ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๒. อุรุเวลกัสสปชฎิล ตั้งอาศรมอยู่ ณ สถานที่ใด ?

 1. ตำบลอุรุเวลา
 2. ตำบลคยาสีสะ
 3. สวนลัฏฐิวัน
 4. สวนเวฬุวัน

๓. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีบริวารมาก
 4. มีคนนับถือมาก

๔. พระสารีบุตร มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. สุทัตตะ

๕. มาณพใด เป็นเพื่อนสนิทกับอุปติสสมาณพ ?

 1. ทีฆนขะ
 2. กัสสปะ
 3. โกลิตะ
 4. สิงคาละ

๖. อุปติสสมาณพบวชเป็นปริพาชก ในสำนักอาจารย์ท่านใด ?

 1. ปูรณกัสสปะ
 2. อชิตเกสกัมพล
 3. มักขลิโคศาล
 4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร

๗. อุปติสสปริพาชก ทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๘. พระโมคคัลลานะ เกิดในตระกูลใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๙. วัดใด ที่พระโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๑๐. พระโมคคัลลานะได้รับยกย่องในเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีบริวารมาก
 4. มีลาภมาก

๑๑. ปิปผลิมาณพ ได้แต่งงานกับสตรีใด ?

 1. กีสาโคตมี
 2. ปฏาจารา
 3. อุบลวรรณา
 4. ภัททกาปิลานี

๑๒. ปิปผลิมาณพ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับพระโอวาท ๓
 3. จตุตถกรรมวาจา
 4. รับไตรสรณคมน์

๑๓. ปิปผลิมาณพหลังอุปสมบทแล้ว ได้รับเรียกชื่อว่าอย่างไร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระนันทะ

๑๔. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทรงธุดงค์ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสิวลี

๑๕. พระมหากัจจายนะ เกิดในเมืองใด ?

 1. ไพสาลี
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. อุชเชนี

๑๖. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๗. พระเถระใด เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอนุรุทธ์
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอานนท์

๑๘. พระเถระใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้ง ๔ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระอนุรุทธ์

๑๙. ก่อนบวชพระอุบาลีเถระ เคยดำรงตำแหน่งในหน้าที่อะไร ?

 1. ช่างกัลบก
 2. นายภูษามาลา
 3. นายประตู
 4. ปุโรหิต

๒๐. พระอุบาลีเถระ ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. ทรงธุดงค์
 3. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 4. ทรงจำมาก

๒๑. จิตที่เร่าร้อนของพระประยูรญาติได้ดับลง เพราะการประสูติของทารกใด ?

 1. บัณฑิต
 2. ราหุล
 3. สุมนะ
 4. สิวลี

๒๒. พระเถระใด ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในด้านเป็นผู้เจริญด้วยลาภ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระสิวลี
 3. พระอุบาลี
 4. พระอนุรุทธ์

๒๓. พระราหุล เป็นโอรสของสตรีพระนางใด ?

 1. ชนบทกัลยาณี
 2. พิมพา
 3. รูปนันทา
 4. กีสาโคตมี

๒๔. ราหุลกุมารบรรพชาด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. จตุตถกรรมวาจา
 4. ติสรณคมนูปสัมปทา

๒๕. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีปัญญามาก
 3. ทรงผ้าเศร้าหมอง
 4. มีฤทธิ์มาก

๒๖. พระเขมาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ทรงวินัย
 4. รู้ราตรีนาน

๒๗. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดในเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. ราชคฤห์
 3. อุชเชนี
 4. สาวัตถี

๒๘. นันทมาณพผู้ประทุษร้ายพระอุบลวรรณาเถรี ได้รับผลกรรมเช่นใด ?

 1. ถูกทุบตี
 2. ถูกธรณีสูบ
 3. ถูกจองจำ
 4. ถูกประหาร

๒๙. พระเถรีใด ก่อนบวชเป็นคนวิกลจริต ?

 1. ปฏาจารา
 2. กีสาโคตมี
 3. อุบลวรรณา
 4. เขมา

๓๐. พระกีสาโคตมีเถรี ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. ทรงธุดงค์
 2. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 3. ทรงวินัย
 4. ทรงจำมาก

๓๑. สามเณรใด ถามพระสารีบุตรเถระว่า “ น้ำมีจิตหรือไม่ ” ?

 1. บัณฑิตสามเณร
 2. สังกิจจสามเณร
 3. สุมนสามเณร
 4. สุขสามเณร

๓๒. ชนกลุ่มใด ฟังธรรมจากสังกิจจสามเณรแล้ว เกิดความเลื่อมใสขอบวชตาม ?

 1. ดาบส
 2. ปริพาชก
 3. พ่อค้า
 4. โจร

๓๓. สามเณรใด เมื่อถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา คนในบ้านไม่มีทุกข์เลย ?

 1. สุมนสามเณร
 2. สุขสามเณร
 3. บัณฑิตสามเณร
 4. สังกิจจสามเณร

๓๔. สามเณรใด กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า “ สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก ” ?

 1. สังกิจจสามเณร
 2. สุมนสามเณร
 3. บัณฑิตสามเณร
 4. ติสสสามเณร

๓๕. สามเณรใด ได้รับประทานทายัชชอุปสมบทขณะมีอายุ ๗ ปี ?

 1. สังกิจจสามเณร
 2. สุมนสามเณร
 3. บัณฑิตสามเณร
 4. ติสสสามเณร

๓๖. วัดใด ที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๗. อุบาสกใด ได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมกถึก ?

 1. บิดาพระยสเถระ
 2. จิตตคฤหบดี
 3. ธัมมิกอุบาสก
 4. อนาถบิณฑิกเศรษฐี

๓๘. ธัมมิกอุบาสกหลังจากตายแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๙. นางวิสาขามหาอุบาสิกา เกิดในเมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. พาราณสี
 3. อุชเชนี
 4. ราชคฤห์

๔๐. พระนางมัลลิกาเทวีเป็นอัครมเหสี ของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. โกรัพยะ

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจำพรรษา ในฤดูใด ?

 1. ฤดูฝน
 2. ฤดูหนาว
 3. ฤดูร้อน
 4. ตลอดปี

๔๒. ในช่วงเข้าพรรษา มีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุไปค้างคืนที่อื่นได้คราวละกี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๔๓. การตักบาตรเทโว นิยมทำในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้นในงานพิธีใด ?

 1. มงคลสมรส
 2. ทำบุญ ๗ วัน
 3. ทำบุญ ๕๐ วัน
 4. ทำบุญ ๑๐๐ วัน

๔๕. ทำบุญอายุวัฒนมงคล ในศาสนพิธีได้แก่งานใด ?

 1. ทำบุญอายุ
 2. ทำบุญอัฐิ
 3. ทำบุญฌาปนกิจ
 4. ทำบุญ ๕๐ วัน

๔๖. การสวดพระอภิธรรม นิยมจัดในงานพิธีบำเพ็ญกุศลใด ?

 1. บำเพ็ญกุศลศพ
 2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. ทำบุญอายุ
 4. ฉลองอัฐิ

๔๗. ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๘. อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกุละจีวะรานิ……..เป็นคำกล่าวถวายอะไร ?

 1. ผ้าอาบน้ำฝน
 2. ผ้าป่า
 3. ผ้ากฐิน
 4. ผ้าจำนำพรรษา

๔๙. ผ้ากฐินใด ที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดเป็นการส่วนพระองค์ ?

 1. พระกฐินต้น
 2. พระกฐินหลวง
 3. กฐินพระราชทาน
 4. กฐินสามัคคี

๕๐. พระภิกษุสงฆ์ในแต่ละวัด รับผ้ากฐินได้ปีละกี่ครั้ง ?

 1. หนึ่งครั้ง
 2. สองครั้ง
 3. สามครั้ง
 4. สี่ครั้ง