ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ปัญจมหาวิโลกนะที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

 1. ทวีป ประเทศ ชนบท สกุล มารดา
 2. กาล ประเทศ ชนบท สกุล มารดา
 3. แคว้น ทวีป ชนบท สกุล มารดา
 4. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา

๒. ข้อใด แสดงความเป็นผู้มีมานะของชาวชมพูทวีป ?

 1. ถือว่าโลกเที่ยง
 2. ถือว่าโลกมีที่สุด
 3. ถือชั้นวรรณะ
 4. ถือว่าตายแล้วเกิด

๓. ข้อใด ไม่ใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระนางยโสธรา
 2. กาฬุทายีอำมาตย์
 3. พระนางกีสาโคตมี
 4. ม้ากัณฐกะ

๔. พระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระอานนท์
 2. พระนันทะ
 3. พระนันทกะ
 4. พระรูปนันทา

๕. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๖. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?

 1. อุทกดาบส
 2. กบิลดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อสิตดาบส

๗. พราหมณ์ที่ทำนายเจ้าชายสิทธัตถกุมารมีคติเป็นอย่างเดียว คือใคร ?

 1. รามพราหมณ์
 2. ยัญญพราหมณ์
 3. โกณฑัญญพราหมณ์
 4. สุทัตตพราหมณ์

๘. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระนางปชาบดีโคตมี
 2. พระนางปมิตา
 3. พระนางกีสาโคตมี
 4. พระนางอมิตา

๙. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีผลอย่างไร ?

 1. หนีออกบวชทันที
 2. ตัดความทุกข์ทั้งปวง
 3. ปรึกษากับนายฉันนะ
 4. บรรเทาความเมา ๓ ประการเสียได้

๑๐. “ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. บ่วงเกิดแล้ว เครื่องผูกเกิดแล้ว
 2. พระราหุลเป็นที่รัก
 3. พระราหุลคือทรัพย์
 4. พระราหุลประสูติแล้ว

๑๑. ข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ที่พระองค์ใช้ต่อสู้กับกิเลสมาร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๑๒. การบำเพ็ญทุกรกิริยาวาระที่ ๒ คือข้อใด ?

 1. ผ่อนลมหายใจเข้าออก
 2. นอนบนหนาม
 3. เอาลิ้นกดเพดาน
 4. อดอาหาร

๑๓. ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ มีชื่อเดิมว่าอะไร ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. ชมพูพฤกษ์
 3. ราชพฤกษ์
 4. ชัยพฤกษ์

๑๔. เจดีย์ใด เรียกว่า “เจดีย์เรือนแก้ว” ?

 1. อนิมิสเจดีย์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. รัตนจงกรมเจดีย์
 4. บริโภคเจดีย์

๑๕. สัปดาห์ที่ ๗ ประทับที่ต้นราชายตนะ ทรงพบกับใคร ?

 1. พราหมณ์หุหุกชาติ
 2. ตปุสสะและภัลลิกะ
 3. พระยานาคมุจลินท์
 4. ยสกุลบุตร

๑๖. การปฏิบัติทางสายกลาง คือข้อใด ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. อินทรีย์ ๕
 3. มรรคมีองค์ ๘
 4. สัมมัปปธาน ๔

๑๗. พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๑๘. ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้า ในพระอิริยาบถใด ?

 1. ประทับยืน
 2. เสด็จจงกรม
 3. ประทับนั่ง
 4. บรรทม

๑๙. คำว่า “อรหันต์” เรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. ครั้งพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ครั้งทำปฐมสังคายนา

๒๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอะไร โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ?

 1. อาทิตตปริยายสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อนุปุพพีกถา จตุราริยสัจ
 4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒๑. ข้อใด เป็นชื่อสามุกกังสิกธรรม ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอง ?

 1. เวทนาปริคคหสูตร
 2. วิสุทธิ ๗
 3. กถาวัตถุ ๑๐
 4. อริยสัจ ๔

๒๒. พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัต เพราะฟังพระธรรมเทศนาอะไร ?

 1. อาทิตตปริยายสูตร
 2. อุบายในการนั่งสมาธิ
 3. อนุปุพพีกถา จตุราริยสัจ
 4. อุบายแก้ง่วง ๘ ประการ

๒๓. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

๒๔. คำว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. พราหมณ์หุหุกชาติ
 2. ทีฆนขะ อัคคิเวสนะ
 3. ตปุสสะ ภัลลิกะ
 4. อุปกาชีวก

๒๕. เวทนาปริคคหสูตร คือพระสูตรว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. อุบายเครื่องบรรเทา
 2. อุบายเครื่องไม่ถือมั่น
 3. อุบายเครื่องงดเว้น
 4. อุบายเครื่องสำรวม

๒๖. พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา ภูเขาคิชฌกูฏ
 2. ถ้ำสัตตบรรณ เวภารบรรพต
 3. ถ้ำสุกรขาตา เวภารบรรพต
 4. ถ้ำสัตตบรรณ เวปุลลบรรพต

๒๗. พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมจากใคร เป็นครั้งแรก ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๘. พระมหากัจจายนะได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. แสดงธรรมไพเราะ
 2. มีเสียงไพเราะ
 3. อธิบายความย่อให้พิสดาร
 4. เป็นพหูสูต

๒๙. พระมหากัสสปะบวชที่ไหน ?

 1. พหุปุตตนิโครธ
 2. ถ้ำสัตตบรรณคูหา
 3. ถ้ำสุกรขาตา
 4. วัดเวฬุวัน

๓๐. “สิ่งใดเป็นมาร ท่านจงละความพอใจสิ่งนั้นเสีย” พระองค์ตรัสแก่ใคร ?

 1. พระวักกลิ
 2. พระโสณโกฬิวิสะ
 3. พระอานนท์
 4. พระราธะ

๓๑. พระสาวกรูปใด ไม่ใช่ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ?

 1. พระโมฆราช
 2. พระปิงคิยะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอุทยะ

๓๒. พระสาวกรูปใด เปรียบวิสุทธิ ๗ ด้วยรถ ๗ ผลัด แก่พระสารีบุตร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๓๓. ฝนโบกขรพรรษตก ในคราวเสด็จไป ณ ที่ใด ?

 1. กรุงราชคฤห์
 2. กรุงกบิลพัสดุ์
 3. กรุงเวสาลี
 4. กรุงเทวทหะ

๓๔. พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงบรรลุพระอรหัต ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อนิจจาทิปฏิสังยุต
 3. ธรรมปาลชาดก
 4. เวสสันดรชาดก

๓๕. พระอนุรุทธะออกบวช ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน ?

 1. ป่าอันธวัน
 2. วัดเวฬุวัน
 3. วัดเชตวัน
 4. อนุปิยนิคม

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะใด เหมือนกระจกเงา ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๓๗. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระอัสสชิ

๓๘. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระปุณณมันตานีบุตร ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระกาฬุทายี

๓๙. พระสาวกรูปใดตั้งอยู่ในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ มีมักน้อย สันโดษ ชอบสงัด เป็นต้น ?

 1. พระยมกะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระสารีบุตร
 4. พระพากุละ

๔๐. ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ?

 1. นิรุตติปฏิสัมภิทา
 2. ธัมมปฏิสัมภิทา
 3. อัตถปฏิสัมภิทา
 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

๔๑. “อะไรเป็นเครื่องห้ามความอยากอันไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆ และจะละได้เพราะธรรมอะไร” เป็นปัญหาของใคร ?

 1. อชิตมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. ติสสเมตเตยยมาณพ
 4. ปุณณกมาณพ

๔๒. ใครเป็นผู้แสดงธรรมุเทศ ๔ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระรัฐบาล
 4. พระมหากัจจายนะ

๔๓. อภิญญาเทสิตธรรม คือข้อใด ?

 1. โพธิปักขิยธรรม ๓๗
 2. มรรคมีองค์ ๘
 3. โพชฌงค์ ๗
 4. อริยสัจ ๔

๔๔. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. พระธรรมทินนาเถรี
 2. พระปชาบดีโคตมีเถรี
 3. พระเขมาเถรี
 4. พระอุบลวัณณาเถรี

๔๕. พระเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ชำนาญสมาบัติ
 4. มีความเพียรมาก

๔๖. ภิกษุณีรูปใด ได้รับยกย่องว่าเลิศทางพระวินัย ?

 1. พระภัททากัจจานาเถรี
 2. พระรูปนันทาเถรี
 3. พระปฏาจาราเถรี
 4. พระกีสาโคตมีเถรี

๔๗. ข้อใด เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?

 1. ทรงย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
 2. ทรงแยกปัญหาแก้ทีละข้อ
 3. ทรงแก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
 4. ทรงระงับไม่แก้ปัญหานั้น

๔๘. ใครเป็นอัครศาสนูปภัมภก คราวทำตติยสังคายนา ?

 1. พระเจ้าอชาตศัตรู
 2. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระเจ้ากาลาโศกราช
 4. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

๔๙. การสังคายนาครั้งใด ปรารภพวกเดียรถีย์ปลอมเข้ามาบวช ?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๔

๕๐. สังคายนาครั้งที่ ๔ ทำที่ไหน ?

 1. วาลุการาม
 2. มหาวิหาร
 3. อโศการาม
 4. ถูปาราม