ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. พระสงฆ์
 2. พระอนุพุทธะ
 3. พระเสขะ
 4. พระอเสขะ

๒. พระสาวกรูปใด เคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอัสสชิ

๓. พระปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ?

 1. ๒ ปี
 2. ๓ ปี
 3. ๕ ปี
 4. ๖ ปี

๔. พระปัญจวัคคีย์ทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด ?

 1. สิ้นความรัก
 2. สิ้นความหวัง
 3. สิ้นความอดทน
 4. สิ้นความเพียร

๕. ข้อใด หมายถึง มัชฌิมาปฏิปทา ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๖. ผู้ได้ธรรมจักษุ หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๗. คำว่า ” ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ” พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 2. ลุมพินีวัน
 3. เวฬุวัน
 4. เชตวัน

๘. พระสูตรใด ว่าด้วยเรื่องสภาวธรรมที่เป็นของร้อน ?

 1. โมคคัลลานสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๙. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
 3. มีบริวารมาก
 4. ถือธุดงค์เป็นวัตร

๑๐. อุปติสสปริพาชก เคยบวชในลัทธิของใครมาก่อน ?

 1. สัญชัย
 2. อชิตะ
 3. ลิจฉวี
 4. เดียรถีย์

๑๑. พระศาสดา ตรัสอุบายแก้ความง่วงให้แก่ใคร ?

 1. ทีฆนขปริพาชก
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๑๒. พระธรรมเสนาบดี หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๑๓. ใครได้รับการอุปสมบท ด้วยการรับโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระคยากัสสปะ
 4. พระมหากัสสปะ

๑๔. ใครดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระอานนท์
 3. พระสารีบุตร
 4. พระนันทะ

๑๕. พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

 1. พระราธะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

๑๖. ” ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี ” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหากัปปินะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัสสปะ

๑๗. พระเถระรูปใด สามารถอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระปุณณมันตานีบุตร
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระโสณกุฏิกัณณะ

๑๘. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน มีอชิตมาณพเป็นต้น ?

 1. สัญชัยปริพาชก
 2. พาวรีพราหมณ์
 3. วัสสการพราหมณ์
 4. พากุลพราหมณ์

๑๙. พระสาวกรูปใด เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระยสะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระนันทะ

๒๐. ” โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้ ” เป็นคำถามของใคร ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. นันทมาณพ
 4. อชิตมาณพ

๒๑. ” สิ่งใดเป็นมาร ท่านจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ” พระศาสดาตรัสแก่ใคร ?

 1. พระราหุล
 2. พระราธะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระอัสสชิ

๒๒. พระนันทเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. ถือธุดงค์
 3. เกิดในตระกูลสูง
 4. มีปฏิภาณไหวพริบ

๒๓. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ในการบวชสามเณร ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหากัสสปะ

๒๔. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอ คือข้อใด ?

 1. อย่าประทานจีวรอันประณีต
 2. อย่าพาไปในที่นิมนต์
 3. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
 4. เมื่อไม่อยู่ในที่นั้น ขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกครั้ง

๒๕. เหตุผลที่ทูลขอพรข้อสุดท้าย คือข้อใด ?

 1. เพราะกลัวถูกตำหนิว่าเห็นแก่ลาภ
 2. เพราะกลัวความแตกร้าวในหมู่สงฆ์
 3. เพราะกลัวถูกตำหนิ เมื่อตอบไม่ได้
 4. เพราะกลัวจำคำสอนไม่ได้

๒๖. คุณสมบัติข้อใด ที่ไม่ได้เป็นเอตทัคคะของพระอานนท์ ?

 1. เป็นพหูสูต
 2. แสดงธรรมไพเราะ
 3. มีสติ
 4. มีความเพียร

๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร โดยยกพิณ ๓ สายขึ้นเปรียบ เพราะปรารภความเพียรจนเกินขนาด ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระจักขุบาล

๒๘. ” โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ” ใครกล่าว ?

 1. พระจักขุบาล
 2. พระรัฐบาล
 3. พระยามิลินท์
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

๒๙. พระสาวกรูปใด เป็นสามเณรอยู่ ๓ ปี จึงได้การอุปสมบท ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระโสณกุฏิกัณณะ
 3. พระโมฆราช
 4. พระโสภิตเถระ

๓๐. พระมหาปันถกะ เมื่อตอนเป็นฆราวาส ใครพาไปฟังธรรม ?

 1. ปู่
 2. ย่า
 3. ตา
 4. ยาย

๓๑. ” ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระวักกลิ
 3. นางวิสาขา
 4. พระราหุล

๓๒. มารดาของพระสารีบุตร มีนามว่ากระไร ?

 1. นางสาลี
 2. นางกาลี
 3. นางสารี
 4. นางกาสี

๓๓. พระจูฬปันถกะ บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยวิธีใด ?

 1. บริกรรมผ้าขาว
 2. ฟังธรรม
 3. เจริญอสุภะ
 4. เห็นผมหงอก

๓๔. พระวังคีสะ เคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้ว ไม่รู้ที่เกิด ?

 1. ปริพาชก
 2. เทวดา
 3. เดียรถีย์
 4. พระอรหันต์

๓๕. พระเถระรูปใด เกิดในสำนักของนางภิกษุณี ?

 1. พระสิวลี
 2. พระพากุละ
 3. พระกุมารกัสสปะ
 4. พระทัพพมัลลบุตร

๓๖. พระอนุรุทธะ ได้รับยกย่องด้านใด ?

 1. มีหูทิพย์
 2. พหุสูตร
 3. มีตาทิพย์
 4. มีฤทธิ์มาก

๓๗. ใครบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพานเสียก่อน ?

 1. พระพาหิยะ
 2. พระชัมพุกะ
 3. พระพากุละ
 4. พระวังคีสะ

๓๘. พระองคุลิมาล มีนามเดิมว่ากระไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. อหิงสกะ

๓๙. ถ้าพระศาสดาไม่เสด็จไปโปรด องคุลิมาลโจรจะทำการใด ?

 1. ปิตุฆาต
 2. มาตุฆาต
 3. อรหันตฆาต
 4. ทำพระโลหิตให้ห้อ

๔๐. รูปนันทาเถรี ไม่กล้าไปฟังธรรมเพราะเหตุใด ?

 1. ไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า
 2. ไม่รู้จักทางที่จะไปยังเชตวันวิหาร
 3. ละอายเพราะมีแต่ผื่นคันเกิดตามตัว
 4. กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม

๔๑. แบบอย่าง หรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสนพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. กุศลพิธี

๔๒. การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น มีความมุ่งหมายอย่างไร ?

 1. เป็นการละกิเลส
 2. เป็นอุบายสงบจิต
 3. ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. เห็นแจ้งในกองทุกข์

๔๓. วันกำหนดประชุมฟังธรรม เรียกว่าวันอะไร ?

 1. วันปาฏิบท
 2. วันธรรมสวนะ
 3. วันเข้าพรรษา
 4. วันปวารณา

๔๔. วันเทโวโรหณะ หมายถึงวันอะไร ?

 1. วันเทวดาลงมาประชุมฟังธรรม
 2. วันพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่เทวโลก
 3. วันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
 4. วันทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

๔๕. การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. การขอขมา
 2. การทำวัตร
 3. สามีจิกรรม
 4. ปวารณากรรม

๔๖. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

 1. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 4. การทำบุญเสริมอายุมงคล

๔๗. การที่พระสงฆ์สาธยายมนต์ในงานมงคล เรียกว่าอะไร ?

 1. สวดพระพุทธมนต์
 2. เจริญพระพุทธมนต์
 3. ถวายพรพระ
 4. สวดมาติกา-บังสุกุล

๔๘. งานใดที่นิมนต์พระสงฆ์ใช้คำว่า ” สวดพระพุทธมนต์ ” ?

 1. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 2. ทำบุญ ๕๐ วัน
 3. ทำบุญฉลองพระ
 4. ทำบุญอายุ

๔๙. พิธีลอยกระทง ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๕๐. ข้อใด กล่าวถึงการทอดผ้าป่าและกฐิน ได้ถูกต้อง ?

 1. ผ้าป่าจำกัดกาล ส่วนกฐินไม่จำกัดกาล
 2. ผ้าป่าไม่จำกัดกาล ส่วนกฐินจำกัดกาล
 3. ทั้งผ้าป่าและกฐินไม่จำกัดกาล
 4. ทั้งผ้าป่าและกฐินจำกัดกาล