ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อความนี้ ใครกล่าว ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าอุเทน
 3. พระเจ้าอโศก
 4. พระพุทธเจ้า

๒. คำว่า “ โลก ” หมายถึงข้อใด ?

 1. แผ่นดินที่หมู่สัตว์อาศัย
 2. หมู่สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน
 3. โลกที่พระเจ้าสร้างขึ้น
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๓. คำว่า “ หมกอยู่ ” หมายถึงหมกอยู่ในอะไร ?

 1. โลก
 2. แผ่นดิน
 3. กิเลสกาม
 4. วัตถุกาม

๔. ที่ได้ชื่อว่า บ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะเป็นประโยชน์
 2. เพราะเป็นสิ่งหาได้ยาก
 3. เพราะทำให้มนุษย์พอใจ
 4. เพราะทุกคนต้องมี

๕. กิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง จัดเป็นอะไร ?

 1. บ่วงแห่งมาร
 2. มาร
 3. เสนามาร
 4. มัจจุมาร

๖. คำว่า “ นิพพิทา ” หมายถึงข้อใด ?

 1. เบื่อหน่ายสังขาร
 2. เบื่อหน่ายการงาน
 3. เบื่อหน่ายการเรียน
 4. เบื่อหน่ายสังคม

๗. ญาณหยั่งเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง จัดเป็น…… ?

 1. สมถะ
 2. วิปัสสนา
 3. วิมุตติ
 4. สันติ

๘. อนิจจตานั้น คือข้อใด ?

 1. สภาพที่ไม่มีเจ้าของ
 2. สภาพที่ไม่อยู่ในอำนาจ
 3. สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้
 4. สภาพที่เกิดขึ้นแล้วดับไป

๙. เพราะโกงเขา จึงต้องมานั่งเศร้าในตะราง เป็นลักษณะของ…… ?

 1. สหคตทุกข์
 2. วิวาทมูลกทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิปากทุกข์

๑๐. ข้อใด ไม่ใช่สภาวทุกข์ ?

 1. ชาติคือความเกิด
 2. ชราคือความแก่
 3. พยาธิคือความเจ็บป่วย
 4. มรณะคือความตาย

๑๑. ความหิว ร้อน หนาว เป็นต้น จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๑๒. ข้อใด เป็นสันตาปทุกข์ ?

 1. ทุกข์เพราะแดดเผา
 2. ทุกข์เพราะไฟเผา
 3. ทุกข์เพราะกิเลสเผา
 4. ทุกข์เพราะความหิวเผา

๑๓. ทุกสิ่งมีสภาพ “ สูญ ” หมายถึงข้อใด ?

 1. ไม่มีอัตตา
 2. มีความล้มเหลว
 3. ค้นหาไม่พบ
 4. ไม่มีนิพพาน

๑๔. ความหน่ายที่เกิดด้วยปัญญา คือข้อใด ?

 1. ภังคานุปัสสนาญาณ
 2. สัจจานุโลมิกญาณ
 3. สังขารุเปกขาญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

๑๕. ข้อใด จัดเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง ?

 1. วิราคะ
 2. นิพพิทา
 3. นิพพิทาญาณ
 4. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา

๑๖. คำใด ไม่ใช่ไวพจน์ของวิราคะ ?

 1. ตัณหักขยะ
 2. นิพพิทา
 3. นิโรธะ
 4. นิพพาน

๑๗. ตัณหา คืออะไร ?

 1. ความปรารถนา
 2. ความมุ่งมั่น
 3. ความทะยานอยาก
 4. ความต้องการ

๑๘. ตัณหามีอาการแส่ไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๑๙. ปฏิปทาแห่งพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาฝ่ายเดียว เรียกว่าอะไร ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. ตทังควิมุตติ
 4. สมุจเฉทวิมุตติ

๒๐. วิมุตติข้อใด จัดเป็นโลกิยะ ?

 1. นิสสรณวิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. วิกขัมภนวิมุตติ
 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

๒๑. วิสุทธิ คือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอรหันต์
 3. เทพเจ้า
 4. ตนเอง

๒๒. ความเห็นว่า ความผิดที่บุคคลทำแล้ว เป็นของคนทำแต่ผู้เดียว ตรงกับหลักของศาสนาใด ?

 1. ศาสนาพราหมณ์
 2. ศาสนาคริสต์
 3. ศาสนาพุทธ
 4. ศาสนาอิสลาม

๒๓. ข้อใดเป็นทางสันติภาพแท้ ตามวิถีพุทธ ?

 1. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
 2. ปฏิบัติตามสหประชาชาติ
 3. ทำกาย วาจา ใจให้สงบ
 4. เคารพสิทธิมนุษยชน

๒๔. ผู้ใด ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพาน ?

 1. ผู้เห็นภัยในความประมาท
 2. ผู้เคารพพระรัตนตรัย
 3. ผู้เคารพในไตรสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ผู้บรรลุอรหัตผลแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อว่าได้….. ?

 1. สอุปาทิเสสนิพพาน
 2. อนุปาทิเสสนิพพาน
 3. อยู่ใกล้นิพพาน
 4. ถึงกระแสนิพพาน

๒๖. เพราะละตัณหาเสียได้ ท่านเรียกว่าอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. นิพพาน
 3. จิตตวิสุทธิ
 4. ทิฏฐิวิสุทธิ

๒๗. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้น คืออะไร ?

 1. การเกิดในสวรรค์
 2. การได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
 3. การได้เข้าสู่นิพพาน
 4. การเข้าถึงพรหมโลก

๒๘. ความสุขที่เป็นสุดยอดของความสุขนั้น เกิดจากสิ่งใด ?

 1. ความเอิบอิ่มใจ
 2. ความมีทรัพย์
 3. ความสงบ
 4. ความไม่มีหนี้

๒๙. ความดับกิเลสได้สิ้นเชิง จัดเป็นอะไร ?

 1. สอุปาทิเสสนิพพาน
 2. อนุปาทิเสสนิพพาน
 3. นิพพาน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ข้อใด ไม่จัดเป็นสมถกัมมัฏฐาน ?

 1. กำหนดรู้อิริยาบถ
 2. บริกรรมกสิณ
 3. ภาวนาพุทธานุสสติ
 4. บริกรรมว่า เราต้องตาย

๓๑. ข้อใด จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?

 1. กำหนดนับลมหายใจ
 2. เจริญเมตตา
 3. กำหนดรู้กายโดยความเป็นธาตุ
 4. บริกรรมกสิณ

๓๒. ข้อใด เป็นลักษณะของคนราคจริต ?

 1. ชอบความสวยงาม
 2. ชอบของดีราคาแพง
 3. แต่งตัวเรียบร้อย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. ผู้รักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานข้อใด ?

 1. อสุภะ
 2. เมตตา
 3. อนุสสติ
 4. กสิณ

๓๔. คนมักโกรธ ต้องแก้ด้วยกัมมัฏฐานข้อใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. กายคตาสติ
 3. วินีลกอสุภะ
 4. สีลานุสสติ

๓๕. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ?

 1. คนโมหจริตต้องพิจารณาศพ
 2. คนมักโกรธต้องพิจารณากาย
 3. คนโมหจริตต้องเจริญอานาปานสติ
 4. คนราคจริตต้องแผ่เมตตา

๓๖. ผู้ใด เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผล ?

 1. คนหนุ่มสาว
 2. คนป่วย
 3. เด็กนักเรียน
 4. คนหลงลืมสติ

๓๗. ข้อใด เป็นความหมายแท้ของเทวตานุสสติ ?

 1. การบูชาเทวดา
 2. ระลึกถึงเทวดา
 3. ทำตนเองให้เป็นเทวดา
 4. ระลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดา

๓๘. คนที่เจริญเมตตา ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

 1. หลับอยู่ก็เป็นสุข
 2. ตื่นอยู่ก็เป็นสุข
 3. เทวดารักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. สมาธิที่เกิดได้เสมอ ๆ ในชีวิตประจำวัน คือข้อใด ?

 1. ขณิกสมาธิ
 2. สัมมาสมาธิ
 3. อุปจารสมาธิ
 4. อัปปนาสมาธิ

๔๐. เครื่องปิดกั้นจิตไม่ให้เป็นสมาธิ เรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. อาสวะ
 3. กิเลสกาม
 4. นิวรณ์

๔๑. จิตที่เป็นสมาธิ เป็นจิตที่มีคุณสมบัติตามข้อใด ?

 1. จิตไม่มีทุกข์
 2. จิตไร้กังวล
 3. จิตสงบเยือกเย็น
 4. จิตแข็งกล้า

๔๒. ธรรมชาติของจิตเป็นเช่นไร ?

 1. เหมือนน้ำไหล
 2. เหมือนสายลม
 3. กำหนดรู้ได้ยาก
 4. ห้ามยากรักษายาก

๔๓. ข้อใด เป็นความง่วงจากถีนมิทธนิวรณ์ ?

 1. อ่านหนังสือธรรมะก็ง่วง
 2. อ่อนเพลียก็ง่วง
 3. กินอิ่มมากก็ง่วง
 4. อดนอนก็ง่วง

๔๔. เป้าหมายสูงสุดของการเจริญสมถกัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

 1. ข่มตัณหาได้
 2. ข่มนิวรณ์ได้
 3. ละกิเลสอย่างหยาบได้
 4. ละกิเลสอย่างละเอียดได้

๔๕. เป้าหมายสูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

 1. มนุษยสมบัติ
 2. สวรรคสมบัติ
 3. พรหมสมบัติ
 4. นิพพานสมบัติ

๔๖. คำว่า “ สมถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. อยู่ตามลำพัง
 2. ยินดีตามมีตามได้
 3. สงบจากกิเลส
 4. สงบจากนิวรณ์

๔๗. คำว่า “ วิปัสสนา ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. เห็นแจ้งรูปนาม
 2. เห็นแจ้งอวิชชา
 3. เห็นแจ้งสังขาร
 4. เห็นแจ้งพระนิพพาน

๔๘. อะไรเป็นกิจของวิปัสสนา ?

 1. ความเห็นแจ้งรูปนาม
 2. ความขจัดนิวรณ์
 3. ความขจัดโมหะ
 4. ความมีสมาธิ

๔๙. อะไรเป็นผลของวิปัสสนา ?

 1. จิตถึงอัปปนา
 2. จิตรู้เห็นตามความเป็นจริง
 3. จิตผ่องใส
 4. จิตรู้เห็นพระนิพพาน

๕๐. ข้อใด ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนา ?

 1. กสิณ ๑๐
 2. ขันธ์ ๕
 3. อายตนะ ๑๒
 4. ธาตุ ๑๘