ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. การศึกษาอนุพุทธประวัติ เพื่อรู้อะไร ?

 1. ความเป็นมาบรรดาบุคคลผู้ตรัสรู้ตาม
 2. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าผู้จะตรัสรู้ต่อไป
 3. ความเป็นมาของเหล่าพุทธสาวก
 4. ความเป็นมาของเหล่าพุทธสาวิกา

๒. ท่านผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอริยบุคคล

๓. ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับความหมายในข้อใด ?

 1. อริยบุคคล
 2. สาวก
 3. พหูสูต
 4. เอตทัคคะ

๔. พระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาหา ต่างนัดหมายจะทำสามีจิกรรมใด ?

 1. จักลุกขึ้นรับ
 2. จักรับบาตรจีวร
 3. จักไหว้
 4. จักจัดอาสนะถวาย

๕. “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ” เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. ธัมมจักร
 2. ธรรมจักษุ
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๖. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ตรัสรู้ได้เร็ว
 2. รัตตัญญู
 3. มีปัญญามาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๗. พระพุทธเจ้าทรงเปล่งวาจาว่า “ อญฺญาสิ อญฺญาสิ ” คือข้อใด ?

 1. เพราะทรงทราบว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้ว
 2. เพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
 3. เพราะทรงเบิกบานพระทัย
 4. เพราะทรงโปรดปรานโกณฑัญญะ

๘. ข้อใด ไม่ใช่หัวข้อเทศนาในอนุปุพพีกถา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. เนกขัมมะ

๙. เพราะเหตุไร พระอุรุเวลกัสสปะจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. เพราะถูกพระพุทธเจ้าทรมานด้วยฤทธิ์
 2. เพราะกลัวอภินิหารของพระพุทธเจ้า
 3. เพราะพระพุทธเจ้าทรงขอร้องให้บวช
 4. เพราะพิจารณาเห็นว่าลัทธิของตนไม่มีสาระ

๑๐. พระสาวกรูปใด ไม่เรียกชื่อตามโคตร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระปิณโฑลภารทวาชะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

๑๑. “ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยงดับไปแล้ว ” เป็นใจความที่พระยมกะสนทนากับใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระยสะ

๑๒. ท่านใดต่อไปนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรในฐานะญาติ ?

 1. จุนทมาณพ
 2. อุปเสนมาณพ
 3. เรวตมาณพ
 4. สาคตมาณพ

๑๓. นวกัมมาธิฏฐายี หมายถึงผู้ทำหน้าที่อะไร ?

 1. ผู้สาธยายมนต์
 2. ผู้ปรารภวิปัสสนา
 3. ผู้ปัดกวาดบริเวณวิหาร
 4. ผู้ดูแลการก่อสร้าง

๑๔. ผ้าสังฆาฏิของพระสาวกรูปใด ที่พระพุทธเจ้าทรงรับไปครอง ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระราหุล

๑๕. ใครสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า ?

 1. นางวิสาขา
 2. จิตตคฤหบดี
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 4. นางขุชชุตตรา

๑๖. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงค์ ๓ อย่างที่พระมหากัสสปะถือประจำ ?

 1. ทรงผ้าบังสุกุล
 2. เที่ยวบิณฑบาต
 3. อยู่ป่า
 4. อยู่โคนไม้

๑๗. ธรรมที่พระมหากัจจายนะแสดงว่า ทำให้คนทุกวรรณะเข้าถึงสวรรค์ได้ คือข้อใด ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. บำเพ็ญตบะ
 3. เห็นสังขารตามเป็นจริง
 4. บูชายัญ

๑๘. สามเณรรูปใด ที่พระมหากัจจายนเถระบวชให้ ?

 1. สามเณรเรวตะ
 2. สามเณรโสณกุฏิกัณณะ
 3. สามเณรบัณฑิต
 4. สามเณรสังกิจจะ

๑๙. ใคร สามารถอธิบายคำที่ตรัสโดยย่อให้พิสดารแก่ภิกษุทั้งหลาย ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอานนท์

๒๐. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 2. ยินดีในฌานสมาบัติ
 3. ฉลาดในเตโชกสิณ
 4. ตรัสรู้ฉับพลัน

๒๑. พระศาสดาทรงยกย่องใครว่าเป็นผู้ว่าง่าย ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระราหุล
 3. พระราธะ
 4. พระอานนท์

๒๒. พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระสารีบุตรด้วยเรื่องอะไร ?

 1. สิกขา ๓
 2. อริยสัจ ๔
 3. วิสุทธิ ๗
 4. มรรค ๘

๒๓. พระกาฬุทายีเถระอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 2. ติสรณคมนูปสัมปทา
 3. ญัตติจตุตถกรรม
 4. รับโอวาท ๓ ข้อ

๒๔. พระสาวกรูปใด ตั้งอยู่ในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระราธะ
 4. พระกุมารกัสสปะ

๒๕. “ ความรักไม่มีที่สิ้นสุด ” เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอนุรุทธะ

๒๖. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. เกิดในตระกูลสูง
 2. ใคร่ต่อการศึกษา
 3. มีทิพยจักษุญาณ
 4. สำรวมอินทรีย์

๒๗. พระอุบาลี ก่อนบวชเคยมีตำแหน่งหน้าที่อะไร ?

 1. ปุโรหิต
 2. มหาดเล็ก
 3. ภูษามาลา
 4. อำมาตย์

๒๘. ในการทำสังคายนาครั้งแรก พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร ?

 1. เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม
 2. เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย
 3. เป็นผู้วิสัชนาพระสูตร
 4. เป็นผู้วิสัชนาพระอภิธรรม

๒๙. พระเถระรูปใด ตรึกมหาปุริสวิตก ๗ ประการ ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระนันทะ

๓๐. พระเถระรูปใด ยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธองค์ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระนันทะ
 3. พระราหุล
 4. พระอานนท์

๓๑. พระเถระรูปใด นิพพานกลางอากาศ ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระวังคีสะ
 3. พระอานนท์
 4. พระพากุละ

๓๒. “ แก่ ๑ เจ็บ ๑ สิ้นทรัพย์ ๑ สิ้นญาติ ๑ ที่บุคคลบางคนต้องเข้าแล้วจึงออกบวช ” พระเจ้าโกรัพยะตรัสถามใคร ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระสีวลี
 4. พระรัฐบาล

๓๓. ข้อใด เป็นเหตุให้พระเถระได้ชื่อว่า “ ปิณโฑลภารทวาช ” ?

 1. เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
 2. เป็นผู้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์
 3. เป็นผู้ฉันอาหารจุ
 4. เป็นผู้อดอาหารประท้วงเพื่อขอบวช

๓๔. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ชำนาญมโนมยิทธิ
 2. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
 3. แสดงธรรมไพเราะ
 4. มีเสียงไพเราะ

๓๕. พระเถระรูปใด เคยมีอธิกรณ์เกี่ยวกับสตรีเพศ ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระโกณฑธานะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระนันทะ

๓๖. พระสาคตเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศในด้านใด ?

 1. ระลึกถึงชาติก่อนได้
 2. ให้โอวาทแก่ภิกษุบริษัท
 3. ฉลาดในเตโชกสิณ
 4. ทำให้ตระกูลเลื่อมใส

๓๗. วักกลิมาณพ ออกบวชด้วยสาเหตุใด ?

 1. ต้องการเห็นพระรูปโฉม
 2. เกิดศรัทธา
 3. เลื่อมใสในพระรูปโฉม
 4. ได้ตามเสด็จทุกโอกาส

๓๘. ใครนุ่งเปลือกไม้ ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ ?

 1. พระพาหิยทารุจีริยะ
 2. พระปิลินทวัจฉะ
 3. พระสภิยะ
 4. พระนาลกะ

๓๙. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. แสดงธรรมได้ไพเราะ
 2. ผู้จับสลากเป็นปฐม
 3. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 4. เป็นที่รักใคร่ของเทวดาทั้งหลาย

๔๐. พระเถระรูปใด สมัยเป็นทารกถูกปลากินแต่ไม่ตาย ?

 1. พระพากุละ
 2. พระโสภิตะ
 3. พระนาลกะ
 4. พระสุภูติ

๔๑. สถานที่เช่นไร ภิกษุไม่ควรจำพรรษา ?

 1. วิหาร
 2. โพรงไม้
 3. ถ้ำ
 4. กุฏิ

๔๒. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินนาทานา เวรมณี
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
 4. มุสาวาทา เวรมณี

๔๓. วันพระเจ้าเปิดโลก หมายความว่าอย่างไร ?

 1. วันพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่เทวโลก
 2. วันพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกทั้งปวง
 3. วันพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดา
 4. วันเทวดามนุษย์และสัตว์นรกพบเห็นกัน

๔๔. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร ?

 1. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
 2. งานทำบุญที่ญาติของผู้ป่วยจัดขึ้น
 3. งานทำบุญครบรอบอายุ
 4. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ

๔๕. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?

 1. มงคลสมรส
 2. ทำบุญอายุ
 3. ขึ้นบ้านใหม่
 4. ฉลองพระบวชใหม่

๔๖. ข้อใด หมายถึงงานอวมงคล ?

 1. งานฉลองพระพุทธรูป
 2. งานฉลองกุฏิใหม่
 3. งานทำบุญสามหาบ
 4. งานโกนจุก

๔๗. พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ใช้สวดในงานอะไร ?

 1. งานศพ
 2. งานฉลองอัฐิ
 3. งานทำบุญครบ ๗ วัน
 4. งานทำบุญครบ ๕๐ วัน

๔๘. พิธีสวดถวายพรพระ จัดเป็นพิธีอะไร ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ปกิณณกะ
 4. ทานพิธี

๔๙. ข้อใด ไม่อยู่ในบทพุทธานุสสติ ?

 1. อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 3. สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๕๐. การทำบุญสัตตมวาร ได้แก่การทำบุญอะไร ?

 1. ทำบุญครบ ๗ วัน
 2. ทำบุญครบ ๕๐ วัน
 3. ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน
 4. ทำบุญครบรอบวันตาย