ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธเจ้าตรัสชวนพุทธบริษัทให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์ใด ?

 • ให้เห็นคุณและโทษ
 • ให้เกิดความเบื่อหน่าย
 • ให้เกิดความเพลิดเพลิน
 • ให้เกิดความไม่ประมาท

ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 • ออกบวช
 • ปรารถนาไม่เกิดอีก
 • ไม่ยุ่งกับใคร
 • ไม่ติดในสิ่งล่อใจ

ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับผลอย่างไร ?

 • เป็นคนรู้ทันโลก
 • พ้นจากความวุ่นวาย
 • เป็นอิสระแก่ตน
 • เป็นคนมีอุเบกขา

เจตสิกที่เป็นกิเลสกามเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร ?

 • ทำให้จิตผ่องใส
 • ทำให้จิตเศร้าหมอง
 • ทำให้จิตอ่อนแอ
 • ทำให้จิตเข้มแข็ง

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ ตรงกับข้อใด ?

 • กิเลสกาม
 • วัตถุกาม
 • กามโอฆะ
 • กามโยคะ

ปฏิบัติอย่างไร จึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้เป็นสมุจเฉทปหาน ?

 • เจริญวิปัสสนา
 • สำรวมอินทรีย์
 • เข้าฌานสมาบัติ
 • มนสิการกัมมัฏฐาน

ผู้ใดเห็นตามจริงด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ผู้นั้น…?

 • ย่อมเมาในทุกข์
 • ย่อมพ้นจากทุกข์
 • ย่อมหมดสิ้นทุกข์
 • ย่อมหน่ายในทุกข์

ความต่างกันแห่งสังขาร มีได้เพราะอะไร ?

 • บุญ
 • บาป
 • กุศล
 • กรรม

หน่ายอะไร จัดเป็นนิพพิทา ?

 • หน่ายสังขาร
 • หน่ายสังคม
 • หน่ายการเรียน
 • หน่ายการงาน

คนและสัตว์ จัดเป็นสังขารประเภทใด ?

 • วิสังขาร
 • ปุญญาภิสังขาร
 • อุปาทินนกสังขาร
 • อนุปาทินนกสังขาร

ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา ใครเห็นปัญจขันธ์ไม่เที่ยงแล้วเกิดความหน่าย ?

 • บรรพชิต
 • คฤหัสถ์
 • ปุถุชน
 • อริยสาวก

อนิจจตา มีลักษณะเช่นไร ?

 • ทนอยู่ไม่ได้
 • หาเจ้าของไม่ได้
 • เกิดแล้วเสื่อมไป
 • ไม่อยู่ในอำนาจ

อนิจจลักษณะไม่ปรากฎในที่ใด ?

 • นรก
 • สวรรค์
 • พรหมโลก
 • นิพพาน

ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด ?

 • วิปากทุกข์
 • ปกิณกทุกข์
 • สันตาปทุกข์
 • สหคตทุกข์

หนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 • สภาวทุกข์
 • วิปากทุกข์
 • นิพัทธทุกข์
 • สหคตทุกข์

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โทมนัส จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 • นิพัทธทุกข์
 • วิปากทุกข์
 • ปกิณกทุกข์
 • สหคตทุกข์

ข้อใด จัดเป็นวิปากทุกข์ ?

 • กลัวแพ้คดี
 • กลัวไม่มีงานทำ
 • หิว กระหายน้ำ
 • ร้อนใจจากการทุจริต

คำว่า คนตื่นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์ในความฝัน ฉันใด บ่งถึงสังขารในลักษณะใด ?

 • เป็นสภาพว่าง
 • เป็นสภาพหายไป
 • ไม่อยู่ในอำนาจ
 • เป็นไปตามเหตุปัจจัย

ชีวิตไม่ได้ดั่งใจหวังเสมอไป ตรงกับอนัตตลักษณะข้อใด ?

 • ไม่อยู่ในอำนาจ
 • เป็นสภาพสูญ
 • หาเจ้าของมิได้
 • เป็นไปตามเหตุปัจจัย

เมื่อรู้ว่า สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย พึงปฏิบัติอย่างไร ?

 • มีสุขทุกเมื่อ
 • มีทุกข์ทุกเมื่อ
 • มีสติทุกเมื่อ
 • วางเฉยทุกเมื่อ

วิราคะ เกิดจากข้อใด ?

 • ความสงบ
 • ความหลุดพ้น
 • ความบริสุทธิ์
 • ความหน่ายสังขาร

ความนำออกเสียซึ่งความระหาย หมายถึงนำอะไรออก ?

 • วัฏฏะ
 • ตัณหา
 • อาลัย
 • ความเมา

วิมุตติข้อใด เป็นของปุถุชน ?

 • สมุทเฉทวิมุตติ
 • วิกขัมภนวิมุตติ
 • นิสสรณวิมุตติ
 • ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

วิมุตติข้อใด จัดเป็นโลกิยะ ?

 • สมุจเฉทวิมุตติ
 • ตทังควิมุตติ
 • นิสสรณวิมุตติ
 • ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งอะไร ?

 • ฌาน
 • ญาณ
 • ปัญญา
 • สัทธา

ข้อใด จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 • วิมุตติ
 • นิพพิทา
 • วิราคะ
 • นิพพาน

ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีด้วยอะไร ?

 • สมถะ
 • สมาธิ
 • ฌาน
 • ปัญญา

ทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเอง ตรงกับข้อใด ?

 • บุญบาปไม่มี
 • บุญบาปเกิดจากตนเอง
 • บุญบาปเกิดเอง
 • บุญบาปเกิดจากเทพเจ้า

จุติอย่างไร จึงจะไปเกิดในภพที่ดี ?

 • นึกถึงพระอรหันต์
 • อธิษฐานจิตไปสวรรค์
 • เจริญเทวตานุสสติ
 • ทำจิตไม่ให้เศร้าหมอง

ข้อใด ไม่ใช่สัมมาวายามะ ?

 • พยายามระงับปัญหา
 • พยายามป้องกันปัญหา
 • พยายามหนีปัญหา
 • พยายามพัฒนาสิ่งดีงาม

จงพอกพูนทางแห่งความสงบ อะไรเรียกว่า ทาง ?

 • ไตรทวาร
 • วิสุทธิ ๗
 • ไตรสิกขา
 • มรรค ๘

โลกามิส เป็นอุปสรรคของธรรมใด ?

 • วิสุทธิ
 • วิมุตติ
 • วิราคะ
 • สันติ

ข้อใด เป็นทางสันติภาพแท้ ตามวิถีพุทธ ?

 • เคารพสิทธิมนุษยชน
 • ทำกาย วาจา ใจ ให้สงบ
 • เคารพกฎหมายบ้านเมือง
 • พยายามปรับปรุงตัวเอง

อนฺโต ทุกฺขสฺส ที่สุดแห่งทุกข์ ตรงกับข้อใด ?

 • ฌาน
 • มรรค
 • นิพพาน
 • วิมุตติ

ข้อใด ไม่ใช่วิธีปลูกฉันทะในนิพพาน ?

 • ทำกิจที่ควรทำ
 • ทำทุกรกิริยา
 • ไม่เป็นผู้อยู่เปล่า
 • อยู่ด้วยความไม่มีภัย

ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ?

 • รักษาศีลเป็นประจำ
 • ฝึกสมาธิเป็นนิตย์
 • ฟังธรรมสม่ำเสมอ
 • เห็นภัยในความประมาท

ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 • สิ้นกิเลส มีชีวิตอยู่
 • ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
 • สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
 • สิ้นชีวิต มีกิเลสอยู่

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ คือข้อใด ?

 • นิวรณ์
 • กามคุณ
 • วิปลาส
 • อุปกิเลส

คนมักง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 • กสิณ
 • มูลกัมมัฏฐาน
 • พรหมวิหาร
 • พุทธานุสสติ

อิริยาบถใด ไม่เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ?

 • ยืน
 • เดิน
 • นั่ง
 • นอน

มูลกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 • เบญจขันธ์
 • อายตนภายใน
 • ตจปัญจกะ
 • อายตนภายนอก

การเจริญกายคตาสติ มีประโยชน์อย่างไร ?

 • ละความเห็นผิด
 • ละความเห็นแก่ตัว
 • ละความโกรธ
 • ละความพอใจในกาม

คนหลงในรูปตนและคนอื่น ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 • เมตตา
 • พุทธานุสสติ
 • กายคตาสติ
 • จตุธาตุววัตถาน

การแผ่เมตตา ควรแผ่ไปในใครก่อน ?

 • ตนเอง
 • มารดาบิดา
 • มิตรสหาย
 • สัตว์ทั้งปวง

ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?

 • ไม่มีอคติ
 • ไม่มีภัยเวร
 • ไม่ประมาท
 • มีคนนับถือ

ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสสติ ?

 • ได้รู้พุทธประวัติ
 • ให้เกิดปัญญา
 • ให้มีความอดทน
 • ให้มีความอุตสาหะ

คนมีใจฟุ้งซ่านและรำคาญ ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 • กสิณ
 • กายคตาสติ
 • พุทธานุสสติ
 • จตุธาตุววัตถาน

ผู้จะเจริญวิปัสสนา ควรทำกิจใดก่อน ?

 • ทำจิตใจให้สงบ
 • ชำระศีลให้บริสุทธิ์
 • ชำระจิตให้บริสุทธิ์
 • ทำความเห็นให้ตรง

กิจของวิปัสสนา ได้แก่ข้อใด ?

 • กำจัดกิเลส
 • กำจัดโทสะ
 • กำจัดโมหะ
 • กำจัดนิวรณ์

ผลของวิปัสสนา คือข้อใด ?

 • มีจิตตั้งมั่น
 • เห็นนิพพานตามจริง
 • เห็นโลกตามจริง
 • เห็นสังขารตามจริง