ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติ จนถึงพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๒๕๐๐
 2. ๒๕๔๗
 3. ๒๖๒๗
 4. ๒๖๔๔

๒. คำว่า “ อนุพุทธะ ” มีความหมายตามข้อใด ?

 1. ผู้ปฏิบัติตามพุทธธรรม
 2. ผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัย
 3. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
 4. ผู้บวชตามพระพุทธเจ้า

๓. อนุพุทธประวัติ กล่าวถึงประวัติของใคร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔. ใครอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. ท้าวพกาพรหม
 2. ท้าวสหัมบดีพรหม
 3. ท้าวมหาพรหม
 4. ท้าวฆฏิการพรหม

๕. ในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีใครเป็นพยาน ?

 1. พระยามาร
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. พระแม่ธรณี
 4. สักกเทวราช

๖. ข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

 1. ปฐมสาวก
 2. ปฐมเทศนา
 3. ปฐมสาวิกา
 4. ปฐมพรรษา

๗. พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปแรก เป็นชาวเมืองไหน ?

 1. กรุงกบิลพัสดุ์
 2. กรุงราชคฤห์
 3. กรุงเทวทหะ
 4. กรุงพาราณสี

๘. “ เบญจขันธ์ เป็นอนัตตา ” เป็นใจความของพระสูตรใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๙. ปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. ธัมมนิยามสูตร

๑๐. คำว่า “ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ” พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 2. ลุมพินีวัน
 3. เวฬุวัน
 4. เชตวัน

๑๑. ข้อใด ไม่ใช่ไฟกิเลส ?

 1. ความกำหนัด
 2. ความหิวกระหาย
 3. ความหลง
 4. ความโกรธ

๑๒. “ สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ ” เป็นใจความของพระสูตรใด ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. มหาปรินิพพานสูตร

๑๓. สวนตาลหนุ่ม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อัมพวัน

๑๔. ใครเป็นเพื่อนของอุปติสสะ ลูกชายนางสารีพราหมณี ?

 1. ตปุสสพราหมณ์
 2. วังคันตพราหมณ์
 3. พระอัสสชิเถระ
 4. โกลิตมาณพ

๑๕. เหตุใด พระอุรุเวลกัสสปะจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. เพราะเห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้า
 2. เพราะถูกพระพุทธเจ้าทรมานด้วยฤทธิ์
 3. เพราะเห็นว่าลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร
 4. เพราะพระพุทธเจ้าทรงเชื้อเชิญให้บวช

๑๖. “ ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใส ท่านบวชจำเพาะใคร ” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ทีฆนขะ
 4. ปุณณกะ

๑๗. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ในการบวชสามเณร ?

 1. พระมหาโมคคัลลานะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหากัสสปะ

๑๘. พระธรรมเสนาบดี หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอนุรุทธะ

๑๙. พระสาวกรูปใด นำอัฐิของพระสารีบุตรกลับมาถวายพระศาสดา ?

 1. พระมหาโมคคัลลานะ
 2. พระราหุล
 3. พระเรวตะ
 4. พระจุนทะ

๒๐. บ้านกัลลวาลมุตตคาม เกี่ยวข้องกับพระอรหันต์รูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๒๑. ใครบวชเป็นพระภิกษุด้วยวิธีรับโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. ทีฆนขปริพาชก
 4. พระกุมารกัสสปะ

๒๒. ข้อใด ที่พระมหากัสสปะไม่ถือปฏิบัติเป็นวัตร ?

 1. อยู่ในป่า
 2. เที่ยวบิณฑบาต
 3. ครองผ้าบังสุกุล
 4. รับกิจนิมนต์

๒๓. พระมหากัจจายนะ ก่อนอุปสมบทท่านมีตำแหน่งอะไร ?

 1. ปุโรหิต
 2. ทหารเอก
 3. อำมาตย์
 4. เจ้าลัทธิ

๒๔. พระสาวกรูปใด สามารถยังสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้ ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระกิมพิละ
 4. พระอัสสชิ

๒๕. พระบรมศาสดา ทรงเป็นผู้ประกันเพื่อได้นางอัปสรแก่ใคร ?

 1. พระนันทะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอานันทะ
 4. พระเทวทัต

๒๖. พระอานนทเถระได้ทูลขอพรจากพระศาสดากี่ประการ ?

 1. ๕ ประการ
 2. ๖ ประการ
 3. ๗ ประการ
 4. ๘ ประการ

๒๗. พระพุทธองค์ทรงดำริจะประทานอะไรแก่พระราหุลกุมาร ?

 1. ราชสมบัติ
 2. โภคทรัพย์
 3. ขุมทรัพย์
 4. อริยทรัพย์

๒๘. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่ามีลาภสักการะมาก ?

 1. พระภคุเถระ
 2. พระกิมพิลเถระ
 3. พระสีวลีเถระ
 4. พระนาลกเถระ

๒๙. คำว่า “ รโชหรณํ ” เป็นคำบริกรรมของพระอรหันต์รูปใด ?

 1. พระมหาปันถกเถระ
 2. พระโกณฑธานเถระ
 3. พระวังคีสเถระ
 4. พระจูฬปันถกเถระ

๓๐. พระสาวกรูปใด บวชเป็นสามเณรถึง ๓ ปี จึงได้รับอุปสมบท ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระมหากัปปินะ

๓๑. พระสาวกรูปใดแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาแล้ว ครั้นต่อมา ได้แสดงธรรมนั้นให้มารดาฟังอีก ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระโสณกุฏิกัณณะ
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระลกุณฏกภัททิยะ

๓๒. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบพิณ ๓ สายกับการปรารภความเพียร แก่พระสาวกรูปใด ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระจักขุบาล

๓๓. “ โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ” ใครกล่าว ?

 1. พระจักขุบาล
 2. พระรัฐบาล
 3. พระยามิลินท์
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

๓๔. ในมาณพ ๑๖ คน ใครได้รับเอตทัคคะว่า ทรงจีวรเศร้าหมอง ?

 1. พระโมฆราช
 2. พระเมตตคู
 3. พระปุณณกะ
 4. พระปิงคิยะ

๓๕. พระสาวกรูปใด ไม่มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัสตร์ก่อนนิพพาน ?

 1. พระปิลินทวัจฉะ
 2. พระมหากัปปินะ
 3. พระพาหิยทารุจีริยะ
 4. พระอานนท์

๓๖. การอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา พระสารีบุตรเถระบวชให้แก่ใครเป็นรูปแรก ?

 1. พระราหุล
 2. พระสีวลี
 3. พระจูฬปันถก
 4. พระราธะ

๓๗. พระศาสดาทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า ยอดพระธรรมกถึก ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะ

๓๘. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังโอวาทจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระภัททิยะ

๓๙. ใครเป็นคนชวนพระภัททิยกุมารออกบวช ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระภคุ

๔๐. พระลกุณฏกภัททิยะได้สำเร็จพระอรหัต เพราะสนทนาธรรมกับพระสาวกรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

ศาสนพิธี

๔๑. คำว่า “ วัสสูปนายิกา ” เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันมหาปวารณา
 4. วันเข้าเขตกฐินกาล

๔๒. “ ภิกษุจะอยู่กับที่ ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่น ” ตรงกับข้อใด ?

 1. การทำสามีจิกรรม
 2. การอยู่จำพรรษา
 3. การถือศีลอุโบสถ
 4. การทำสังฆอุโบสถ

๔๓. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การขอขมาโทษต่อกัน
 2. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 3. การถือนิสัยกับอาจารย์
 4. การแสดงความบริสุทธิ์

๔๔. การขอให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ให้ศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. การขอบวช
 2. การอาราธนาศีล
 3. การรักษาศีล
 4. การสมาทานศีล

๔๕. ระยะเวลาทอดกฐิน กำหนดไว้อย่างไร ?

 1. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
 2. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
 3. แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
 4. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

๔๖. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

 1. ให้ร่ำรวยเงินทอง
 2. ให้มีอายุยืนหมื่นปี
 3. ขจัดทุกข์ ภัย โรค
 4. เจริญด้วยยศศักดิ์

๔๗. สายสิญจน์ สำหรับใช้ในงานอะไร ?

 1. งานทำบุญอายุ
 2. งานทำบุญ ๗ วัน
 3. งานทำบุญอัฐิ
 4. งานทำบุญสามหาบ

๔๘. การเทศน์แจง นิยมให้มีในงานบุญพิธีอะไร ?

 1. งานทอดผ้าป่า
 2. งานทอดกฐิน
 3. งานทำบุญอายุ
 4. งานฌาปนกิจศพ

๔๙. การเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคล นิยมใช้พระสงฆ์กี่รูป ?

 1. ๔ รูป
 2. ๙ รูป
 3. ๑๐ รูป
 4. ๒๐ รูป

๕๐. ในการถวายสังฆทาน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ?

 1. ถวายแก่ภิกษุผู้มีพรรษามาก
 2. ถวายแก่ภิกษุสามเณรที่รู้จัก
 3. ถวายแก่เจ้าอาวาสในวัดนั้น
 4. ถวายแก่สงฆ์โดยไม่เจาะจง