ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ปัญจวัคคีย์ท่านใด ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ นิพพานที่ริมฝั่งแห่งสระใด ?

 1. สระอโนดาต
 2. สระโบกขรณี
 3. สระบัวมันทากินี
 4. สระบัวขาบ

๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระสีวลี

๔. อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระยสะ
 4. พระนทีกัสสปะ

๕. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ?

 1. ความขยัน
 2. ความอดทน
 3. ความเพียร
 4. ความกตัญญู

๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความโงกง่วงแก่พระเถระใด ?

 1. พระยสะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๗. พระเถระใด ที่พระพุทธเจ้าโปรดให้เป็นนวกัมมาธิฏฐายี ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

๘. พระมหากัสสปะ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. กัจจายนะ

๙. พระมหากัสสปะ ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับสรณคมน์ ๓
 4. รับครุธรรม ๘

๑๐. พระมหากัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีบริวารมาก
 4. ทรงธุดงค์

๑๑. ผู้ใด ที่พระเจ้าจัณฑปัชโชตส่งไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมากรุงอุชเชนี ?

 1. กาฬุทายีอำมาตย์
 2. นายฉันนะ
 3. กัจจายนปุโรหิต
 4. พระอานนท์

๑๒. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิศดาร ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอนุรุทธ์
 4. พระอานนท์

๑๓. พระเถระใด ขออนุญาตให้พระภิกษุอาบน้ำได้เป็นนิตย์ในปัจจันตชนบท ?

 1. พระมหากัจจายะ
 2. พระสีวลี
 3. พระกาฬุทายี
 4. พระอานนท์

๑๔. พระเถระใด เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสีวลี

๑๕. พระอานนท์ทรงฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้ว ได้บรรลุอริยผลใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

๑๖. “ขออย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์” เป็นคำขอของพระเถระใด ?

 1. พระนาคสมาละ
 2. พระสาคตะ
 3. พระเมฆิยะ
 4. พระอานนท์

๑๗. พระอานนท์ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกี่ด้าน ?

 1. ๕ ด้าน
 2. ๖ ด้าน
 3. ๗ ด้าน
 4. ๘ ด้าน

๑๘. พระเถระใด ออกบวชพร้อมกับพระอานท์ ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสีวลี
 4. พระนาคสมาละ

๑๙. ศากยกุมารทูลขอให้อุบาลีบวชก่อนพวกตน เพื่อต้องการลดกิเลสใด ?

 1. ตัณหา
 2. มานะ
 3. ทิฏฐิ
 4. มัจฉริยะ

๒๐. พระเถระใด เรียนพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง

 1. พระอุบาลี
 2. พระสีวลี
 3. พระเมฆิยะ
 4. พระนาคสมาละ

๒๑. พระสีวลี เป็นโอรสของสตรีพระนางใด ?

 1. รูปนันทา
 2. กีสาโคตมี
 3. สุปปวาสา
 4. ภัททกาปิลานี

๒๒. พระเถระใด อยู่ในครรภ์พระมารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระสีวลี
 3. พระอุบาลี
 4. พระอนุรุทธ์

๒๓. พระราหุลเป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๒๔. สามเณรใด บวชวิธีเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นรูปแรก ?

 1. สามเณรราหุล
 2. สามเณรสุมนะ
 3. สามเณรสังกิจจะ
 4. สามเณรบัณฑิต

๒๕. พระเถระใด ได้รับอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอนุรุทธ์
 3. พระอานนท์
 4. พระราหุล

๒๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ?

 1. เป็นพระมารดา
 2. เป็นพระน้านาง
 3. เป็นพระพี่นาง
 4. เป็นพระน้องนาง

๒๗. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้บวชเพราะการทูลขอของพระเระใด ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกิมพิละ
 3. พระอนุรุทธ์
 4. พระภคุ

๒๘. พระเขมาเถรี บรรลุอรหัตตผลในอิริยาบถใด ?

 1. อิริยาบถยืน
 2. อิริยาบถเดิน
 3. อิริยาบถนั่ง
 4. อิริยาบถนอน

๒๙. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. มีบริวารมาก

๓๐. ก่อนบวชเป็นภิกษุณี พระปฏาจาราเถรีได้บรรลุอริยผลใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

๓๑. นางกีสาโคตมีได้พบกับผู้ใด จึงรู้ว่าไม่มียารักษาคนตายให้ฟื้นได้ ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอานนท์
 3. พระสีวลี
 4. พระอนุรุทธะ

๓๒. “ลูกศรนั้นมีจิตหรือไม่” สามเณรบัณฑิตถามพระเถระใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอานนท์

๓๓. สังกิจจสามเณรเรียนตจปัญจกรรมฐานจากสำนักพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุบาลี
 3. พระสีวลี
 4. พระอานน์

๓๔. สุขสามเณร ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๕. วนวาสีติสสสามเณีบวชขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๘ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๐ ปี

๓๖. สามเณรใด ได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุขณะมีอายุเพียง ๗ ปี ?

 1. สามเณรสุขะ
 2. สามเณรสังกิจจะ
 3. สามเณรสุมนะ
 4. สามเณรติสสะ

๓๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าไปประกาศพระศาสนาที่เมืองใด ?

 1. เมืองสาวัตถี
 2. เมืองพาราณสี
 3. เมืองอุชเชนี
 4. เมืองราชคฤห์

๓๘. สถานที่ใด ที่จิตตคฤหบดีถวายให้เป็นสังฆาราม ?

 1. อนุปิยอัมพวัน
 2. อัมพาฏกวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. สาลวัน

๓๙. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ?

 1. ๗ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๙ ข้อ
 4. ๑๐ ข้อ

๔๐. คุณธรรมใด ของนางมัลลิกาเทวีที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ?

 1. ความกตัญญูกตเวที
 2. ความขยัน
 3. ความละอาย
 4. ความอดทน

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจำพรรษาในฤดูฝนเป็นเวลากี่เดือน ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๔๒. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ตรงกับวันในข้อใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันเข้าพรรษา
 3. วันออกพรรษา
 4. วันลอยกระทง

๔๓. ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังเทสน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. คำว่า เจริญพระพุทธมนต์เป็นศัพท์บัญญัติใช้ในงานพิธีใด ?

 1. งานทำบุญอายุ
 2. งานฉลองอัฐิ
 3. งานฌาปนกิจ
 4. งานสตมวาร

๔๕. พิธีสวดพระพุทธมนต์ เป็นวิธีบำเพ็ญกุศลปรารภผู้ใด ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๔๖. พิธีลอยกระทงตามคติความเชื่อของชาวพุทธ เพื่อบูชาสิ่งใด ?

 1. พระบรมสารีริกธาตุ
 2. รอยพระพุทธบาท
 3. พระธาตุสาวก
 4. แม่น้ำคงคา

๔๗. พิธีลอยกระทง เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๔๘. ผ้าป่า นิยมถวายในเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ทอดกฐิน
 4. ทุกเทศกาล

๔๙. กฐินชนิดใด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดด้วยพระองค์เอง ?

 1. จุลกฐิน
 2. กฐินหลวง
 3. กฐินพระราชทาน
 4. กฐินสามัคคี

๕๐. การบรรพชาสามเณร มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. พุทธกาล
 3. หลังกุทธกาล
 4. ต้นกรุงสุโขทัย