ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. คำว่า “ อุโบสถศีล ” หมายถึงศีลอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๒. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. บุญพิธี
 2. กุศลพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกะ

๓. ใครกราบทูลพระผู้มีพระภาค ให้ทรงบัญญัติอุโบสถ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

๔. ข้อใด กล่าวถึงพิธีรักษาอุโบสถได้ถูกต้อง ?

 1. ประกาศอุโบสถแล้ว อาราธนาศีล
 2. อาราธนาศีลแล้ว ประกาศอุโบสถ
 3. อาราธนาศีลแล้ว อธิษฐานอุโบสถ
 4. อธิษฐานอุโบสถแล้ว ประกาศอุโบสถ

๕. อุโบสถศีล มี ๘ …… ?

 1. ข้อ
 2. หมวด
 3. สิกขา
 4. สิกขาบท

๖. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. ฟังเทศน์
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ข้อใด เป็นวิธีการรักษาอุโบสถนอกพุทธกาล ?

 1. รักษาศีล ๕
 2. อดอาหาร
 3. สมาทานศีล ๘
 4. รับสรณคมน์

๘. ข้อใด เป็นวิธีการรักษาอุโบสถสมัยพุทธกาล ?

 1. รักษาศีล ๘
 2. อดอาหาร
 3. รับสรณคมน์
 4. ถูกทุกข้อ

๙. อาการเช่นไร เรียกว่า การรักษาศีล ?

 1. การละเมิดข้อห้าม
 2. การไม่พูดคุยกัน
 3. การเว้นจากข้อห้าม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. อุโบสถใด ที่นิยมสมาทานรักษาในวันพระข้างขึ้น ข้างแรม ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. อริยอุโบสถ
 3. นิคัณฐอุโบสถ
 4. สังฆอุโบสถ

๑๑. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาช่วงฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูฝน
 3. ฤดูหนาว
 4. ฤดูใบไม้ผลิ

๑๒. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. ตลอด ๓ เดือน
 4. ตลอด ๔ เดือน

๑๓. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. ตลอด ๓ เดือน
 4. ตลอด ๔ เดือน

๑๔. ข้อใด ไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ ?

 1. วันรับ
 2. วันส่ง
 3. วันรักษา
 4. วันลา

๑๕. ในปัญจุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อข่มความโกรธ ?

 1. ฤาษี
 2. งู
 3. หมี
 4. สุนัขจิ้งจอก

๑๖. ในปัญจุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อข่มความโลภ ?

 1. ฤาษี
 2. นกพิราบ
 3. หมี
 4. สุนัขจิ้งจอก

๑๗. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. อุบาสก อุบาสิกา
 4. คนทั่วไป

๑๘. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถไม่พึงกระทำ ?

 1. นับอายุและวัย
 2. สนทนาถึงลูกถึงคน
 3. ฟังธรรม
 4. เล่าเรื่องพุทธประวัติ

๑๙. คำประกาศอุโบสถ กำหนดให้ทำต่อจากขั้นตอนใด ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. รับสรณคมน์
 3. อาราธนาศีล
 4. สมาทานศีล

๒๐. คำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นคำอะไร ?

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. คำประกาศอุโบสถ
 3. คำรับสรณคมน์
 4. คำอาราธนาศีล

๒๑. ข้อใด ไม่มีความจำเป็นในการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. รับสรณคมน์
 2. สมาทานศีล ๘
 3. สมาทานรักษาเองก็ได้
 4. ต้องสมาทานรักษาที่วัด

๒๒. การแสดงธรรมกัณฑ์อุโบสถ ตรงกับการเทศน์ในข้อใด ?

 1. เทศน์มหาชาติ
 2. เทศน์ตามกาลนิยม
 3. เทศน์งานมงคล
 4. เทศน์งานอวมงคล

๒๓. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้อปาณาติบาตขาด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. จิตคิดจะฆ่า
 4. สัตว์ตายด้วยความคิดนั้น

๒๔. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้ออทินนาทานขาด ?

 1. ทรัพย์มีเจ้าของ
 2. รู้ว่าทรัพย์มีเจ้าของ
 3. จิตคิดจะลักทรัพย์นั้น
 4. ลักมาได้เพราะคนอื่นช่วย

๒๕. คำว่า อพรหมจรรย์ หมายถึงข้อใด ?

 1. การเสพอสัทธรรม
 2. การเสพยาบ้า
 3. การเสพบัณฑิต
 4. การเสพคนพาล

๒๖. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้อมุสาวาทขาด ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. รู้ว่าเรื่องไม่จริง
 3. จิตคิดจะพูดให้ผิด
 4. คนอื่นเข้าใจ

๒๗. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลบริโภคในเวลาวิกาลไม่ได้ ?

 1. น้ำซุป
 2. เนยข้น
 3. น้ำผึ้ง
 4. น้ำอ้อย

๒๘. ข้อใด ไม่ผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ทาน้ำหอมดับกลิ่นตัว
 2. ทาน้ำมันให้ผมอยู่ทรง
 3. ทาแป้งรักษาโรคคัน
 4. ทาแป้งดับความร้อน

๒๙. ในปัญจุโปสถชาดก ฤาษีเห็นว่า อะไรเป็นคุณใหญ่ ในโลกนี้ ?

 1. ชาติตระกูล
 2. ศีล
 3. เมตตา
 4. ขันติ

๓๐. อัชฌาจารณียวัตถุ (วัตถุที่จะพึงประพฤติล่วง) เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๓๑. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถศีล ?

 1. ไม่ใช้เครื่องหอม
 2. ไม่ดูการละเล่น
 3. ไม่จับเงินทอง
 4. ไม่ใช้เครื่องลาดวิจิตร

๓๒. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. นิคัณฐอุโบสถ
 3. โคปาลกอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

๓๓. อุโบสถใด ให้ผู้สมาทานรักษาได้รับผลมากที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ไม่มีข้อถูก

๓๔. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลเช่นไร ได้ผลน้อยที่สุด ?

 1. ต้องการชื่อเสียง
 2. ต้องการผลบุญ
 3. ต้องการความสงบ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ในอุโบสถสูตรว่า สิ่งที่จะชำระจิตใจที่เศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสให้บริสุทธิ์ได้นั้น คืออะไร ?

 1. ถวายสังฆทาน
 2. รดน้ำมนต์
 3. ไหว้พระ ๙ วัด
 4. นึกถึงศีล

๓๖. ข้อใด ไม่ใช่การรักษาอุโบสถศีลตามพระอรหันต์ ?

 1. ละปาณาติบาต
 2. ละอทินนาทาน
 3. ละอพรหมจรรย์
 4. ละทุกข์

๓๗. พระอรหันต์ได้ชื่อว่ามีถ้อยคำมั่นคง ไม่ลวงโลก เพราะศีลข้อใด ?

 1. เว้นอาหารในเวลาวิกาล
 2. ประพฤติพรหมจรรย์
 3. เว้นจากการพูดเท็จ
 4. เว้นจากการดื่มน้ำเมา

๓๘. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล มีอาการเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ตรงกับข้อใด ?

 1. พูดเรื่องกิน
 2. พูดเรื่องลูกหลาน
 3. มีแต่ความอยากได้
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ผู้สมาทานปฏิชาครอุโบสถ ต้องรักษาศีลอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๓๑๑

๔๐. คำว่า “ สรณคมน์ ” คืออะไร ?

 1. รัตนะ ๓
 2. โอวาท ๓
 3. อริยสัจ ๔
 4. ศีล ๘

๔๑. คำว่า “ สีเลน สุคตึ ยนฺติ ” เป็นคำอะไร ?

 1. คำอาราธนาศีล
 2. คำลาศีล
 3. คำสมาทานศีล
 4. คำบอกอานิสงส์ศีล

๔๒. เมื่อพระสงฆ์ว่า “ ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ ” ผู้สมาทานอุโบสถศีลพึงรับพร้อมกันว่าอย่างไร ?

 1. อาม ภนฺเต
 2. สาธุ ภนฺเต
 3. มยํ ภนฺเต
 4. อิมานิ มยํ ภนฺเต

๔๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จเวลาใด ?

 1. ก่อนเพล
 2. ก่อนเที่ยง
 3. เที่ยงครึ่ง
 4. ก่อนบ่ายโมง

๔๔. คำพูดเช่นใด ห้ามผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลพูด ?

 1. คำหยาบ
 2. คำเพ้อเจ้อ
 3. คำส่อเสียด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. เพราะเหตุใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล จึงต้องงดดื่มสุรา ?

 1. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
 2. เพราะเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์
 3. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความกังวล
 4. เพราะเป็นเหตุให้คนอื่นไม่เชื่อถือ

๔๖. เพราะเหตุใด ผู้รักษาอุโบสถศีล จึงต้องงดการประดับร่างกาย ?

 1. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
 2. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความกังวล
 3. เพราะเป็นข้าศึกแก่กุศล
 4. เพราะเป็นข้าศึกแก่อกุศล

๔๗. คำว่า “ วางทอนไม้ ” ในอุโบสถสูตร มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. งดฆ่าสัตว์
 2. งดลักทรัพย์
 3. งดจี้ปล้น
 4. งดคบคนพาล

๔๘. ผู้รักษาอุโบสถศีลไม่รู้ว่าน้ำมีตัวสัตว์ ดื่มเข้าไป ศีลขาดหรือไม่ ?

 1. ขาด เพราะสัตว์มีชีวิต
 2. ขาด เพราะสัตว์ตาย
 3. ไม่ขาด เพราะไม่รู้ว่ามีตัวสัตว์
 4. ไม่ขาด เพราะต้องรักษาชีวิต

๔๙. เมื่อรักษาอุโบสถศีลครบวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้ว พึงปฏิบัติอย่างไร ?

 1. กล่าวคำลาพระรัตนตรัย
 2. กล่าวคำลาศีล
 3. กล่าวคำลาสิกขา
 4. การสมาทานสิ้นสุดเอง

๕๐. การรักษาอุโบสถศีล มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ละความชั่วได้
 2. เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิ
 3. เป็นที่ตั้งแห่งปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ