ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2563

ถาม มูลเหตุที่ทําให้เกิดสังฆกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มูลเหตุที่ทําให้เกิดสังฆกรรมมี 2 อย่าง ฯ คือ

 1. มีภิกษุบริษัทเพิ่มจํานวนมากขึ้น
 2. มีพระพุทธประสงค์เพื่อให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะ

ถาม สงฆ์ผู้จะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร ในพระวินัยมีกําหนดจํานวนภิกษุไว้อย่างไร ? ถ้าไม่ครบตามจํานวนนั้น จัดเป็นวิบัติอะไร ?

ตอบ มีกําหนดอย่างนี้ คือ ในมัธยมชนบท 10 รูปเป็นอย่างต่ำ ในปัจจันตชนบท 5 รูป เป็นอย่างต่ำ ฯ ถ้าไม่ครบตามจํานวนนั้น จัดเป็นปริสวิบัติ ฯ


ถาม สีมามีกี่ประเภท ? วิสุงคามสีมา จัดเข้าในประเภทไหน ?

ตอบ สีมามี 2 ประเภท คือ พัทธสีมา อพัทธสีมา ฯ วิสุงคามสีมา เมื่อสงฆ์ยังไม่ผูก จัดเป็นอพัทธสีมา ครั้นสงฆ์ผูกแล้ว จัดเป็นพัทธสีมา ฯ


ถาม ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติให้เป็นภัตตุทเทสกะ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติให้เป็นภัตตุทเทสกะ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ คือ

 1. เว้นอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
 2. รู้จักภัตรที่ควรแจกหรือมิควรแจก
 3. รู้จักลําดับที่พึงแจก

ถาม กรานกฐิน ได้แก่การทําอย่างไร ?

ตอบ กรานกฐิน ได้แก่ เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝน พอจะทําเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้ สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้เหมาะสม ภิกษุผู้ได้รับผ้านั้น นําไปทําเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง ให้แล้วเสร็จในวันนั้น แล้วมาบอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้านั้นให้ เพื่ออนุโมทนา ภิกษุเหล่านั้นอนุโมทนา ทั้งหมดนี้ คือ กรานกฐิน ฯ


ถาม การบรรพชา และ การอุปสมบท สําเร็จด้วยวิธีอะไร ?

ตอบ การบรรพชาสําเร็จด้วยวิธีให้บรรพชาเปกขะรับไตรสรณคมน์ การอุปสมบทสําเร็จด้วยการสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา อันประกอบไปด้วย สมบัติทั้ง 4 คือ วัตถุสมบัติ ปริสสมบัติ กรรมวาจาสมบัติ สีมาสมบัติ แก่อุปสัมปทาเปกขะ ฯ


ถาม สัมมุขาวินัยมีองค์เท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ สัมมุขาวินัยมีองค์ 4 ฯ คือ

 1. ในที่พร้อมหน้าสงฆ์
 2. ในที่พร้อมหน้าธรรม
 3. ในที่พร้อมหน้าวินัย
 4. ในที่พร้อมหน้าบุคคล

ถาม ภิกษุประพฤติผิดธรรมวินัยอย่างไร จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมได้ ?

ตอบ ประพฤติผิดอย่างนี้ คือ ไม่เห็นอาบัติ ไม่ทําคืนอาบัติ หรือไม่สละทิฏฐิบาป ฯ


พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ถาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คืออะไร ?

ตอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คือ กฎหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยคณะสงฆ์ มีศักดิ์รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ ฯ


ถาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา 37 ระบุหน้าที่เจ้าอาวาสไว้กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ระบุไว้ 4 อย่าง ฯ คือ

 1. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
 2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถร สมาคม
 3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
 4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล