ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. โกณฑัญญะทำนายลักษณะมหาบุรุษแล้ว ตั้งใจไว้อย่างไร ?

 1. ตามบวช
 2. ตามอุปัฏฐาก
 3. เป็นโหรหลวง
 4. เป็นเจ้าลัทธิ

๒. โกณฑัญญะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ได้บรรลุอะไร ?

 1. ธรรมจักษุ
 2. ทิพพจักษุ
 3. ทิพพโสต
 4. ทิพมนต์

๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ?

 1. นิครนถ์
 2. ดาบส
 3. ชฎิล
 4. ปริพาชก

๔. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีบริวารมาก
 3. มีศรัทธามาก
 4. มีปัญญามาก

๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๖. พระเถระรูปใด บวชให้ราธพราหมณ์ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๗. พระโมคคัลลานะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ?

 1. นิครนถ์
 2. ปริพาชก
 3. ชฎิล
 4. ดาบส

๘. วัดใด ที่พระโมคคัลลานะดูแลการก่อสร้าง ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เวฬุวนาราม
 4. เชตวนาราม

๙. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับสรณะ ๓
 4. ญัตติจตุตถกรรม

๑๐. ความมักน้อยสันโดษ เป็นปฏิปทาของพระเถระรูปใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสีวลี
 4. พระอานนท์

๑๑. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระสีวลี
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัจจายนะ

๑๒. ก่อนบวชพระมหากัจจายนะ เคยทำงานในหน้าที่ใด ?

 1. ปุโรหิต
 2. ภูษามาลา
 3. อำมาตย์
 4. องครักษ์

๑๓. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ?

 1. พระสีวลี
 2. พระนันทะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๑๔. พระเถระรูปใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้งสี่ ?

 1. พระสีวลี
 2. พระอุบาลี
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

๑๕. เจ้าศากยะทั้ง ๕ ทูลขอให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดละสิ่งใด ?

 1. ความถือตัว
 2. ความตระหนี่
 3. ความโอ้อวด
 4. ความหัวดื้อ

๑๖. พระเถระรูปใด ชักชวนให้สีวลีกุมารออกบวช ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระอัสสชิ

๑๗. พระราหุล เป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. พรหมทัต

๑๘. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชื่ออะไร?

 1. ราหุล
 2. สังกิจจะ
 3. บัณฑิต
 4. สุมนะ

๑๙. พระเถรีรูปใด อุปสมบทด้วยครุธรรม ๘ เป็นรูปแรก ?

 1. เขมา
 2. อุบลวรรณา
 3. ปชาบดี
 4. กีสาโคตมี

๒๐. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวา ?

 1. เขมา
 2. อุบลวรรณา
 3. ปชาบดี
 4. กีสาโคตมี

๒๑. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?

 1. เขมา
 2. อุบลวรรณา
 3. ปชาบดี
 4. กีสาโคตมี

๒๒. นางปฏาจาราเถรี เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๒๓. พระเถรีรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้ทรงผ้าจีวรเศร้าหมอง ?

 1. เขมา
 2. ยโสธรา
 3. ปชาบดี
 4. กีสาโคตมี

๒๔. สามเณรบัณฑิตบรรพชาในขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๘ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๐ ปี

๒๕. สามเณรบัณฑิต เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระสีวลี
 4. พระอานนท์

๒๖. ขณะแพ้ท้อง มารดาของสามเณรบัณฑิตปรารถนาทำสิ่งใด ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. นั่งสมาธิ
 4. ฟังเทศน์

๒๗. สามเณรใด พูดกับโจรว่า ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ ?

 1. บัณฑิต
 2. สังกิจจะ
 3. สุขะ
 4. สุมนะ

๒๘. สามเณรสุขะบรรพชาในสำนักของพระเถระรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระสีวลี
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๒๙. “สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก” เป็นคำพูดของสามเณรรูปใด ?

 1. บัณฑิต
 2. สังกิจจะ
 3. ติสสะ
 4. สุมนะ

๓๐. สามเณรสุมนะได้รับอุปสมบท ในขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๘ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๐ ปี

๓๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. ถวายทาน
 2. แสดงธรรม
 3. บริวารมาก
 4. ปัญญามาก

๓๓. จิตตคฤหบดีบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๓๔. จิตตคฤหบดีได้รับเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. ถวายทาน
 2. แสดงธรรม
 3. บริวารมาก
 4. ปัญญามาก

๓๕. ก่อนตาย ธัมมิกอุบาสก ได้ฟังพระสงฆ์สาธยายพระสูตรใด ?

 1. สติปัฏฐานสูตร
 2. มงคลสูตร
 3. รตนสูตร
 4. ธชัคคสูตร

๓๖. ธรรมิกอุบาสก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ชั้นดาวดึงส์
 2. ชั้นยามา
 3. ชั้นดุสิต
 4. ชั้นนิมมานรดี

๓๗. สตรีใด ผู้มีความงามครบ ๕ อย่าง ?

 1. นางมัลลิกา
 2. นางสุปปวาสา
 3. นางวิสาขา
 4. นางสิริมา

๓๘. ก่อนนางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลสามี ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ?

 1. ๗ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๙ ข้อ
 4. ๑๐ ข้อ

๓๙. วัดใด ที่นางวิสาขาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. อัมพวนาราม

๔๐. สตรีใด ได้ถวายอสทิสทานในพระพุทธศาสนา?

 1. พระนางมัลลิกา
 2. นางสุปวาสา
 3. นางวิสาขา
 4. นางสิริมา

๔๑. การไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ศาสนพิธี
 2. ศาสนธรรม
 3. ศาสนวัตถุ
 4. ศาสนบุคคล

๔๒. พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เรียกว่าอะไร ?

 1. จำนาพรรษา
 2. จำพรรษา
 3. จำศีล
 4. จำวัด

๔๓. ภายในพรรษา พระภิกษุไปค้างคืนที่อื่นได้คราวละไม่เกินกี่วัน ?

 1. ๕ วัน
 2. ๖ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๘ วัน

๔๔. ในวันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๕. หนึ่งเดือน มีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. ๔ ครั้ง

๔๖. พระเถระรูปใด เป็นแบบอย่างการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ?

 1. พระสีวลี
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระนันทะ

๔๗. พิธีมงคลสมรส ได้แก่งานอะไร ?

 1. โกนจุก
 2. บวชนาค
 3. ทาบุญอายุ
 4. งานแต่ง

๔๘. การทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศให้ผู้ตายเรียกว่าอะไร ?

 1. สัตตมวาร
 2. ปัณณรสมวาร
 3. ปัญญาสมวาร
 4. สตมวาร

๔๙. ทายกทายิกาทำบุญทอดกฐินในวัดหนึ่งได้ปีละกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. ๔ ครั้ง

๕๐. เหล่ากอของสมณะ เรียกว่าอะไร ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. สามเณร
 4. สิกขมานา