ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ถาม ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จำพวก ? จำพวกไหนบ้าง ?

ตอบ มี 2 จำพวก คือ

 1. มิลักขะ เจ้าของถิ่นเดิม
 2. อริยกะ พวกอพยพมาใหม่ ฯ

(หรือจะตอบว่า มี 4 จำพวก หรือวรรณะ 4 ก็ได้)


ถาม เมื่อพระมหาบุรุษมีพระชนมายุได้ 7 ปี 16 ปี 29 ปี มีเหตุการณ์สำคัญเกิดแก่พระองค์อะไรบ้าง ?

ตอบ

 • เมื่อพระชนมายุได้ 7 ปี พระราชบิดาตรัสสั่งให้ขุดสระโบกขรณีปี 3 สระ ในพระราชวัง ให้เป็นที่เล่นสำราญแก่พระองค์
 • เมื่อพระชนมายุได้ 16 ปี พระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาท 3 หลัง เพื่อเป็นที่เสด็จอยู่ใน 3 ฤดู และตรัสขอพระนางยโสธรามาอภิเษกเป็นพระชายา
 • เมื่อพระชนมายุได้ 29 ปี ได้พระโอรสนามว่าพระราหุลกุมาร และเสด็จออกบรรพชา ฯ

ถาม พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ไหน ? ผู้ที่รู้เห็นเป็นพยานในเรื่องนี้คือใคร ?

ตอบ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ฯ ผู้ที่รู้เห็นเป็นพยานในเรื่องนี้คือ พระปัญจวัคคีย์ ฯ


ถาม พระมหาบุรุษได้ทรงศึกษาในสำนักอาฬารดาบสและอุทกดาบสจนจบวิชาความรู้ของอาจารย์ การที่กล่าวว่า พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ นั้นเพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะความรู้ที่เรียนในสำนักดาบสทั้ง 2 นั้น เป็นโลกิยธรรม ส่วนความรู้ที่ตรัสรู้เองนั้น เป็นโลกุตรธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ฯ


ถาม พระอัญญาโกณฑัญญะได้ชื่อว่าเป็นปฐมสาวก เพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรก ฯ


ถาม คำว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”เป็นคำอุทานของใคร ? ความวุ่นวายขัดข้องนั้นสงบลงได้อย่างไร ?

ตอบ ของยสกุลบุตร ฯ ความวุ่นวายขัดข้องนั้นสงบลงได้โดยการฟังพระธรรมเทศนา อนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรด ฯ


ถาม สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาอย่างไร ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. อิสิปตนมฤคทายวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. เวฬุวัน
 5. สาลวัน

ตอบ

 1. ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติ
 2. อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์
 3. ลัฏฐิวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริวารจนสำเร็จเป็นพระโสดาบัน
 4. เวฬุวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 5. สาลวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงมรรคมีองค์แปดแก่สุภัททปริพาชก และเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ฯ

ถาม ถูปารหบุคคล คือบุคคลเช่นไร ? ได้แก่ใครบ้าง? ?

ตอบ ถูปารหบุคคล คือ บุคคลที่ควรแก่การบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นทีกราบไหว้สักการบูชา ฯ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิราช ฯ


ศาสนพิธี

ถาม ปาฏิบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไร ?

ตอบ ปาฏิบุคลิกทาน คือ ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะพระรูปนั้นรูปนี้ ส่วนสังฆทาน คือ ทานที่ถวายไม่เจาะจงพระรูปใด มอบเป็นของกล เจาะจงสงฆ์ ฯ


ถาม จงเขียนคำอาราธนาพระปริตร มาดู

ตอบ คำอาราธนาพระปริตร ว่าดังนี้

วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย    ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ
วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพภยวินาสาย       ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ
วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพโรควินาสาย      ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ