ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๙

 1. อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระอรหันต์
  3. พระสาวกของพระพุทธเจ้า
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางนัั้นๆ เรียกชื่อว่าอะไร
  1. อริยบุคคล
  2. พระสาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 3. พระอนุพุทธะรุปใด เคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องในด้านใด
  1. ตรัสรู้เร็ว
  2. รัตตัญญู
  3. มีปัญญามาก
  4. มีฤทธิ์มาก
 5. ผุ้ได้รับการยกย่องว่ามีบริวารคือใคร
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 6. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 7. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชบำเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 8. อุปติสสะและโกลิตะ เคยบวชในสำนักใครมาก่อน
  1. นิครนถ์นาฏบุตร
  2. สัญชัยปริพาชก
  3. อุปกาชีวก
  4. ปูรณกัสสปะ
 9. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระสาวกรูปใด
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระราหุล
 10. พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู
  1. พระราธะ
  2. พระยสะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระราหุล
 11. นาลันทา เป็นบ้านเกิดของพระสาวกรูปใด
  1. พระอัสสชิ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระราหุล
 12. พระสาวกรูปใด เปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงดูทารก
  1. พระโกณฑัญญะ
  2. พระสารีบุตรร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอุบาลี
 13. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วงแก่พระสาวกรูปใด
  1. พระอัสสชิ
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอานนท์
  4. พระราหุล
 14. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระกูล คำว่าชูงวง ตรงกับข้อใด
  1. ยกตนข่มท่าน
  2. ถือตัว
  3. ลดตัว
  4. ประจบ
 15. พระมหากัสสปะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร จึงออกบวช
  1. รับผิดชอบมาก
  2. ก่อเวร
  3. ก่อศัตรู
  4. คอยเป็นผู้รับบาป
 16. พระมหากัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด
  1. มีปัญญามาก
  2. มีบริวารมาก
  3. รัตตัญญู
  4. ทรงธุดงค์
 17. ธุดงค์ข้อใดที่พระมหากัสสปะ ไม่ถือปฏิบัติเป็นวัตร
  1. อยู่ป่า
  2. ถือผ้าบังสุกุล
  3. เที่ยวบิณฑบาต
  4. อยู่โคนไม้
 18. พระมหากัสสปะ รับหน้าที่อะไรในครั้งปฐมสังคายนา
  1. ตอบพระวินัย
  2. ตอบพระธรรม
  3. ตอบพระอภิธรรม
  4. ประธานสงฆ์
 19. พระมหากัจจายนะ ก่อนบวชดำรงตำแหน่งอะไร
  1. ปุโรหิต
  2. องครักษ์
  3. เจ้าลัทธิ
  4. อำมาตย์
 20. ข้อใดเป็นเอตทัคคะของพระมหากัจจายนะ
  1. มีสติ
  2. เป็นพหุสูต
  3. มีความเพียง
  4. อธิบายความย่อให้พิศดาร
 21. พระอานนท์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
  1. พระอนุชา
  2. สหชาติ
  3. พุทธอุปัฏฐาก
  4. ถูกทุกข้อ
 22. พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร
  1. พระปุณณมันตานีบุตร
  2. พระอัสสชิ
  3. พระยสะ
  4. พระสารีบุตร
 23. พระอานนท์ทูลขออะไร ก่อนรับหน้าที่พุทธอุปัฏฐาก
  1. พร 8 ประการ
  2. สิทธิพิเศษ
  3. เอตทัคคะ
  4. ปกครองสงฆ์
 24. พระอานนท์ทูลขอพรข้อสุดท้าย เพื่อประโยชน์อะไร
  1. ลาภสักการะ
  2. อำนาจ
  3. ทรงจำธรรม
  4. แสดงกตัญญู
 25. พระอุบาลีก่อนบวช ท่านมีตำแหน่งอะไรในราชสำนัก
  1. ปุโรหิต
  2. อำมาตย์
  3. นายภูษามาลา
  4. ทหารองครักษ์
 26. ในคราวปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร
  1. ตอบพระวินัย
  2. ตอบพระอภิธรรม
  3. ตอบพระสูตร
  4. ถูกทุกข้อ
 27. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานที่สุด
  1. พระอานนท์
  2. พระจุนทะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสิวลี
 28. พระสิวลีได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด
  1. มีฤทธิ์
  2. มีลาภ
  3. มีปัญญา
  4. มีคติ
 29. ใครเป็นอุปัชฌาย์ของพระราหุล
  1. พระอัสสชิ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอุบาลี
 30. พระราหุลได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด
  1. มีบริวารมาก
  2. มีลาภมาก
  3. ใคร่ในการศึกษา
  4. พหุสูต
 31. ใครเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  1. ปชาบดีโคตมี
  2. กีสาโคตมี
  3. เขมา
  4. ปฏาจารา
 32. พระสาวกรูปใด ทูลขอให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี
  1. พระอานนท์
  2. พระอุบาลี
  3. พระสารีบุตร
  4. พระสีวลี
 33. ในครุธรรมภิกษุณีต้องฟังโอวาทจากภิกษุสงฆ์มีกำหนดเวลาไว้อย่างไร
  1. ทุกวัน
  2. ทุกกึ่งเดือน
  3. ทุกเดือน
  4. ทุกปี
 34. ครุธรรมข้อใด กำหนดให้ภิกษุณีต้องอยู่ในอาวาสที่มีพระภิกษุจำพรรษา
  1. ข้อ 2
  2. ข้อ 4
  3. ข้อ 6
  4. ข้อ 8
 35. พระเขมาเถรี บรรลุพระอรหันต์ผลเพราะฟังธรรมเรื่องใด
  1. ความไม่เที่ยง
  2. ความงาม
  3. ความอดทน
  4. ความเพียร
 36. พระเขมาเถรี บวชด้วยวฺิธีใด
  1. รับครุธรรม
  2. เอหิภิกขุ
  3. ไตรสรณคมน์
  4. รับโอวาท
 37. พระอุบลวรรณาเถรีเกิดในตระกูลใด
  1. กษัตริย์
  2. เศรษฐี
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 38. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด
  1. มีฤทธิ์มาก
  2. รัตตัญญู
  3. มีปัญญามาก
  4. ทรงวินัย
 39. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด
  1. มีฤทธิ์มาก
  2. รัตตัญญู
  3. มีปัญญามาก
  4. ทรงวินัย
 40. ประวัติพระปฏาจาราเป็นคติเตือนใจเรื่องใด
  1. ความรัก
  2. ความโลภ
  3. ความโกรธ
  4. ความริษยา
 41. การทำวัตรสวดมนต์มีความมุ่งหมายอย่างไร
  1. ละกิเลส
  2. เป็นอุบายสงบจิต
  3. ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  4. ถูกทุกข้อ
 42. พิธีถวายเที่ยนพรรษา นิยมถวายช่วงเวลาใด
  1. เข้าพรรษา
  2. ลอยกระทง
  3. ปวารณา
  4. ทอดกฐิน
 43. วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ตรงกับวันอะไร
  1. เข้าพรรษา
  2. ลอยกระทง
  3. ปวารณา
  4. ทอดกฐิน
 44. วันเทโวโรหณะ ชาวพุทธนิยมทำบุญอะไร
  1. ตักบาตร
  2. บังสุกุล
  3. ทอดกฐิน
  4. ทอดผ้าป่า
 45. วันธรรมสวนะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร
  1. วันอุโบสถ
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันพระ
  4. วันปวารณา
 46. การเจริญพระพุทธมนต์เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองใด
  1. ราชคฤห์
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี
  4. พาราณสี
 47. ขันหมาก เป็นเครื่องประกอบพิธีใด
  1. แต่งงาน
  2. ทำบุญอายุ
  3. โกนจุก
  4. แห่นาค
 48. งานมงคลสมรส ปัจจุบันนิยมนิมนต์พระกี่รูป
  1. 4 รูป
  2. 5 รูป
  3. 9 รูป
  4. 10 รูป
 49. พิธีทำบุญอายุ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด
  1. รัชกาลที่ 4
  2. รัชกาลที่ 5
  3. รัชกาลที่ 6
  4. รัชกาลที่ 7
 50. พิธีนพเคราะห์ นิยมจัดขึ้นในงานทำบูญอะไร
  1. ทำบุญอายุ
  2. แต่งงาน
  3. ขึ้นบ้านใหม่
  4. โกนจุก