถศีลข้อ ๕ ?

 1. เครื่องประดับ
 2. อาหาร
 3. บุหรี่
 4. สุรา

๓๗. คำว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อ ๖ หมายถึงเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. สาย
 3. ก่อนเที่ยง
 4. หลังเที่ยงถึงอรุณขึ้น

๓๘. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?

 1. เที่ยงวัน
 2. บ่ายโมง
 3. มืดค่ำ
 4. เที่ยงคืน

๓๙. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลบริโภคในเวลาวิกาลไม่ได้ ?

 1. น้ำพริกเผา
 2. น้ำผึ้ง
 3. เนยข้น
 4. น้ำอ้อย

๔๐. ข้อใด กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖ ได้ถูกต้อง ?

 1. ทรมานกิเลส
 2. ทรมานกาย
 3. ตัดกังวล
 4. ลดค่าใช้จ่าย

๔๑. อุโบสถศีลข้อ ๗ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเรื่องใด ?

 1. เสพกาม
 2. กินข้าว
 3. เสริมสวย
 4. นินทาคนอื่น

๔๒. อุโบสถศีลข้อ ๘ มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด ?

 1. ยืน เดิน
 2. เดิน นั่ง
 3. นั่ง นอน
 4. นอน ยืน

๔๓. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ ๘ ให้งดเว้นกิริยาใด ?

 1. เดินลุยไฟ
 2. เหยียบผ้าขาว
 3. นอนบนเหล็กแหลม
 4. นอนบนเตียงสูง

๔๔. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๘ เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด ?

 1. การนั่งนอน
 2. การดื่ม
 3. การกิน
 4. การพูดคุย

๔๕. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?

 1. ครอบครัว
 2. การเมือง
 3. การทำมาหากิน
 4. การทำบุญ

๔๖. ข้อใด ไม่ควรทำในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. นับอายุและวัย
 2. เล่นเกมส์
 3. ฟังธรรม
 4. เล่าพุทธประวัติ

๔๗. ผู้รักษาอุโบสถศีล ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

 1. บังเกิดในสวรรค์
 2. มีความสุข
 3. ปลอดภัยในชีวิต
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. มีอายุมาก
 3. มีความตั้งใจ
 4. มีวาสนาบารมี

๔๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๕๐. อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. ความพิการ
 2. ความแก่ชรา
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความไม่กลัวบาป