ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. สัตว์โลกมีทั้งสุขและทุกข์ด้วยอำนาจอะไร ?
  1. บุญ
  2. บาป
  3. กรรม
  4. เวร
 2. สิ่งใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกรรม ?
  1. เจตนา
  2. อารมณ์
  3. สังขาร
  4. มูล
 3.  การกระทำทางใจ เรียกว่าอะไร ?
  1. กายกรรม
  2. วจีกรรม
  3. มโนกรรม
  4. ผลกรรม
 4. ทางแห่งการทำความดี เรียกว่าอะไร ?
  1. กุศลกรรมบถ
  2. อกุศลกรรมบถ
  3. กุศลมูล
  4. อกุศลมูล
 5. อกุศลกรรมบถข้อใด เกิดทางกายทวารอย่างเดียว ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุมิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 6. สุคติเป็นภูมิเกิดของสัตว์จำพวกใด ?
  1. มนุษย์
  2. เดียรัจฉาน
  3. เปรต
  4. อสุรกาย
 7. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรม เรียกว่าอะไร ?
  1. อารมณ์
  2. เวทนา
  3. สัญญา
  4. เจตนา
 8. อะไรเป็นมูลเหตุให้กระทำกรรมชั่ว ?
  1. กุศลมูล
  2. อกุศลมูล
  3. กุศลกรรม
  4. อกุศลกรรม
 9. ความรู้สึกในอารมณ์ว่าเป็นสุขทุกข์เรียกว่าอะไร ?
  1. เจตนา
  2. เวทนา
  3. อารมณ์
  4. สังขาร
 10.  ข้อใด เป็นปาณาติบาตเกิดทางวจีทวาร ?
  1. ฆ่าเอง
  2. สั่งให้ฆ่า
  3. คิดจะฆ่า
  4. พยายามฆ่า
 11. ข้อใด เป็นอารมณ์แห่งปาณาติบาต ?
  1. ดินสอ
  2. หนังสือ
  3. ที่ดิน
  4. สุนัข
 12. กุศลกรรมบถข้อใด มุ่งสอนให้มีไมตรีจิตต่อกัน ?
  1. ไม่ฆ่าสัตว์
  2. ไม่ลักทรัพย์
  3. ไม่พูดเท็จ
  4. ไม่ส่อเสียด
 13.  คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาต โดยปรมัตถ์ได้แก่อะไร ?
  1. จักขุนทรีย์
  2. โสตินทรีย์
  3. ฆานินทรีย์
  4. ชีวิตินทรีย์
 14.  ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?
  1. โรคมาก
  2. ยากจน
  3. คนนินทา
  4. ถูกใส่ร้าย
 15.  จิตคิดจะฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. ผรุสวาจา
  4. พยาบาท
 16. ข้อใด จัดเป็นการทำความดีทางกายทวาร ?
  1. ไม่โลภ
  2. ไม่ปองร้าย
  3. ไม่ลัก
  4. ไม่เห็นผิด
 17. สั่งคนอื่นไปลักทรัพย์เป็นการละเมิดอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุมิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 18.  ผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?
  1. พิการ
  2. ขัดสน
  3. มีทรัพย์
  4. คนนับถือ
 19.  จิตคิดจะลัก เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. ผรุสวาจา
  4. พยาบาท
 20. อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของบุคคลประเภทใด ?
  1. มีคุณธรรม
  2. มียศ
  3. มีทรัพย์
  4. มีบริวาร
 21. ข้อใด ไม่เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
  1. ของหวง
  2. ของทิ้ง
  3. ของฝาก
  4. ของยืม
 22. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?
  1. กายทวาร
  2. วจีทวาร
  3. มโนทวาร
  4. ถูกทุกข้อ
 23. องค์แห่งกาเมสุมิจฉาจารที่ให้สำเร็จเป็นกรรมบถ คือข้อใด ?
  1. ลักมาได้
  2. จิตยินดี
  3. คนเข้าใจ
  4. เรื่องไม่จริง
 24.  สทารสันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในเรื่องใด ?
  1. คู่คิด
  2. คู่ครอง
  3. คู่เที่ยว
  4. คู่หู
 25. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดจากการละเมิดกาเมสุมิจฉาจาร ?
  1. ยาเสพติด
  2. การพนัน
  3. แตกสามัคคี
  4. ทางเพศ
 26. วจีกรรมข้อใด เรียกว่ามุสาวาท ?
  1. พูดเท็จ
  2. พูดคำหยาบ
  3. พูดส่อเสียด
  4. พูดเพ้อเจ้อ
 27. การพูดเพื่อหักประโยชน์ผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
  1. มุสาวาท
  2. ปิสุณวาจา
  3. ผรุสวาจา
  4. สัมผัปปลาปะ
 28. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถ ?
  1. สัตว์ตาย
  2. ลักมาได้
  3. ใจยินดี
  4. คนอื่นเข้าใจ
 29. คำพูดส่อเสียด ก่อให้เกิดผลอย่างไร ?
  1. เสียประโยชน์
  2. หลงเชื่อ
  3. แตกแยก
  4. เจ็บใจ
 30. การพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
  1. พูดเท็จ
  2. พูดส่อเสียด
  3. พูดคำหยาบ
  4. พูดเพ้อเจ้อ
 31. เจตนาพูดคำเช่นใด ชื่อว่าผรุสวาจา ?
  1. คำเท็จ
  2. คำหยาบ
  3. คำส่อเสียด
  4. คำเพ้อเจ้อ
 32. ผรุสวาจามีโทษมาก เพราะด่าคนเช่นใด ?
  1. มีความรู้
  2. มีทรัพย์
  3. มีอำนาจ
  4. มีคุณธรรม
 33. เจตนาของผู้พูดผรุสวาจา ตรงกับข้อใด ?
  1. ให้เข้าใจผิด
  2. ให้แตกแยก
  3. ให้เจ็บใจ
  4. ให้หลงเชื่อ
 34. สัมผัปปลาปะ คือการพูดเช่นไร ?
  1. โกหก
  2. ยุยง
  3. หยาบ
  4. ไร้สาระ
 35. เจตนาเป็นเหตุละโมบ ตรงกับข้อใด ?
  1. อนภิชฌา
  2. อภิชฌา
  3. พยาบาท
  4. มิจฉาทิฏฐิ
 36. บุคคลเช่นไร เรียกว่าลุแก่อำนาจอภิชฌา ?
  1. โลภมาก
  2. พูดมาก
  3. ร้ายมาก
  4. คิดมาก
 37. คิดให้ผู้อื่นประสบความพินาศ ตรงกับข้อใด ?
  1. อภิชฌา
  2. อนภิชฌา
  3. พยาบาท
  4. มิจฉาทิฏฐิ
 38. ข้อใด เพียงแค่คิดก็สำเร็จเป็นกรรมบถได้?
  1. อทินนาทาน
  2. มุสาวาท
  3. ผรุสวาจา
  4. พยาบาท
 39. อกุศลกรรมบถข้อใด จัดเป็นมโนกรรม ?
  1. ลักทรัพย์
  2. พูดเท็จ
  3. พูดเพ้อเจ้อ
  4. ปองร้าย
 40. อกุศลกรรมบถข้อใด มีโทษมากที่สุด?
  1. อภิชฌา
  2. พยาบาท
  3. มิจฉาทิฏฐิ
  4. มุสาวาท
 41. อกุศลกรรมบถทางกาย ตรงกับข้อใด ?
  1. เห็นผิด
  2. ทำผิด
  3. พูดผิด
  4. คิดผิด
 42. มิจฉาทิฏฐิโดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. มานะ
 43. กรรมบถใด จัดเป็นวจีกรรมฝ่ายกุศล ?
  1. ไม่โกหก
  2. ไม่ละโมบ
  3. ไม่ปองร้าย
  4. ไม่เห็นผิด
 44. ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะได้รับผลเช่นไร ?
  1. สุขภาพดี
  2. มีทรัพย์
  3. คนเชื่อถือ
  4. มีปัญญา
 45. ข้อใด เป็นการทำความดีทางกาย ?
  1. ไม่ขโมย
  2. ไม่ละโมบ
  3. ไม่พยาบาท
  4. ไม่เห็นผิด
 46. กุศลกรรมบถข้อใด สร้างความไว้วางใจในคู่ครอง ?
  1. ไม่โลภ
  2. ไม่ผิดในกาม
  3. ไม่ปองร้าย
  4. ไม่เห็นผิด
 47. การพูดเพื่อสมานฉันท์ต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบถข้อใด ?
  1. เว้นพูดเท็จ
  2. เว้นพูดส่อเสียด
  3. เว้นพูดคำหยาบ
  4. เว้นพูดเพ้อเจ้อ
 48. การพูดอย่างมีเหตุผล ควรงดเว้นคำพูดเช่นใด ?
  1. มุสาวาท
  2. ผรุสวาจา
  3. ปิสุณวาจา
  4. สัมผัปปลาปะ
 49. ไม่คิดอยากได้ของเขา จัดเป็นมโนกรรมข้อใด ?
  1. อภิชฌา
  2. อนภิชฌา
  3. อพยาบาท
  4. สัมมาทิฏฐิ
 50. การเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล จัดเป็นความเห็นใด ?
  1. อกิริยทิฏฐิ
  2. อเหตุกทิฏฐิ
  3. มิจฉาทิฏฐิ
  4. สัมมาทิฏฐิ