ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ถาม พระวินัย ได้แก่อะไร ? สิกขาบทที่เป็นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้แก่อะไร ?

ตอบ พระวินัย ได้แก่ พระพุทธบัญญัติ และอภิสมาจาร ฯ สิกขาบทที่เป็นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้แก่ ปาราชิก 4 ฯ


ถาม นิสสัย คืออะไร ? มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ นิสสัย คือ ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ฯ มี 4 อย่าง ฯ คือ

 1. เที่ยวบิณฑบาต
 2. นุ่งห่มผ้าบังสุกุล
 3. อยู่โคนไม้
 4. ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า ฯ

ถาม อาบัติว่าโดยชื่อมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 7 อย่าง ฯ คือ

 1. ปาราชิก
 2. สังฆาทิเสส
 3. ถุลลัจจัย
 4. ปาจิตตีย์
 5. ปาฏิเทสนียะ
 6. ทุกกฏ
 7. ทุพภาสิต ฯ

ถาม ภิกษุโจทภิกษุอื่นด้วยอาบัติไม่มีมูล เป็นอาบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ โจทด้วยอาบัติปาราชิก เป็นอาบัติสังฆาทิเสส โจทด้วยอาบัตินอกนี้ เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ มี สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม และอันตรวาสก คือผ้านุ่ง ฯ ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์


ถาม ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์ มาเพื่อตน เพื่อบุคคลอื่น เพื่อเจดีย์ เพื่อสงฆ์หมู่อื่น จะเป็นอาบัติอะไรได้บ้าง ?

ตอบ

 • น้อมมาเพื่อตน เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
 • น้อมมาเพื่อบุคคลอื่น เป็นอาบัติปาจิตตีย์
 • น้อมมาเพื่อเจดีย์และเพื่อสงฆ์หมู่อื่น เป็นอาบัติทุกกฏ ฯ

ถาม ภิกษุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ นอนได้ 3 คืน ไม่เป็นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์


ถาม ภิกษุ ก อาพาธ ได้รับคำแนะนำให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเพื่อช่วยให้หายป่วยเร็ว แล้วฉันตามคำแนะนำนั้น มีวินิจฉัยตามพระวินัยอย่างไร ?

ตอบ มีวินิจฉัยว่า ภิกษุ ก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? แบ่งเป็นกี่หมวด ? หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ เสขิยวัตร คือ ธรรมเนียมหรือวัตรที่ภิกษุพึงศึกษา ฯ แบ่งเป็น 4 หมวด ฯ หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง โภชนปฏิสังยุต คือธรรมเนียมว่าด้วยเรื่องการขบฉัน


ถาม ข้อว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ นั้นมีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ มีอธิบายว่า รับโดยแสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้ ไม่ดูหมิ่น และให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของที่เขาให้ ไม่ทำดังรับเอามาเล่นหรือเอามาทิ้งเสีย