ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ถาม รูปในขันธ์ 5 แบ่งเป็น 2 ได้แก่อะไรบ้าง ? จงอธิบายมาสั้น ๆ พอเข้าใจ

ตอบ ได้แก่ มหาภูตรูป และ อุปาทายรูป

  • มหาภูตรูป คือ รูปใหญ่ อันได้แก่ ธาตุ 4 มีดิน น้ำ ไฟ ลม
  • อุปาทายรูป คือ รูปอาศัย เป็นอาการของมหาภูตรูป เช่น ประสาท 5 มีจักขุประสาทเป็นต้น โคจร 5 มีรูปารมณ์เป็นต้น ฯ

ถาม เจโตวิมุตติ กับ ปัญญาวิมุตติ ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ

เจโตวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผู้ได้บรรลุฌานมาก่อนแล้ว จึงบำเพ็ญวิปัสสนาต่อ ส่วนปัญญาวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผู้ได้บรรลุด้วยลำพังบำเพ็ญวิปัสสนาล้วน

อีกนัยหนึ่ง เรียกเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากราคะ เรียกปัญญาวิมุตติเพราะพ้นจากอวิชชา ฯ


ถาม กิจจญาณ คืออะไร ? เป็นไปในอริยสัจ 4 อย่างไร ?

ตอบ กิจจญาณ คือ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันควรทำ ฯ

ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ ทุกขสมุทัยเป็นธรรมชาติที่ควรละ ทุกขนิโรธเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้เกิด ฯ


ถาม ปาฏิหาริย์ 3 มีอะไรบ้าง ? อย่างไหนเป็นอัศจรรย์ที่สุด ?

ตอบ ปาฏิหาริย์ 3 มี

  • อิทธิปาฏิหาริย์ ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์
  • อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็นอัศจรรย์
  • อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คำสอนเป็นอัศจรรย์ ฯ

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นอัศจรรย์ที่สุด ฯ


ถาม กิเลส กรรม วิบาก เรียกว่าวัฏฏะ เพราะเหตุไร ? จงอธิบาย

ตอบ เพราะวน คือหมุนเวียนกันไป ฯ อธิบายว่า กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ทำกรรม ครั้นทำกรรมแล้ว ย่อมได้รับวิบากแห่งกรรม เมื่อได้รับวิบาก กิเลสก็เกิดขึ้นอีก วนกันไปอย่างนี้ ฯ


ถาม คำว่า พระโสดาบัน และ สัตตักขัตตุปรมะ มีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ

  • พระโสดาบัน คือพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุอริยผลขั้นแรก ฯ
  • สัตตักขัตตุปรมะ คือพระโสดาบันผู้จะเกิดอีก 7 ชาติเป็นอย่างยิ่ง ฯ

ถาม อบาย ได้แก่อะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่ ภูมิ กำเนิดหรือพวก อันหาความเจริญมิได้ ฯ มี นิรยะ คือนรก ติรัจฉานโยนิ คือกำเนิดดิรัจฉาน ปิตติวิสัย คือภูมิแห่งเปรต อสุรกาย คือพวกอสุระ ฯ


ถาม มานะ คืออะไร ? ว่าโดยย่อ 3 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ มานะ คือ ความสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ฯ ว่าโดยย่อ 3 อย่าง ได้แก่

  1. สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา
  2. สำคัญตัวว่าเสมอเขา
  3. สำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา ฯ

ถาม สมุทัยวาร กับ นิโรธวาร ในปฏิจจสมุปบาท ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ สมุทัยวาร คือการแสดงความเกิดแห่งผล เพราะเกิดแห่งเหตุ ส่วนนิโรธวาร คือการแสดงความดับแห่งผล เพราะดับแห่งเหตุ ฯ


ถาม ธุดงค์ คืออะไร ? ข้อใดของปัจจัย 4 ไม่มีในธุดงค์ ?

ตอบ คือ วัตตจริยาพิเศษอย่างหนึ่ง บัญญัติขึ้นด้วยหมายจะให้เป็นอุบาย ขัดเกลากิเลส และเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ ฯ ข้อ ยารักษาโรค ไม่มีในธุดงค์ ฯ