ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 3. พระศาสดา
 4. พระสาวก

ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

 1. อริยบุคคล
 2. สาวก
 3. เอตทัคคะ
 4. พหุสุตะ

พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?

 1. ๔๐ องค์
 2. ๔๑ องค์
 3. ๖๐ องค์
 4. ๘๐ องค์

พระธรรมราชา หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหากัปปินะ

พระอัญญาโกณฑัญญะ ประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ใด ?

 1. พาราณสี
 2. กบิลพัสดุ์
 3. โทณวัตถุคาม
 4. อุรุเวลาเสนานิคม

ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระยสะ
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระยสะ
 4. พระวัปปะ

พระสารีบุตร สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. เวทนาปริคคหสูตร
 4. สังคีติสูตร

พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระราธะ
 4. พระยสะ

พระสาวกรูปใด เป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ให้การบวชสามเณร ?

 1. พระมหาโมคคัลลานะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหากัสสปะ

พระสาวกรูปใด ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระอานนท์
 3. พระสารีบุตร
 4. พระนันทะ

พระสาวกรูปใด บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีรับโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระราธะ
 4. พระกุมารกัสสปะ

ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร?

 1. ยสะ
 2. วิมละ
 3. สุพาหุ
 4. ปุณณชิ

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นคำพูดของใคร ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. อชิตมาณพ
 4. ปิปผลิมาณพ

พระสาวกรูปใด สามารถอธิบายพระสูตรที่ตรัสโดยย่อให้พิสดาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอานนท์

พิจารณาโลกนี้อย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

 1. อชิตมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. ปิงคิยมาณพ
 4. โธตกมาณพ

พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?

 1. พระเหมกะ
 2. พระนันทกะ
 3. พระโมฆราช
 4. พระอชิตะ

พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?

 1. มีลาภมาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีบุญมาก
 4. มีปัญญามาก

พระวังคีสะ เคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้วไม่รู้ที่เกิด ?

 1. ปริพาชก
 2. เทวดา
 3. เดียรถีย์
 4. พระอรหันต์

อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. ฟังธรรมเกิดศรัทธา
 2. เห็นโทษการครองเรือน
 3. เห็นอานิสงส์การบวช
 4. ต้องการจะเรียนมนต์

พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอ คือข้อใด ?

 1. อย่าประทานจีวรอันประณีต
 2. อย่าพาไปในที่นิมนต์
 3. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
 4. เมื่อไม่อยู่ในที่แสดงธรรม ขอให้แสดงซ้ำอีกครั้ง

พระสาวกรูปใด ไม่มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัสตร์ก่อนนิพพาน ?

 1. พระปิลินทวัจฉะ
 2. พระมหากัปปินะ
 3. พระพาหิยทารุจีริยะ
 4. พระอานนท์

พระพาหิยทารุจีริยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. ตรัสรู้เร็ว
 3. ชำนาญมโนมยิทธิ
 4. เป็นที่รักของเทวดา

พระนันทเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. ถือธุดงค์
 3. เกิดในตระกูลสูง
 4. มีปฏิภาณไหวพริบ

ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอนุรุทธะ

พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

พระสาวกรูปใด ตรึกมหาปุริสวิตก ๗ ประการ ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระนันทะ

พระสาวกรูปใด ยอมอดข้าวตาย ถ้าไม่ได้ออกบวช ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระปิลินทวัจฉะ
 4. พระอานนท์

ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ กรณีมารดาของกุมารกัสสปะ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอุบาลี

พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระอนุรุทธะ

พระโสณกุฏิกัณณะต้องเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท เพราะเหตุใด ?

 1. พระพุทธเจ้าไม่ทรงบวชให้
 2. สงฆ์ไม่เป็นใหญ่รับบวชกุลบุตร
 3. ไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้
 4. พระสงฆ์ไม่ครบ ๑๐ รูป

พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระราธะ
 4. พระฉันนะ

พระราธะ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 2. รับไตรสรณคมน์
 3. รับโอวาท ๓ ข้อ
 4. ญัตติจตุตถกรรม

วันเกิดพระสาวกรูปใด บิดาพูดว่า บ่วงเกิดแล้ว ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอุบาลี
 3. พระราหุล
 4. พระอัสสชิ

พระพุทธเจ้าทรงประทานทรัพย์อะไรแก่ราหุลกุมาร ?

 1. ราชสมบัติ
 2. โภคทรัพย์
 3. ขุมทรัพย์
 4. อริยทรัพย์

พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ?

 1. เป็นผู้เลิศด้านพหูสูต
 2. เป็นผู้เลิศด้านมีตระกูลสูง
 3. เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา
 4. เป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย

โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

 1. พระจักขุบาล
 2. พระรัฐบาล
 3. พระยามิลินท์
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม ตรัสแก่พระสาวกรูปใด ?

 1. พระนันทะ
 2. พระวักกลิ
 3. พระราหุล
 4. พระอานนท์

พระนางรูปนันทาไม่กล้าไปฟังธรรม เพราะเหตุใด ?

 1. ไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า
 2. ไม่รู้จักทางที่จะไปยังเชตวันวิหาร
 3. ละอายเพราะมีแต่ผื่นคันเกิดตามตัว
 4. กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม

โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้ เป็นคำถามของใคร ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. นันทมาณพ
 4. อชิตมาณพ

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี หมายถึงอะไร ?

 1. คำสอนทางศาสนา
 2. วิธีปฏิบัติทางศาสนา
 3. วินัยทางศาสนา
 4. ข้อบัญญัติทางศาสนา

การทำบุญอาหารตามฤดูกาลโดยวิธีจับสลาก เรียกว่าอะไร ?

 1. อุเทสภัต
 2. สลากภัต
 3. ปักขิกภัต
 4. สังฆภัต

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันใด ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันขึ้นปีใหม่
 4. วันสงกรานต์

วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. วันอุโบสถ
 2. วันวัสสูปนายิกา
 3. วันปาฏิบท
 4. วันธรรมสวนะ

อุโบสถกรรมที่ภิกษุร่วมกันทeตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?

 1. สังฆอุโบสถ
 2. ปาริสุทธิอุโบสถ
 3. ศีลอุโบสถ
 4. อธิษฐานอุโบสถ

การฟังเทศน์ จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

 1. สีลมัย
 2. ธัมมัสสวนมัย
 3. ทานมัย
 4. ภาวนามัย

การสวดพระอภิธรรม จัดเป็นศาสนพิธีหมวดใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกะ

ผ้าที่พระสงฆ์พิจารณาในพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เรียกว่าอะไร ?

 1. ผ้าบังสุกุล
 2. ผ้าอาบน้ำฝน
 3. ผ้าจำนำพรรษา
 4. ผ้ากฐิน

การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การขอขมาโทษต่อกัน
 2. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 3. การถือนิสัยกับอาจารย์
 4. การแสดงความบริสุทธิ์

วันมหาปวารณา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การขอขมาโทษต่อกัน
 2. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 3. การถือนิสัยกับอาจารย์
 4. การแสดงความบริสุทธิ์