ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ถาม กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า อกรณียกิจ ฯ มีดังนี้ คือ

 1. เสพเมถุน
 2. ลักทรัพย์
 3. ฆ่าสัตว์
 4. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน

ถาม อาบัติ คืออะไร ? มีโทษกี่สถาน ? อะไรบ้าง ?

ตอบ อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ฯ มีโทษ 3 สถาน คือ

 • อย่างหนัก ยังผู้ต้องให้ขาดจากความเป็นภิกษุ
 • อย่างกลาง ยังผู้ต้องให้อยู่กรรม คือประพฤติวัตรอย่างหนึ่งเพื่อทรมานตน
 • อย่างเบา ยังผู้ต้องให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน

ถาม สิกขา คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ สิกขา คือ ข้อที่ภิกษุต้องศึกษา มี

 1. ศีล ความรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย
 2. สมาธิ ความรักษาใจมั่น
 3. ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร

ถาม เภสัช 5 มีอะไรบ้าง ? น้ำตาลทรายจัดเข้าในเภสัชประเภทใด ?

ตอบ เภสัช 5 มี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ฯ น้ำตาลทราย จัดเข้าในน้ำอ้อย ฯ


ถาม ผ้าไตรจีวร ที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 อย่าง คือ

 1. สังฆาฏิ (ผ้าคลุม)
 2. อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
 3. อันตรวาสก (ผ้านุ่ง)

ถาม ภิกษุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ นอนได้ 3 คืน ไม่เป็นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม ภิกษุซ่อนบาตร จีวร ร่ม และรองเท้าของเพื่อนภิกษุเพื่อล้อเล่น ต้องอาบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ ซ่อนบาตร จีวร ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ซ่อนร่ม รองเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตรนั้น ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ เสขิยวัตร คือ วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตรนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม ในการรับบิณฑบาต ภิกษุพึงปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องตามเสขิยวัตร ? จงตอบมาเพียง 2 ข้อ

ตอบ (เลือกตอบเพียง 2 ข้อ)

 • รับโดยเคารพ
 • แลดูแต่ในบาตร
 • รับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก
 • รับแต่พอเสมอขอบปากบาตร

ถาม ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ?

ตอบ เถียงกันด้วยเรื่อง สิ่งนั้นเป็