ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2543

1. ข้อใดให้คำนิยามความหมายแห่งคำว่า “ อนุพุทธะ ” ถูกต้องที่สุด ?

 • พระภิกษุสงฆ์ ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า
 • พระสาวก ผู้มีความรู้น้อย
 • พระสาวก ผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
 • พระสาวก ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า

2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า “ เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ” ตรงกับข้อใด ?

 • อริยบุคคล
 • สาวก
 • เอตทัคคะ
 • พหุสุตะ

3. พระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา รูปแรก คือ…?

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระยสะ
 • พระสารีบุตร
 • พระราธะ

4. พระอัญญาโกณฑัญญะ ประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ใด ?

 • พาราณสี
 • กบิลพัสดุ์
 • โทณวัตถุคาม
 • อุรุเวลาเสนานิคม

5. ใครบรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอย่างเดียวกัน 2 ครั้ง ?

 • ยสกุลบุตร
 • อุปติสสปริพาชก
 • โกณฑัญญดาบส
 • โกลิตปริพาชก

6. ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ?

 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระยสะ
 • พระสารีบุตร
 • พระวัปปะ

7. อุปติสสะ และโกลิตะ ครั้งแรกบวชในสำนักของใคร ?

 • ปิปผลิ
 • สัญชัย
 • จุนทะ
 • ราธะ

8. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปไหน ?

 • พระสารีบุตร
 • พระมหากัสสปะ
 • พระราธะ
 • พระยส

9. พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหัตตผล เมื่อดิถีใด ?

 • ขึ้น 15 ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
 • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • แรม 5 ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
 • แรม 1 ค่ำ เดือน 8

10. เวไนยชนที่พระพุทธเจ้า ทรงประสงค์จะเผื่อแผ่สุขให้ครั้งแรก คือใคร ?

 • อาฬารดาบส และอุทกดาบส
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • โกณฑัญญะ และพวก
 • พระพุทธมารดา

11. ยสกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเหตุใด ?

 • เพราะได้ฟังอนุปุพพีกถา
 • เพราะเห็นซากศพที่ทิ้งในป่าช้า
 • เพราะเห็นอาการอันแปลกของหมู่บริวาร
 • เพราะได้เห็นธรรมพิเศษแล้ว

12. ผู้ที่เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร คือใคร ?

 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระสารีบุตรเถระ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระจุนทเถระ

13. พระเถระรูปใด นิพพานในคืนวันเพ็ญเดือนกัตติกามาส ?

 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระยสเถระ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระสารีบุตรเถระ

14. พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของใคร ?

 • ราธพราหมณ์
 • พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 • กัจจายนพราหมณ์
 • กัญจนพราหมณ์

15. อชิตมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ?

 • ปิงคิยะ
 • พาวรี
 • อัสสกะ และอาฬกะ
 • ปเสนทิโกศล

16. เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรเถระ ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ?

 • นาลันทคาม
 • เชตวันมหาวิหาร
 • บุพพาราม
 • กรุงราชคฤห์

17. ใครมีความเห็นว่า “ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบหมด ” ?

 • อุปติสสปริพาชก
 • สุภัททวุฑฒบรรพชิต
 • ยสกุลบุตร
 • ทีฆนขปริพาชก

18. โกลิตปริพาชก กับพระมหาโมคคัลลานะ เกี่ยวพันกันอย่างไร ?

 • โกลิตเป็นพี่
 • เป็นบุคคลเดียวกัน
 • พระมหาโมคัลลานะเป็นพี่
 • ไม่เกี่ยวพันกันแต่อย่างใด

19. ผู้ที่ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร คือใคร ?

 • ราธพราหมณ์
 • นันทกุมาร
 • ปิงคิยมาณพ
 • ปุณณมันตานีบุตร

20. กาฬุทายีเป็นคนสนิทของใคร ?

 • ราธพราหมณ์
 • นันทกุมาร
 • พระมหาบุรุษ
 • ปุณณมาณพ

21. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราหุลกุมาร ?

 • พระอนุรุทธเถระ
 • พระอานนทเถระ
 • พระอุบาลีเถระ
 • พระสารีบุตรเถระ

22. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ?

 • เป็นผู้เลิศด้านพหูสูต
 • เป็นผู้เลิศด้านมีตระกูลสูง
 • เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา
 • เป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย

23. อัฐิธาตุของพระมหาโมคคัลลานเถระบรรจุไว้ ณ ที่ใด ?

 • กรุงราชคฤห์
 • บุพพาราม
 • เวฬุวนาราม
 • มหาติฏฐคาม

24. พระมหากัสสปเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นเยี่ยมในด้านไหน ?

 • รัตตัญญู
 • ทิพยจักษุ
 • มีบริวารมาก
 • ธุดงควัตร

25. พระมหากัสสปเถระ ทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากใคร ?

 • พระอานนท์ส่งคนมาบอก
 • ทราบด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์
 • เทวดาจำแลงเป็นพราหมณ์มาบอก
 • อาชีวกผู้หนึ่งบอก

26. ในวันที่พระศาสดาปรินิพพาน มีพระมหาสาวกรูปใดอยู่ด้วย ?

 • พระอานนท์ กับพระอนุรุทธะ
 • พระสารีบุตร กับพระมหาโมคคัลลานะ
 • พระอุบาลี กับพระยมกะ
 • พระโมฆราช กับพระปิงคิยะ

27. ผู้เลื่อมใส เพราะถือเสียงเป็นประมาณ เรียกว่า… ?

 • รูปัปปมาณิกา
 • ธัมมัปปมาณิกา
 • โฆสัปปมาณิกา
 • ลูขัปปมาณิก

28. พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?

 • พระอนุรุทธะ
 • พระอานนท์
 • พระราธะ
 • พระฉันนะ

29. พระมหากัจจายนะ เป็นเลิศในด้านใด ?

 • รัตตัญญู
 • อธิบายคำย่อให้กว้างขวาง
 • ทรงจีวรเศร้าหมอง
 • ทรงวินัย

30. พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระปุณณมันตานีบุตร

31. วัดบุพพาราม กรุงสาวัตถี ใครดูแลการก่อสร้างจนเสร็จ ?

 • วิสสุกรรมเทพบุตร
 • พระอานนท์
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี

32. วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี ใครสร้างถวาย ?

 • นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
 • จิตตคฤหบดี
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี

33. พระอุบาลีเถระ เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทมีอาชีพอะไร ?

 • เลี้ยงม้า
 • ยิงธนู
 • ตัดผม
 • สอนหนังสือ

34. พระอานนทเถระ ปรินิพพานที่ไหน ?

 • กลางป่า
 • กลางบ้าน
 • กลางวัด
 • กลางอากาศ

35. พระรัฐบาล แสดงธรรมุทเทศแก่ใคร ?

 • พระเจ้าอุเทน
 • พระเจ้าลิจฉวี
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าโกรัพยะ

36. พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?

 • มีลาภมาก
 • มีบริวารมาก
 • มีบุญมาก
 • มีปัญญามาก

37. พราหมณ์พาวรีได้บรรลุธรรมชั้นเสขภูมิ เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 • พระศาสดา
 • โมฆราชมาณพ
 • ปิงคิยมาณพ
 • อชิตมาณพผู้เป็นหัวหน้า

38. “ พิจารณาโลกนี้อย่างไร ความตายจึงจักไม่แลเห็น ” ใครทูลถาม ?

 • อชิตมาณพ
 • โมฆราชมาณพ
 • ปิงคิยมาณพ
 • โธตกมาณพ

39. ใครปรารภที่จะทำสังคายนา ตั้งแต่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอุบาลี
 • พระสารีบุตร

40. พระอานนทเถระรับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 • เป็นประธานสงฆ์
 • วิสัชนาพระธรรม
 • วิสัชนาพระวินัย
 • อุปัฏฐากพระมหากัสสปะ

41. แบบแผนที่ผู้นับถือพระศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกว่าอะไร ?

 • ศาสนพิธี
 • บุญพิธี
 • ทานพิธี
 • กุศลพิธี

42. คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มต้นด้วยคำว่า…?

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต …
 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา …
 • โย โส ตะถาคะโต อะระหัง …
 • โย โส สวากขาโต …

43. การที่พระสงฆ์ร่วมกันสาธยายมนต์ในงานมงคล เรียกว่าอะไร ?

 • เจริญพระพุทธมนต์
 • สวดพระปริตร
 • สวดมนต์
 • สวดพระพุทธมนต์

44. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก เรียกว่าวันอะไร ?

 • วันเข้าพรรษา
 • วันพระ
 • วันเทโวโรหณะ
 • ถูกทุกข้อ

45. คำว่า “ อาวาหมงคล ” หมายความว่าอย่างไร ?

 • เจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว
 • เจ้าบ่าวไปอยู่บ้านเจ้าสาว
 • เจ้าบ่าวเจ้าสาวแยกกันอยู่
 • เจ้าบ่าวเจ้าสาวสร้างบ้านใหม่

46. เมื่อนิมนต์พระไปงานทำบุญสัตตมวาร จะใช้ฎีกานิมนต์ว่าอย่างไร ?

 • เจริญพระพุทธมนต์
 • เจริญมนต์
 • สวดมนต์
 • สวดพระพุทธมนต์

47. คำว่า “ สวดมาติกา ” ในราชการงานหลวง ใช้คำไหน ?

 • สวดสัตตมวาร
 • สดับพระมาติกา
 • สดับปกรณ์
 • สดับพระอภิธรรม

48. พิธีสวดพระอภิธรรม จัดเข้าในหมวดไหนในศาสนพิธี ?

 • กุศลพิธี
 • บุญพิธี
 • ทานพิธี
 • ปกิณณกะ

49. ในครั้งพุทธกาล แบ่งสังฆทานไว้กี่ประเภท ?

 • 4 ประเภท
 • 5 ประเภท
 • 6 ประเภท
 • 7 ประเภท

50. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ?

 • ผ้าเช็ดหน้า
 • ผ้าเช็ดเท้า
 • ผ้าอาบน้ำฝน
 • ผ้าถูพื้น