ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระมหากัสสปะ เป็นบุตรของใคร ?

 1. กษัตริย์มหาศาล
 2. พราหมณ์มหาศาล
 3. คฤหบดีมหาศาล
 4. เศรษฐีมหาศาล

๒. ข้อใด เป็นชื่อเดิมของพระมหากัสสปะ ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. สุทัตตะ
 4. ปิปผลิ

๓. มาณพใด แต่งงานกับนางภัททกาปิลานี ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. สุทัตตะ

๔. ปิปผลิมาณพ ได้พบพระพุทธเจ้าขณะประทับที่ใต้ร่มไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นไผ่

๕. ปิปผลิมาณพได้รับการอุปสมบท ด้วยการรับโอวาทกี่ข้อ ?

 1. ๑ ข้อ
 2. ๒ ข้อ
 3. ๓ ข้อ
 4. ๔ ข้อ

๖. ปิปผลิมาณพหลังบวชแล้ว ได้รับการเรียกชื่อว่าอย่างไร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุบาลี

๗. อุบาลีบุตรช่างกัลบก ออกบวชพร้อมกับชนหมู่ใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. สหายพระยสะ
 4. เจ้าศากยะทั้ง ๕

๘. พระอุบาลีเถระ เรียนพระวินัยจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๙. พระอุบาลีได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. ทรงธุดงค์
 2. ทรงผ้าเศร้าหมอง
 3. ทรงวินัย
 4. มีปัญญามาก

๑๐. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาเรื่องใด ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. พระสิวลี เป็นพระโอรสของพระนางใด ?

 1. สุปปวาสา
 2. ปชาบดี
 3. เขมา
 4. กีสาโคตมี

๑๒. จิตที่เร่าร้อนของพระประยูรญาติได้ดับลง เพราะการประสูติของทารกใด ?

 1. บัณฑิต
 2. ราหุล
 3. สุมนะ
 4. สิวลี

๑๓. พระเถระใด ชักชวนให้สิวลีกุมารออกบวช ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธ์

๑๔. พระเถระใด อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระนันทะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๕. พระสิวลีเถระ ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีลาภมาก
 4. มีบริวารมาก

๑๖. พระมหากัจจายนเถระ เกิดในเมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. อุชเชนี
 3. สาวัตถี
 4. พาราณสี

๑๗. พระมหากัจจายนเถระ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. โกลิตะ
 2. อุปติสสะ
 3. กัสสปะ
 4. กัญจนะ

๑๘. พระมหากัจจายนเถระ ก่อนบวชเคยทำหน้าที่ใด ?

 1. อำมาตย์
 2. ราชทูต
 3. ปุโรหิต
 4. โหรหลวง

๑๙. พระเถระใด เคยเป็นราชทูตไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปกรุงอุชเชนี ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอุบาลี

๒๐. พระเถระใด เป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสิวลี

๒๑. พระเจ้ามธุรราชเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระราหุล

๒๒. พระนางเขมา ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. ปเสนทิโกศล
 2. สาคลราช
 3. พิมพิสาร
 4. จัณฑปัชโชต

๒๓. พระเขมาเถรี บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอิริยาบถใด ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. นอน

๒๔. พระเขมาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีลาภมาก
 4. มีปัญญามาก

๒๕. พระเถรีใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา ?

 1. เขมาเถรี
 2. อุบลวรรณาเถรี
 3. ปฏาจาราเถรี
 4. กีสาโคตมีเถรี

๒๖. พระอุบลวรรณาเถรี เป็นธิดาของใคร ?

 1. เศรษฐี
 2. พราหมณ์
 3. คฤหบดี
 4. ชาวนา

๒๗. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีลาภมาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๒๘. นันทมาณพผู้ทำร้ายพระอุบลวรรณาเถรี ได้รับผลกรรมไปเกิดในภพภูมิใด ?

 1. อเวจีมหานรก
 2. เปรต
 3. อสุรกาย
 4. สัตว์เดรัจฉาน

๒๙. นางปฏาจารา มีใจโลเลในสิ่งใด ?

 1. ทรัพย์สิน
 2. สัตว์เลี้ยง
 3. สตรี
 4. บุรุษ

๓๐. พระเถรีใด ก่อนบวชเป็นคนวิกลจริต ?

 1. เขมา
 2. ปฏาจารา
 3. อุบลวรรณา
 4. กีสาโคตมี

๓๑. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. ทรงธุดงค์
 3. ทรงผ้าเศร้าหมอง
 4. ทรงวินัย

๓๒. พระกีสาโคตมีเถรี เกิดในเมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. พาราณสี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. เทวทหะ

๓๓. นางกีสาโคตมี โศกเศร้าเสียใจเพราะเรื่องใด ?

 1. พ่อตาย
 2. แม่ตาย
 3. ลูกตาย
 4. หลานตาย

๓๔. พระกีสาโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 2. มีปัญญามาก
 3. มีความมักน้อย
 4. มีลาภมาก

๓๕. บัณฑิตสามเณร เกิดในเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. อุชเชนี
 3. ไพสาลี
 4. สาวัตถี

๓๖. บัณฑิตกุมารขออนุญาตมารดาออกบวช ขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๕ ปี
 2. ๗ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๓ ปี

๓๗. ธรรมิกอุบาสก อาศัยอยู่ในเมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. ไพสาลี
 3. อุชเชนี
 4. ราชคฤห์

๓๘. พระสูตรใด ที่ภิกษุทั้งหลายสาธยายให้ธรรมิกอุบาสกฟัง?

 1. มงคลสูตร
 2. สติปัฏฐานสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. รตนสูตร

๓๙. นางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของนายช่างใด ?

 1. ช่างดอกไม้
 2. ช่างเย็บผ้า
 3. ช่างตัดผม
 4. ช่างย้อมผ้า

๔๐. หลังสิ้นพระชนม์ ๗ วัน พระนางมัลลิกาเทวีไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ชั้นดาวดึงส์
 2. ชั้นยามา
 3. ชั้นดุสิต
 4. ชั้นนิมมานรดี

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน ในฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูฝน
 3. ฤดูหนาว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. วันมหาปวารณา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันธัมมัสสวนะ
 4. วันเทโวโรหณะ

๔๓. การตักบาตรเทโว มีขึ้นในเทศกาลใด ?

 1. ทอดกฐิน
 2. ลอยกระทง
 3. เข้าพรรษา
 4. ออกพรรษา

๔๔. ในวันธัมมัสสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เกิดขึ้นครั้งแรก ในสมัยใด ?

 1. พุทธกาล
 2. สุโขทัย
 3. อยุธยา
 4. รัตนโกสินทร์

๔๖. ในศาสนพิธี การเจริญพระพุทธมนต์ นิยมจัดในงานพิธีใด ?

 1. ทำบุญอายุ
 2. ทำบุญฉลองอัฐิ
 3. ทำบุญ ๕๐ วัน
 4. ทำบุญ ๑๐๐ วัน

๔๗. พิธีลอยกระทงตามประทีป มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๔๘. ประเพณีวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี ตรงกับข้อใด ?

 1. ออกพรรษา
 2. ทอดกฐิน
 3. ลอยกระทง
 4. ขึ้นปีใหม่

๔๙. กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปทอดถวายเป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?

 1. กฐินต้น
 2. กฐินหลวง
 3. กฐินพระราชทาน
 4. กฐินสามัคคี

๕๐. กุลบุตรผู้จะบวชเป็นสามเณร ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี ?

 1. ๓ ปี
 2. ๕ ปี
 3. ๗ ปี
 4. ๙ ปี