ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดที่หมู่บ้านใด ?

 1. โทณวัตถุ
 2. โกลิตคาม
 3. ถูนคาม
 4. เสนานิคม

๒. ก่อนบวชพระอัญญาโกณฑัญญะ เรียนจบเรื่องใด ?

 1. ไตรสิกขา
 2. ไตรรัตน์
 3. ไตรเพท
 4. ไตรลักษณ์

๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของใคร ?

 1. กษัตริย์มหาศาล
 2. พราหมณ์มหาศาล
 3. เศรษฐีมหาศาล
 4. คฤหบดีมหาศาล

๔. พระอัญญาโกณฑัญญะสมัยเป็นพราหมณ์ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่ามีคติกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๕. ในปัญจวัคคีย์ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ตรงกับข้อใด ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๖. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. อัญญาโกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๗. พระสารีบุตร เกิดที่หมู่บ้านใด ?

 1. โทณวัตถุ
 2. โกลิตคาม
 3. ถูนคาม
 4. นาลันทา

๘. พระสารีบุตร เดิมมีชื่อว่าอะไร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. กัสสปะ
 3. อุปติสสะ
 4. โกลิตะ

๙. อุปติสสมาณพ เป็นนักบวชในลัทธิใด ?

 1. เดียรถีย์
 2. ปริพาชก
 3. อาชีวก
 4. นิครนถ์

๑๐. อุปติสสปริพาชกบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระวิมละ
 3. พระสุพาหุ
 4. พระปุณณชิ

๑๑. อุปติสสปริพาชกได้รับการอุปสมบท ณ วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๑๒. อุปติสสปริพาชกหลังบวชเป็นพระภิกษุ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร ?

 1. พระควัมปติ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๑๓. “ พระธรรมเสนาบดี ” เป็นชื่อเรียกยกย่องพระเถระใด ?

 1. พระควัมปติ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๑๔. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ ?

 1. ความอดทน
 2. ความเพียร
 3. ความขยัน
 4. ความกตัญญู

๑๕. พระโมคคัลลานะ เกิดที่หมู่บ้านใด ?

 1. โทณวัตถุ
 2. โกลิตคาม
 3. ถูนคาม
 4. เสนานิคม

๑๖. พระมหาโมคคัลลานะ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. กัสสปะ
 2. ควัมปติ
 3. อุปติสสะ
 4. โกลิตะ

๑๗. โกลิตมาณพบวชเป็นปริพาชก ในสำนักอาจารย์ท่านใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. อาฬารดาบส
 3. อุททกดาบส
 4. สัญชัยปริพาชก

๑๘. โกลิตปริพาชกบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. ยสมาณพ
 2. ควัมปติมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. ปิบผลิมาณพ

๑๙. โกลิตปริพาชกหลังบวชเป็นพระภิกษุ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร ?

 1. พระควัมปติ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๐. พระเถระใด ได้รับยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

๒๑. พระอานนท์ เป็นพระราชโอรสของเจ้าศากยะพระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๒๒. พระอานนท์ประสูติที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. ราชคฤห์
 3. เทวทหะ
 4. กบิลพัสดุ์

๒๓. พระมารดาของพระอานนท์ มีพระนามว่าอย่างไร ?

 1. มายา
 2. ปชาบดี
 3. กีสาโคตมี
 4. พิมพา

๒๔. พระอานนท์ออกบวชพร้อมกับพระเถระองค์ใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระภัททิยะ

๒๕. พระอานนท์ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า กี่ประการ ?

 1. ๒ ประการ
 2. ๔ ประการ
 3. ๖ ประการ
 4. ๘ ประการ

๒๖. พระอานนท์ดำรงอายุสังขาร อยู่กี่ปี ?

 1. ๘๐ ปี
 2. ๑๐๐ ปี
 3. ๑๒๐ ปี
 4. ๑๔๐ ปี

๒๗. ราหุลกุมาร เป็นโอรสของเจ้าศากยะพระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สิทธัตถะ
 3. อานนท์
 4. นันทะ

๒๘. พระมารดาของราหุลกุมาร มีพระนามว่าอย่างไร?

 1. มายา
 2. ปชาบดี
 3. กีสาโคตมี
 4. พิมพา

๒๙. ราหุลกุมารบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เป็นรูปที่เท่าไหร่ ?

 1. รูปแรก
 2. รูปที่สอง
 3. รูปที่สาม
 4. รูปที่สี่

๓๐. ราหุลสามเณรบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุกี่ปี ?

 1. ๑๘ ปี
 2. ๑๙ ปี
 3. ๒๐ ปี
 4. ๒๑ ปี

๓๑. พระราหุลเถระ ได้รับยกย่องในด้านใด ?

 1. ใคร่ในการศึกษา
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. ทรงธุดงค์

๓๒. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พระเจ้าชยเสนะ
 2. พระเจ้าอัญชนะ
 3. พระเจ้าสีหหนุ
 4. พระเจ้าสุทโธทนะ

๓๓. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีบริวารมาก
 3. ทรงธุดงค์
 4. ทรงผ้าเศร้าหมอง

๓๔. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในตระกูลใด ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. พราหมณ์
 4. มหาเศรษฐี

๓๕. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. ราชคฤห์

๓๖. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ให้ทาน
 2. มีบริวารมาก
 3. มีปัญญามาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๓๘. นางวิสาขามหาอุบาสิกา เกิดในตระกูลใด ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. พราหมณ์
 4. เศรษฐี

๓๙. เศรษฐีใด เป็นบิดาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ?

 1. ราชคหกะ
 2. อนาถบิณฑิกะ
 3. เมณฑกะ
 4. ธนัญชัย

๔๐. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีบริวารมาก
 3. ให้ทาน
 4. มีปัญญามาก

๔๑. พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นเวลากี่เดือน ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๔๒. ในเทศกาลเข้าพรรษา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธบุตร

๔๔. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกว่าวันอะไร ?

 1. วันธัมมัสสวนะ
 2. วันอุโบสถ
 3. วันเข้าพรรษา
 4. วันเทโวโรหณะ

๔๕. ในศาสนพิธี การทำบุญฉลองอายุ เริ่มมีในรัชกาลใด ?

 1. รัชกาลที่ ๒
 2. รัชกาลที่ ๓
 3. รัชกาลที่ ๔
 4. รัชกาลที่ ๕

๔๖. งานทำบุญพิธีใด ไม่นิยมวงสายสิญจน์ ?

 1. ทำบุญวันเกิด
 2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. ทำบุญอายุ
 4. ทำบุญฉลองอัฐิ

๔๗. ประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๔๘. วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๙. อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกุลจีวะรานิ…….เป็นคำกล่าวถวายสิ่งใด ?

 1. ผ้าป่า
 2. ผ้ากฐิน
 3. ภัตตาหาร
 4. ดอกไม้

๕๐. ผู้จะบรรพชาเป็นสามเณร ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี ?

 1. ๔ ปี
 2. ๕ ปี
 3. ๖ ปี
 4. ๗ ปี