ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ภูมิเป็นที่ไปข้างชั่ว หมายถึงข้อใด ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพ
 4. คติ

๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นทุคติ ?

 1. นิรยะ
 2. ติรัจฉานโยนิ
 3. ปิตติวิสยะ
 4. มนุษย์โลก

๔. ใครทำหน้าที่พิพากษาลงโทษสัตว์นรก ?

 1. พญายมราช
 2. นายนิรยบาล
 3. ท้าวจตุโลกบาล
 4. ท้าวสักกเทวราช

๕. สัตว์ชนิดใดกินหญ้าเป็นอาหาร ?

 1. ไก่
 2. สุกร
 3. ลา
 4. ไส้เดือน

๖. สัตว์ชนิดใด มีคูถเป็นอาหาร ?

 1. กระบือ
 2. สุนัข
 3. กวาง
 4. เต่า

๗. สัตว์ชนิดใด เกิดและตายในที่มืด ?

 1. ม้า
 2. ปลา
 3. สุนัขจิ้งจอก
 4. มอด

๘. สุคติโลกสวรรค์มีกี่ชั้น ?

๙. ผู้บรรลุปฐมฌานสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ?

 1. อาภัสสรา
 2. ปริตตาภา
 3. มหาพรหมา
 4. เวหัปผลา

๑๐. พระอนาคามีละสังขารแล้ว ไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ?

 1. มหาพรหมา
 2. อาภัสสรา
 3. เวหัปผลา
 4. สุทธาวาส

๑๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึงกรรมที่ให้ผลในเวลาใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อ ๆ ไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. อุปปัชชเวทนียกรรม หมายถึงกรรมที่ให้ผลในเวลาใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อ ๆ ไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. กรรมชนิดใด ให้ผลสำเร็จแล้ว ?

 1. ชนกกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. อาสันนกรรม

๑๔. อุปัตถัมภกกรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๕. อุปฆาตกกรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๖. ผู้ทำปิตุฆาต มาตุฆาต เป็นผู้ทำกรรมชนิดใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปปีฬกกรรม
 3. อุปฆาตกกรรม
 4. ครุกรรม

๑๗. ครุกรรมฝ่ายกุศล หมายถึงข้อใด ?

 1. สมาบัติ ๘
 2. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
 3. อริยสัจ ๔
 4. มรรค ๘

๑๘. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบอะไร ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. การกำหนดสติพิจารณาอาการ ๓๒ เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. กสิณ
 3. จตุธาตุววัตถาน
 4. มรณัสสติ

๒๐. ผู้เจริญเมตตา ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน ?

 1. มารดาบิดา
 2. มิตรสหาย
 3. ศัตรู
 4. ครูอาจารย์

๒๑. หน้าตาผ่องใส เป็นอานิสงส์ของการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๒. คำตอบในข้อใด เป็นคำบริกรรมของผู้เจริญพุทธานุสสติ ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. ภควา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. คนถูกนิวรณ์คือกามฉันทะครอบงำ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๔. คนถูกนิวรณ์คือพยาบาทครอบงำ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๕. คนถูกนิวรณ์คือถีนมิทธะครอบงำ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๖. คนถูกนิวรณ์คืออุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๗. คนถูกนิวรณ์คือวิจิกิจฉาครอบงำ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๒๘. การพิจารณาความแก่บ่อย ๆ เป็นอุบายบรรเทาความประมาทในอะไร ?

 1. ความไม่มีโรค
 2. วัย
 3. ชีวิต
 4. สุขภาพ

๒๙. การพิจารณาความตายบ่อย ๆ เป็นอุบายบรรเทาความประมาทในอะไร ?

 1. ความไม่มีโรค
 2. วัย
 3. ชีวิต
 4. สุขภาพ

๓๐. การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เป็นการเจริญสติปัฏฐานใด ?

 1. กายานุปัสสนา
 2. เวทนานุปัสสนา
 3. จิตตานุปัสสนา
 4. ธัมมานุปัสสนา

๓๑. กสิณ หมายถึงอะไร ?

 1. วัตถุสำหรับเพ่ง
 2. แผ่เมตตา
 3. พิจารณาอสุภะ
 4. กำหนดลมหายใจ

๓๒. คำตอบในข้อใด เป็นอารมณ์ของกสิณ ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ไฟ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. อสุภะ หมายถึงการพิจารณาอะไร ?

 1. ผิวหนัง
 2. ร่างกาย
 3. อาหารบูด
 4. ซากศพ

๓๔. ระลึกถึงคุณของใคร เป็นการเจริญอนุสสติ ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. การพิจารณาถึงศีลของตนที่บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. ธัมมานุสสติ
 2. สีลานุสสติ
 3. จาคานุสสติ
 4. มรณัสสติ

๓๖. การนึกถึงความดีที่ตนบริจาคช่วยผู้ประสบภัย จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. สีลานุสสติ
 2. จาคานุสสติ
 3. เทวตานุสสติ
 4. อุปสมานุสสติ

๓๗. อาการ ๓๒ ได้แก่ข้อใด ?

 1. เลือด
 2. น้ำตา
 3. หัวใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. พรหมวิหารใด มีลักษณะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๙. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ต้องพิจารณาโดยอาการอย่างไร ?

 1. การแสวงหา
 2. การบริโภค
 3. การขับถ่าย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. คำตอบในข้อใด ไม่ใช่ปฐวีธาตุ ?

 1. น้ำตา
 2. กระดูก
 3. ฟัน
 4. หนัง

๔๑. วิญญาณัญจายตนะ มีคำบริกรรมว่าอย่างไร ?

 1. อนนฺโต อากาโส
 2. อนนฺตํ วิญฺญาณํ
 3. นตฺถิ กิญฺจิ
 4. สนฺตเมตํ ฯ

๔๒. คนหูเบาถูกชักจูงให้เชื่อได้ง่าย เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๔๓. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๒ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. กายคตาสติ
 3. มรณัสสติ
 4. อุปสมานุสสติ

๔๔. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตกจริต

๔๕. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๔ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. เมตตา
 4. อสุภะ

๔๖. ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๗. ผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๘. วิชชา ในคำว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายถึงวิชชาใด ?

 1. อาสวักขยญาณ
 2. มโนมยิทธิ
 3. ทิพพโสต
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. พระพุทธคุณบทใด เป็นพระกรุณาคุณ ?

 1. อรหํ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๕๐. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของพระพุทธคุณบทว่า ภควา ?

 1. ผู้จำแนกธรรม
 2. ผู้เสด็จไปดี
 3. ผู้เบิกบาน
 4. ถูกทุกข้อ