ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ประวัติของผู้บวชตาม ปฏิบัติตาม รู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

ก. พุทธประวัติ
ข. อนุพุทธประวัติ
ค. พุทธานุพุทธประวัติ
ง. ถูกทุกข้อ

๒. พระธรรมเทศนาใด โกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม ?

ก. อนุปุพพีกถา
ข. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. อาทิตตปริยายสูตร

๓. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

ก. ปัญจวัคคีย์ขอให้เลิก
ข. ปัญจวัคคีย์หนีไป
ค. รู้ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. บรรลุธรรมแล้ว

๔. ปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ?

ก. ๒ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ๖ ปี

๕. ใครออกบวชพร้อมกับโกณฑัญญะ ?

ก. กิมพิละ
ข. ภคุ
ค. อัสสชิ
ง. ควัมปติ

๖. ข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

ก. ปฐมพรรษา
ข. ปฐมเทศนา
ค. ปฐมสาวิกา
ง. ปฐมสาวก

๗. พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก ตรงกับวันอะไร ?

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา

๘. พระยสะ ออกบวชเพราะเหตุใด ?

ก. เกิดศรัทธา
ข. ถูกบังคับ
ค. เพื่อนชวน
ง. เกิดความเบื่อหน่าย

๙. ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง… เป็นคำพูดของใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอานนท์

๑๐. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยสะ ?

ก. สหาย ๕๔ บวชตาม
ข. ขอบวชต่อบิดามารดา
ค. บิดาเป็นอุบาสกคนแรก
ง. ได้ฟังอนุปุพพีกถา

๑๑. พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นชาวเมืองไหน ?

ก. ราชคฤห์
ข. สาวัตถี
ค. นาลันทา
ง. คยาสีสะ

๑๒. พระอุรุเวลกัสสปะขอบวชในพระพุทธศาสนา เพราะเหตุใด ?

ก. ได้เห็นอภินิหาร
ข. ถูกทรมานด้วยฤทธิ์
ค. ถูกขอร้องให้บวช
ง. ลัทธิตนไม่มีแก่นสาร

๑๓. ข้อใด ไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานของชฎิล ๓ พี่น้อง ?

ก. มีชีวิตคู่มาก่อน
ข. เป็นนักบวชชฎิลมาก่อน
ค. จบไตรเพทมาก่อน
ง. เป็นหัวหน้าชฎิลมาก่อน

๑๔. ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก ส่วนสภาวธรรมที่เป็นของร้อน ปรากฏในพระสูตรไหน ?

ก. เวทนาปริคคหสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๑๕. ใครเป็นทั้งมิตรแท้ เป็นทั้งอาจารย์ของโกลิตะ ?

ก พระอัสสชิ
ข. อุปติสสะ
ค. พาวรี
ง. สัญชัย

๑๖. สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด ใครพูด ?

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. สุภัททปริพาชก
ง. ทีฆนขปริพาชก

๑๗. อุปติสสะกับพระสารีบุตร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ก. อุปติสสะเป็นพี่
ข. พระสารีบุตรเป็นพี่
ค. เป็นคนเดียวกัน
ง. เป็นเพื่อนกัน

๑๘. หลังจากบวชได้ ๗ วัน เกิดอะไรขึ้นแก่พระโมคคัลลานะ ?

ก. คิดถึงบ้านเกิด
ข. ใจท้อแท้หดหู่
ค. เกิดความเบื่อหน่าย
ง. อ่อนใจโงกง่วง

๑๙. ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นพระธรรมราชา คือใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ

๒๐. พระสาวกรูปใด ชอบอยู่ป่าปฏิบัติกัมมัฏฐาน ?

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระกุมารกัสสปะ

๒๑. พระมหาเถระผู้คิดริเริ่มในการทำสังคายนาครั้งแรก คือใคร ?

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี

๒๒. พระสาวกรูปใด ไม่ได้ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ ?

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสารีบุตร

๒๓. พระมหากัจจายนะ ก่อนบวชมีตำแหน่งอะไร ?

ก. ปุโรหิต
ข. ทหารองครักษ์
ค. อำมาตย์
ง. เจ้าลัทธิ

๒๔. พระสาวกรูปใด สามารถยังสกุลที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้ ?

ก. พระโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอุบาลี
ง. พระกาฬุทายี

๒๕. พระพุทธเจ้า ทรงรับประกันเพื่อให้ได้นางอัปสรแก่ใคร ?

ก. พระภัททิยะ
ข. พระนันทะ
ค. พระอานนท์
ง. พระเทวทัต

๒๖. พระสาวกรูปใด ตอนเกิดบิดาพูดว่า บ่วงเกิดแล้ว ?

ก. พระอานนท์
ข. พระอุบาลี
ค. พระราหุล
ง. พระอัสสชิ

๒๗. พระสาวกรูปใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ?

ก. พระภัททิยะ
ข. พระมหานามะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระกิมพิละ

๒๘. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันต์ขณะปลงผมเสร็จ ?

ก. พระสีวลี
ข. พระเรวตะ
ค. พระสุภูติ
ง. พระวังคีสะ

๒๙. พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจยอมให้บวช ?

ก. พระราธะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระรัฐบาล
ง. พระสาคตะ

๓๐. พระสาวกรูปใด ถูกพระศาสดาทรงตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?

ก. พระสุภูติ
ข. พระจุนทะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระอุปเสนะ

๓๑. มีปัญญา แม้ไม่มีทรัพย์ ยังพออยู่ได้ แต่ขาดปัญญา แม้มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้ … เป็นธรรมวาทะของใคร ?

ก. พระโสภิตะ
ข. พระสาคตะ
ค. พระมหากัปปินะ
ง. พระพากุละ

๓๒. พระสาวกรูปใด ขณะเป็นพระราชา มีม้าไว้สืบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ?

ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระภัททิยะ
ง. พระโสณกุฏิกัณณะ

๓๓. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น จนใคร ๆ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย ?

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระกุมารกัสสปะ
ค. พระปุณณชิ
ง. พระมหาโกฏฐิตะ

๓๔. ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ กรณีมารดาของกุมารกัสสปะ ?

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอุบาลี

๓๕. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?

ก. พระรัฐบาล
ข. พระราธะ
ค. พระกุมารกัสสปะ
ง. พระโกณฑธาน

๓๖. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี ?

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระปุณณชิ
ง. พระมหาโกฏฐิตะ

๓๗. พระสาวกรูปใด ชำนาญในมนต์เคาะกะโหลกศีรษะมนุษย์ ?

ก. พระพาหิยะ
ข. พระสุภูติ
ค. พระสาคตะ
ง. พระวังคีสะ

๓๘. พระสาวกรูปใด เป็นต้นบัญญัติในการห้ามดื่มสุรา ?

ก. พระสาคตะ
ข. พระพากุละ
ค. พระสุภูติ
ง. พระโสภิตะ

๓๙. พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าปัจฉิมภวิกสัตว์ ผู้เกิดเป็นภพสุดท้าย ?

ก. พระสิวลี
ข. พระพากุละ
ค. พระสุภูติ
ง. พระราธะ

๔๐. พระพากุละไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เพราะสาเหตุใด ?

ก. สร้างเจดีย์ถวาย
ข. สร้างห้องสุขาถวาย
ค. ถวายยาเป็นทาน
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

ศาสนพิธี

๔๑. ระเบียบแบบแผนที่ผู้นับถือศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกว่าอะไร ?

ก. ศาสนพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. กุศลพิธี

๔๒. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?

ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข. ทำบุญอุทิศผู้ตาย
ค. ทำบุญทอดกฐิน
ง. ทำบุญฉลองเมรุ

๔๓. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?

ก. วันอุโบสถ
ข. วันวัสสูปนายิกา
ค. วันธรรมสวนะ
ง. วันปาฏิบท

๔๔. ผ้าที่โยงจากศพ เพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

ก. ผ้าภูษามาลา
ข. ผ้าภูษาโยง
ค. ผ้าบังสุกุล
ง. ผ้าปูลาด

๔๕. วันเข้าพรรษา ตรงกับข้อใด ?

ก. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ค. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ง. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

๔๖. วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?

ก. วันแสดงธรรม
ข. วันอุโบสถ
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา

๔๗. ข้อใด ไม่อยู่ในบทพุทธานุสสติ ?

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
ง. สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก

๔๘. การถวายผ้าอาบน้ำฝน นิยมถวายในวันใด ?

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา

๔๙. อุโบสถศีลข้อสุดท้าย ว่าด้วยการเว้นเรื่องใด ?

ก. บริโภคในเวลาวิกาล
ข. ฟ้อนรำขับร้อง
ค. ทัดทรงดอกไม้
ง. ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่

๕๐. การทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ?

ก. วันลอยกระทง
ข. วันสงกรานต์
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา