ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. วิชากรรมบถ เน้นหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. กรรม
 2. ขอพรพระเจ้า
 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. สิ่งลี้ลับ

๒. กรรมบถ กล่าวถึงการกระทำทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๓. คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๔. การได้ไปเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์โลก เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพ
 4. ภูมิ

๕. สิ่งใด สำคัญที่สุดในการกระทำความดีความชั่ว ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. อวิชชา
 4. สังขาร

๖. การประพฤติผิดในกาม เป็นอกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๗. การพูดเพ้อเจ้อ เป็นอกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๘. โลภอยากได้ของเขา เป็นอกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๙. การกระทำความชั่วมีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลจิต
 4. อกุศลจิต

๑๐. เมื่อโลภะเกิดขึ้น หากระงับไม่ได้ จะทำให้คนเราทำความผิดใด ?

 1. ทำร้ายกัน
 2. ลักขโมยกัน
 3. นอกใจกัน
 4. เชื่อเรื่องงมงาย

๑๑. การทำร้ายร่างกาย เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางกายกับวาจา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาตเกิดทางกาย ?

 1. ใช้มีดฆ่า
 2. ใช้ปืนยิง
 3. ใช้เครื่องทรมาน
 4. สั่งให้คนอื่นฆ่า

๑๓. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการทำปาณาติบาต ?

 1. อายุสั้น
 2. ทรัพย์สูญหาย
 3. ครอบครัวแตกแยก
 4. ขาดความเชื่อถือ

๑๔. ข้อใด เป็นอกุศลกรรมบถข้ออทินนาทาน ?

 1. ทุจริตเงินคนจน
 2. ทุจริตเงินทอน
 3. ทุจริตอาหารเด็ก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใด เป็นอทินนาทานเกิดทางวาจา ?

 1. สั่งให้ลักทรัพย์
 2. วิ่งราวทรัพย์
 3. ปล้นทรัพย์
 4. ทำลายทรัพย์

๑๖. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการทำอทินนาทาน ?

 1. เจ็บป่วยเรื้อรัง
 2. ยากจนขัดสน
 3. ศัตรูมาก
 4. ปัญญาทึบ

๑๗. การกระทำใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. คบชู้
 2. คบเพื่อน
 3. คบคนพาล
 4. คบบัณฑิต

๑๘. กาเมสุมิจฉาจาร จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องเกิดจากการกระทำทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. โรคชนิดใด มีกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นเหตุ ?

 1. เอดส์
 2. มะเร็งปอด
 3. ไวรัสตับ
 4. กล้ามเนื้ออ่อนแรง

๒๐. พูดให้ผิดจากความเป็นจริง เป็นอกุศลกรรมบถทางวาจาประเภทใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๑. พูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยก เป็นอกุศลกรรมบถทางวาจาประเภทใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๒. อกุศลกรรมบถข้อมุสาวาท เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๒๓. คำพูดใด ผู้พูดมีเจตนามุ่งทำร้ายจิตใจผู้ฟัง ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๔. พูดอย่างไร เรียกว่า สัมผัปปลาปะ ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดไร้สาระ

๒๕. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการกล่าวมุสาวาท ?

 1. มีอายุสั้น
 2. ทรัพย์วิบัติ
 3. มีศัตรูรอบด้าน
 4. ถูกกล่าวตู่ใส่ร้าย

๒๖. ข้อใด จัดเป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใจ ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. อพยาบาท
 4. สัมมาทิฏฐิ

๒๗. มีจิตคิดละโมบอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. คิดจะทำลายประโยชน์สุขผู้อื่นให้พินาศไป เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. โมหะ
 4. โลภะ

๒๙. ความคิดปองร้ายผู้อื่น โดยตรงเกิดจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. เมื่ออภิชฌาเกิดขึ้นในใจ เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. พยาบาท

๓๑. ข้อใด เป็นความชั่วเกิดจากความคิด ?

 1. อทินนาทาน
 2. มุสาวาท
 3. ผรุสวาจา
 4. พยาบาท

๓๒. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๓. ความเห็นใด ไม่จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. โลกหน้าไม่มี
 2. บาปบุญไม่มี
 3. ตายแล้วสูญ
 4. ผลทานมีจริง

๓๔. เห็นว่าทำความชั่วไม่บาป เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทใด ?

 1. อุจเฉททิฏฐิ
 2. อกิริยทิฏฐิ
 3. นัตถิกทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๓๕. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในไตรสิกขาใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. กุศลกรรมบถใด เป็นการทำความดีทางกาย ?

 1. เว้นมุสาวาท
 2. เว้นปิสุณวาจา
 3. เว้นอทินนาทาน
 4. เว้นสัมผัปปลาปะ

๓๗. ข้อใด เป็นการทำความดีทางวาจา ?

 1. เว้นมุสาวาท
 2. เว้นปิสุณวาจา
 3. เว้นสัมผัปปลาปะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. กุศลกรรมบถใด เป็นการทำความดีทางใจ ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นมุสาวาท
 3. เว้นผรุสวาจา
 4. เว้นพยาบาท

๓๙. ความคิดไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวร เกิดขึ้นจากกุศลมูลใด ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. เว้นจากการพยาบาท เป็นกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใจ ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. อภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๔๓. การงดเว้นกาเมสุมิจฉาจาร ช่วยแก้ปัญหาเรื่องใด ?

 1. ทำร้ายกัน
 2. ลักขโมย
 3. ประพฤตินอกใจคู่ครอง
 4. ให้ร้ายกัน

๔๔. คำพูดยุยงปลุกปั่นให้แตกสามัคคี แก้ได้ด้วยกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นมุสาวาท
 2. เว้นปิสุณวาจา
 3. เว้นผรุสวาจา
 4. เว้นสัมผัปปลาปะ

๔๕. บุคคลประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ?

 1. ไม่โลภอยากได้
 2. ไม่คิดร้ายคนอื่น
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่เนรคุณพ่อแม่

๔๖. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นเฉพาะทางกายอย่างเดียว ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นอทินนาทาน
 3. เว้นกาเมสุมิจฉาจาร
 4. เว้นมุสาวาท

๔๗. สัมมาทิฏฐิ ตรงข้ามกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน ตรงกับอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. ข้อใด เป็นอานิสงส์แห่งการประพฤติกุศลกรรมบถ ?

 1. เกิดเป็นมนุษย์
 2. เกิดเป็นเปรต
 3. เกิดเป็นอสุรกาย
 4. เกิดเป็นสัตว์

๕๐. ข้อใด เป็นผลสูงสุดในการประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. มีจิตหลุดพ้น