ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

ก. พระปัจเจกพุทธะ
ข. พระโสดาบัน
ค. พระอนุพุทธะ
ง. พระอนาคามี

๒. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหน่อ
ข. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
ค. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ
ง. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอ

๓. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรัตตัญญู ตรงกับข้อใด ?

ก. รู้ธรรมก่อนใคร
ข. บวชก่อนใคร
ค. มีประสบการณ์มาก
ง. รู้เรื่องราวมาก

๔. พระสาวกรูปใด เคยเป็นฤษีตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ?

ก. พระอุรุเวลากัสสปะ
ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระคยากัสสปะ
ง. พระมหากัสสปะ

๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด ?

ก. อุรุเวลาเสนานิคม
ข. คยาสีสะ
ค. เชตวัน
ง. เวฬุวัน

๖. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ ?

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุรุเวลากัสสปะ
ง. พระสารีบุตร

๗. อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?

ก. เดินจงกรม
ข. นั่งแสดงธรรม
ค. เดินบิณฑบาต
ง. นั่งฉันภัตตาหาร

๘. พระสาวกรูปใด มีอายุอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระโมคคัลานะ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

๙. พระมหากัสสปะ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?

ก. โคนต้นศรีมหาโพธิ
ข. โคนต้นพหุปุตตกนิโครธ
ค. โคนต้นมุจจลินท์
ง. โคนต้นอชปลานิโครธ

๑๐. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ ?

ก. ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
ข. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ค. อยู่ป่าเป็นวัตร
ง. อยู่ป่าช้าเป็นวัตร

๑๑. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้า ?

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระวักกลิ

๑๒. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอานนท์

๑๓. พระสาวกรูปใด แสดงภัทเทกรัตตสูตร โดยย่อให้พิสดาร ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระโสณกุฏิกัณณะ

๑๔. พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าราชาผู้หาความสุขมิได้ ?

ก. พระภัททิยะ
ข. พระโมฆราช
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระมหากัปปินะ

๑๕. พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกตัญญู ?

ก. พระราธะ
ข. พระสุภูติ
ค. พระรัฐบาล
ง. พระอุบาลี

๑๖. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสา เหมือนเทน้ำคว่ำขัน แก่ใคร ?

ก. พระนันทะ
ข. พระราหุล
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี

๑๗. พระสาวกรูปใด ไม่เคยรู้จักคำว่า ไม่มี ?

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระภัททิยะ
ง. พระสีวลี

๑๘. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมเนิ่นช้า ตรัสแก่ใคร ?

ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระสีวลี

๑๙. พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?

ก. พระอานนท์
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระมหานามะ

๒๐. พระสาวกรูปใด มีกิจมากทำให้บรรลุพระอรหัตช้า ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ

๒๑. พระสาวกรูปใด ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม จนเท้าแตก ?

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระโสณโกฬิวิสะ
ค. พระจูฬปันถก
ง. พระมหาปันถก

๒๒. พระสาวกรูปใด มีต้นตระกูลช่วยกอบกู้เศรษฐกิจได้สำเร็จ ?

ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระทัพพมัลลบุตร
ง. พระรัฐบาล

๒๓. พระสาวกรูปใด อดอาหารเพราะต้องการบวช ?

ก. พระรัฐบาล
ข. พระราธะ
ค. พระสุภูติ
ง. พระวังคีสะ

๒๔. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะในด้านผู้บันลือสีหนาท ?

ก. พระทัพพมัลลบุตร
ข. พระปิณโฑลภารทวาช
ค. พระโสณโกฬิวิสะ
ง. พระโสณกุฏิกัณณะ

๒๕. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวชอยู่ได้อย่างไร ?

ก. พระปิณโฑลภารทวาช
ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระมหากัปปินะ
ง. พระมหาปันถก

๒๖. พระมหาปันถก ขับไล่พระจูฬปันถกออกจากวัด เพราะเหตุไร ?

ก. ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ข. ไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรม
ค. เรียนรู้ได้ช้าไม่ทันใจ
ง. รบเร้าจะขอลาสิกขา

๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร ทำหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์ ?

ก. พระมหาปันถก
ข. พระจูฬปันถก
ค. พระทัพพมัลลบุตร
ง. พระอุปเสน

๒๘. อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?

ก. อายุยังไม่ครบ
ข. ไม่มีผู้อนุญาต
ค. มีภิกษุไม่ครบ
ง. ไม่มีพระอุปัชฌาย์

๒๙. ขณะพระโสณกุฎิกัณณะแสดงธรรมแก่มารดาได้เกิดเหตุอะไร ?

ก. ไฟไหม้บ้าน
ข. น้ำท่วมบ้าน
ค. พายุพัดบ้าน
ง. โจรปล้นบ้าน

๓๐. พระสาวกรูปใด มีเงาสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?

ก. พระปิลินทวัจนะ
ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระโกณฑธาน
ง. พระมหาโกฏฐิตะ

๓๑. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?

ก. ฟังธรรมเกิดศรัทธา
ข. เห็นโทษการครองเรือน
ค. เห็นอานิสงส์การบวช
ง. ต้องการจะเรียนมนต์

๓๒. พระสาวกรูปใด พูดจาไม่ไพเราะ แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ?

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระมหากัปปินะ
ง. พระกังขาเรวตะ

๓๓. ข้อใด ไม่เกี่ยวกับพระกุมารกัสสปะ ?

ก. บวชตั้งแต่เด็ก
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศลชุบเลี้ยง
ค. มารดาตั้งครรภ์ก่อนบวช
ง. เป็นเอตัคคะด้านธรรมกถึก

๓๔. พระสาวกรูปใด เป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาญาณ ?

ก. พระมหาโกฏฐิตะ
ข. พระพากุละ
ค. พระโสภิตะ
ง. พระกัจจายนะ

๓๕. พระสาวกรูปใด ชำนาญในการระลึกรู้อดีตชาติ ?

ก. พระพากุละ
ข. พระมหากัปปินะ
ค. พระโสภิตะ
ง. พระรัฐบาล

๓๖. พระมหากัปปินะ ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร ?

ก. ปุโรหิต
ข. อำมาตย์
ค. พ่อค้า
ง. กษัตริย์

๓๗. พระสาวกรูปใด ใช้เตโชธาตุปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์ ?

ก. พระสาคตะ
ข. พระมหาโกฏฐิตะ
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระอนุรุทธะ

๓๘. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระพากุละ
ง. พระวักกลิ

๓๙. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานที่สุด ?

ก. พระราธะ
ข. พระวักกลิ
ค. พระสีวลี
ง. พระรัฐบาล

๔๐. พระวักกลิออกบวช เพราะมีอัธยาศัยอย่างไรในพระพุทธเจ้า ?

ก. รูปัปปมาณิกา
ข. โฆสัปปมาณิกา
ค. ลูขัปปมาณิกา
ง. ธัมมัปปมาณิกา


ศาสนพิธี

๔๑. ปวารณากรรม กำหนดให้พระสงฆ์ทำในวันใด ?

ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันมาฆบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา

๔๒. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุรวมกันทำ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?

ก. คณะอุโบสถ
ข. อธิษฐานอุโบสถ
ค. สังฆอุโบสถ
ง. ปาริสุทธิอุโบสถ

๔๓. โพชฌงคสูตรและคิริมานนทสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?

ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข. ฉลองพระบวชใหม่
ค. งานมงคลสมรส
ง. ทำบุญต่อนาม

๔๔. ผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?

ก. กฐินหลวง
ข. กฐินราษฎร์
ค. กฐินต้น
ง. กฐินพระราชทาน

๔๕. เวจกุฎี หมายถึงสถานที่เช่นไร ?

ก. ห้องนอน
ข. ห้องรับแขก
ค. ห้องพยาบาล
ง. ห้องสุขา

๔๖. เขตกำหนดทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ?

ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

๔๗. เทศน์แจงกำหนดจัดให้มีในงานใด ?

ก. ฉลองพระบวชใหม่
ข. ฌาปนกิจศพ
ค. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง. ทำบุญต่อนาม

๔๘. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าอะไร ?

ก. ผ้าวัสสิกสาฎก
ข. ผ้าอาบน้ำฝน
ค. ผ้าบังสุกุลจีวร
ง. ผ้าอัจเจกจีวร

๔๙. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ?

ก. ผ้าอังสะ
ข. ผ้าจีวร
ค. ผ้าสบง
ง. ผ้าอาบน้ำฝน

๕๐. อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นคุณของใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย