ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดที่หมู่บ้านใด ?

 1. ปัจจันตคาม
 2. โทณวัตถุ
 3. นาลกะ
 4. โกลิตคาม

๒. โกณฑัญญะฟังปฐมเทศนาแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เดิมถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ลม
 4. ไฟ

๔. พระอุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ ณ ที่ใด ?

 1. อุรุเวลา
 2. คยาสีสะ
 3. ลัฏฐิวัน
 4. เวฬุวัน

๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๖. พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ ที่ใด ?

 1. เขาคิชฌกูฏ
 2. ถ้ำสุกรขาตา
 3. ถ้ำสัตตบรรณ
 4. เขาเวภาระ

๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ กี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๖ ข้อ
 3. ๗ ข้อ
 4. ๘ ข้อ

๘. พระโมคคัลลานะดับขันธนิพพาน ที่ตำบลใด ?

 1. คยาสีสะ
 2. กาฬสิลา
 3. อุรุเวลา
 4. นาลันทา

๙. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. นทีกัสสปะ
 3. คยากัสสปะ
 4. มหากัสสปะ

๑๐. ธุดงค์กี่ข้อ ที่พระมหากัสสปะถือเป็นนิตย์ ?

 1. ๒ ข้อ
 2. ๓ ข้อ
 3. ๔ ข้อ
 4. ๕ ข้อ

๑๑. พระเถระใด ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศศาสนาที่กรุงอุชเชนี ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอัสสชิ
 3. พระอุบาลี
 4. พระมหากัจจายนะ

๑๒. พระมหากัจจายนะแสดงธรรมแก่พระเจ้ามธุรราช ที่ป่าไม้ใด ?

 1. มุจลินท์
 2. คุนธา
 3. สีเสียด
 4. สาละ

๑๓. พระเถระใด เป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระสิวลี

๑๔. พระอานนท์ เกี่ยวข้องเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ?

 1. พระเชษฐา
 2. พระอนุชา
 3. พระนัดดา
 4. พระปิตุจฉา

๑๕. ก่อนทำปฐมสังคายนา พระอานนท์เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๑๖. พระเถระใด ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ ?

 1. พระสาคตะ
 2. พระนาคิตะ
 3. พระอานันทะ
 4. พระอุปวาณะ

๑๗. เจ้าศากยะทั้ง ๖ ให้นายอุบาลีภูษามาลาบวชก่อนเพื่อต้องการลดกิเลสใด ?

 1. มัจฉริยะ
 2. มานะ
 3. โลภะ
 4. อิสสา

๑๘. พระอุบาลีเรียนพระวินัยปิฎกจากผู้ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัสสชิ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอานนท์

๑๙. ในคราวปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่วิสัชนาเรื่องใด ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. พระปริตร

๒๐. พระสิวลีเป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์แคว้นใด ?

 1. โกลิยะ
 2. ภัคคะ
 3. วิเทหะ
 4. อังคุตราปะ

๒๑. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภ ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหาโมคัลลานะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๒๒. พระราหุล เป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. อุเทน

๒๓. สามเณรรูปแรกที่บวชด้วยติสรณคมนูปสัมปทา ตรงกับข้อใด ?

 1. ราหุล
 2. บัณฑิต
 3. สังกิจจะ
 4. สุมนะ

๒๔. พระราหุลเป็นผู้สนใจใคร่ในเรื่องใด ?

 1. การศึกษา
 2. นั่งสมาธิ
 3. เดินจงกรม
 4. แสดงธรรม

๒๕. พระเถระใด ทูลขอให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้บวชเป็นภิกษุณี ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

๒๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญา
 2. มีฤทธิ์
 3. ทรงวินัย
 4. รู้ราตรีนาน

๒๗. พระเขมาเถรี เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. จันฑปัชโชต
 4. สาคลราช

๒๘. พระเถรีใด เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา ?

 1. ปฏาจารา
 2. กีสาโคตมี
 3. อุบลวรรณา
 4. เขมา

๒๙. พระอุบลวรรณาเถรี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านใด ?

 1. มีปัญญา
 2. มีฤทธิ์
 3. ทรงวินัย
 4. รู้ราตรีนาน

๓๐. พระเถรีใด เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?

 1. ปฏาจารา
 2. กีสาโคตมี
 3. อุบลวรรณา
 4. เขมา

๓๑. พระปฏาจาราเถรี ได้รับเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. มีปัญญา
 2. มีฤทธิ์
 3. ทรงวินัย
 4. ทรงผ้าเศร้าหมอง

๓๒. พระเถรีใด ยินดีเฉพาะบริขารที่เศร้าหมอง ?

 1. ปฏาจารา
 2. กีสาโคตมี
 3. อุบลวรรณา
 4. เขมา

๓๓. สามเณรใด แสดงธรรมแก่โจร ๕๐๐ จนเลื่อมใสขอบวชตาม ?

 1. สุขะ
 2. สุมนะ
 3. บัณฑิต
 4. สังกิจจะ

๓๔. สามเณรใด ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ คนในบ้านมีแต่ความสุข ?

 1. สุขะ
 2. สุมนะ
 3. บัณฑิต
 4. สังกิจจะ

๓๕. วนวาสีติสสสามเณร เกิดที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. ราชคฤห์

๓๖. สามเณรใด ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าขณะมีอายุ ๗ ปี ?

 1. สุขะ
 2. สังกิจจะ
 3. บัณฑิต
 4. สุมนะ

๓๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๘. จิตตคฤหบดี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ถวายทาน
 2. แสดงธรรม
 3. มีปัญญา
 4. มีฤทธิ์

๓๙. นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ถวายทาน
 2. แสดงธรรม
 3. มีปัญญา
 4. มีฤทธิ์

๔๐. พระเทวีใด ทรงแนะนำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลถวายอสทิสทาน ?

 1. สุมนา
 2. มัลลิกา
 3. สุปปวาสา
 4. ปมิตา

๔๑. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี ตรงกับวันใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ตักบาตรเทโว
 4. ทอดกฐิน

๔๒. ข้อใด ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. พระพุทธเจ้าเสด็จไปดาวดึงส์ ทรงแสดงธรรมโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. ท้าวสักกะ
 4. ท้าวมหาพรหม

๔๔. การประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ ตามประวัติเกิดที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. อุชเชนี

๔๕. วิวาหมงคล ตรงกับงานพิธีใด ?

 1. วันเกิด
 2. ต่ออายุ
 3. แต่งงาน
 4. ขึ้นบ้านใหม่

๔๖. การทำบุญอายุ นิยมมาแต่รัชสมัยใด ?

 1. รัชกาลที่ ๓
 2. รัชกาลที่ ๔
 3. รัชกาลที่ ๕
 4. รัชกาลที่ ๖

๔๗. การสวดพระพุทธมนต์ เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลปรารภผู้ใด ?

 1. ผู้อยู่
 2. ผู้ตาย
 3. ผู้ป่วย
 4. ผู้มีเคราะห์

๔๘. พิธีสวดแจง นิยมจัดให้มีในการบำเพ็ญกุศลใด ?

 1. ฌาปนกิจ
 2. สัตตมวาร
 3. ปัญญาสมวาร
 4. สตมวาร

๔๙. ในวัดหนึ่ง ทายกทายิกาทำบุญทอดกฐินได้ปีละกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. ๔ ครั้ง

๕๐. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ตรงกับเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ทอดกฐิน
 4. ลอยกระทง