ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลเช่นไร ? จงยกตัวอย่างมาสัก 2 คู่

ตอบ บุพพการี ได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน

ตัวอย่าง (ตอบเพียง 2 คู่)

 • คู่ที่ 1 มารดาบิดากับบุตรธิดา
 • คู่ที่ 2 ครูอาจารย์กับศิษย์
 • คู่ที่ 3 พระราชากับราษฎร
 • คู่ที่ 4 พระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัท ฯ

ถาม อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีกี่อย่าง ? ข้อที่ว่า “ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์” นั้นคืออย่างไร ?

ตอบ มี 3 อย่าง ฯ ข้อที่ว่า “ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์” นั้นคือ ผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ ฯ


ถาม มูลเหตุที่ทำให้บุคคลทำความชั่ว เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ เรียกว่า อกุศลมูล ฯ มี

 1. โลภะ อยากได้
 2. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
 3. โมหะ หลงไม่รู้จริง ฯ

เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรละเสีย ด้วยทาน ศีล ภาวนา ฯ


ถาม ปัญญาอันเห็นชอบอย่างไร จึงชื่อว่ามรรคในอริยสัจ 4 ? เพราะเหตุไร ?

ตอบ ปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์ สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิด สิ่งนี้ความดับทุกข์ สิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ ได้ชื่อว่ามรรค ฯ เพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ฯ


ถาม ธรรมเป็นกำลัง 5 อย่าง คืออะไรบ้าง ? ธรรม 5 อย่างนั้น เรียกว่าอินทรีย์ เพราะเหตุไร ?

ตอบ คือ

 1. สัทธา ความเชื่อ
 2. วิริยะ ความเพียร
 3. สติ ความระลึกได้
 4. สมาธิ ความตั้งใจมั่น
 5. ปัญญา ความรอบรู้ ฯ

เรียกว่าอินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน ฯ


ถาม คารวะ คืออะไร ? มีกี่อย่าง ? ข้อว่า คารวะในความศึกษา หมายถึงอะไร ?

ตอบ คือ ความเคารพ เอื้อเฟื้อ ฯ มี 6 อย่าง ฯ ข้อว่า คารวะในความศึกษา หมายถึง ความเคารพ เอื้อเฟื้อในไตรสิกขา ฯ


ถาม มละ คืออะไร ? เป็นศิษย์ได้ดีแล้วทำมึนตึงกับอาจารย์ จัดเข้าในมละอย่างไหน และควรชำระมละอย่างนั้นด้วยธรรมอะไร ?

ตอบ มละคือมลทิน ฯ จัดเข้าใน มักขะ ลบหลู่คุณท่าน และควรชำระด้วยกตัญญูกตเวทิตา ความรู้คุณท่านแล้วตอบแทน ฯ


ถาม อบายมุข คืออะไร ? คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษอย่างไร ?

ตอบ คือ ทางแห่งความเสื่อม ฯ มีโทษอย่างนี้ คือ

 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน
 2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
 3. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
 4. นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม
 5. นำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งหน้า
 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ ฯ

ถาม ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ฯ มีดังนี้

 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดี ในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี ในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดี
 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่น ไม่ให้เป็นอันตรายก็ดี รักษาการงานของตน ไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดี
 3. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว
 4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ให้ ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟูมฟายนัก ฯ

ถาม มิจฉาวณิชชา คืออะไร ? การค้าขายเด็ก การค้าขายยาเสพติด การ ค้าขายเบ็ดตกปลา จัดเป็นมิจฉาวณิชชาข้อใด?

ตอบ มิจฉาวณิชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม ฯ

 • การค้าขายเด็ก จัดเข้าในค้าขายมนุษย์
 • การค้าขายยาเสพติด จัดเข้าในค้าขายน้ำเมา
 • การค้าขายเบ็ดตกปลา จัดเข้าในค้าขายเครื่องประหาร ฯ