ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

 • พุทธประวัติ
 • อนุพุทธประวัติ
 • พุทธานุพุทธประวัติ
 • ถูกทุกข้อ

ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

 • อริยบุคคล
 • สาวก
 • เอตทัคคะ
 • พหุสุตะ

พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 • อยู่ป่าเป็นวัตร
 • มีปัญญามาก
 • ทรงธุดงค์
 • รู้ราตรีนาน

พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด

 • อยู่ป่าเป็นวัตร
 • ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
 • มีบริวารมาก
 • เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอัสสชิ
 • พระยสะ

พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

 • พระราธะ
 • พระสารีบุตร
 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ

พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?

 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระสารีบุตร
 • พระมหากัสสปะ
 • พระจุนทะ

เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ?

 • พระสารีบุตร
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระมหากัจจายนะ

พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?

 • ต้องรับผิดชอบมาก
 • ต้องคอยรับบาปคนอื่น
 • ต้องทำแต่บาปกรรม
 • ต้องพัวพันเรื่องกาม

พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก ?

 • พระสารีบุตร
 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์

ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระมหากัปปินะ

จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

 • อชิตมาณพ
 • โมฆราชมาณพ
 • ปิงคิยมาณพ
 • โธตกมาณพ

พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 • ทรงจีวรเศร้าหมอง
 • ยินดีในฌานสมาบัติ
 • ฉลาดในเตโชกสิณ
 • ตรัสรู้ฉับพลัน

พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?

 • พระอนุรุทธะ
 • พระอานนท์
 • พระราธะ
 • พระฉันนะ

พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก ?

 • พระมหากัปปินะ
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระมหากัจจายนะ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ

พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส ?

 • พระอุบาลี
 • พระกาฬุทายี
 • พระกิมพิละ
 • พระอัสสชิ

พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจำใจ ?

 • พระราธะ
 • พระนันทะ
 • พระอุบาลี
 • พระอนุรุทธะ

ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระอานนท์
 • พระนันทะ
 • พระอนุรุทธะ

พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 • เกิดในตระกูลสูง
 • ใคร่ต่อการศึกษา
 • มีทิพยจักษุญาณ
 • สำรวมอินทรีย์

พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?

 • พระอุบาลี
 • พระนันทะ
 • พระอานนท์
 • พระสีวลี

พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ?

 • ค้าขาย
 • ทำเกษตรกรรม
 • ตัดผม
 • สอนหนังสือ

พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?

 • พระนันทะ
 • พระภัททิยะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระลกุณฏกภัททิยะ

พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ?

 • พระภัททิยะ
 • พระมหานามะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระกิมพิละ

พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 • เป็นประธานสงฆ์
 • วิสัชนาพระธรรม
 • วิสัชนาพระวินัย
 • วิสัชนาพระธรรมวินัย

ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

 • พระสารีบุตร
 • พระนันทะ
 • พระราหุล
 • พระอานนท์

พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

 • พระราหุล
 • พระสารีบุตร
 • พระอานนท์
 • พระมหากัสสปะ

ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 • พระโสณโกฬิวิสะ
 • พระรัฐบาล
 • พระโสณกุฏิกัณณะ
 • พระลกุณฏกภัททิยะ

โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

 • พระจักขุบาล
 • พระรัฐบาล
 • พระโมฆราช
 • พระเจ้าโกรัพยะ

พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ?

 • พระมหากัปปินะ
 • พระรัฐบาล
 • พระปิลินทวัจฉะ
 • พระอานนท์

พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบทเพราะเหตุใด ?

 • มีพระสงฆ์ไม่พอ
 • มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
 • ไม่มีบาตรและจีวร
 • หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 • ชำนาญมโนมยิทธิ
 • แสดงธรรมอย่างวิจิตร
 • แสดงธรรมไพเราะ
 • มีเสียงไพเราะ

พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 • แสดงธรรมได้ไพเราะ
 • ผู้จับฉลากเป็นปฐม
 • พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 • เป็นที่รักใคร่ของเทวดา

พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?

 • พระรัฐบาล
 • พระราธะ
 • พระกุมารกัสสปะ
 • พระโกณฑธาน

พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ทำให้ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม ?

 • พระโสณกุฏิกัณณะ
 • พระกุมารกัสสปะ
 • พระปุณณชิ
 • พระมหาโกฏฐิตะ

พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

 • พระนาคิตะ
 • พระสาคตะ
 • พระอุปเสนะ
 • พระอุทายี

พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?

 • พระสุภูติ
 • พระจุนทะ
 • พระเรวตะ
 • พระอุปเสนะ

พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ?

 • มีลาภมาก
 • มีบริวารมาก
 • มีบุญมาก
 • มีปัญญามาก

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระวักกลิ
 • พระพากุละ
 • พระราหุล

ใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ?

 • พระพาหิยะ
 • พระอุปเสนะ
 • พระพากุละ
 • พระวังคีสะ

พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ?

 • พระอุทายี
 • พระอุบาลี
 • พระพากุละ
 • พระวักกลิ

วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?

 • วันเข้าพรรษา
 • วันออกพรรษา
 • วันมหาปวารณา
 • วันเข้าเขตกฐินกาล

การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

 • การขอขมาโทษต่อกัน
 • การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 • การถือนิสัยกับอาจารย์
 • การแสดงความบริสุทธิ์

วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 • วันอุโบสถ
 • วันวัสสูปนายิกา
 • วันปาฏิบท
 • วันธรรมสวนะ

วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?

 • วันแสดงธรรม
 • วันอุโบสถ
 • วันเข้าพรรษา
 • วันออกพรรษา

สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ?

 • สดับพระธรรมเทศนา
 • สดับพระมาติกา
 • สดับปกรณ์
 • สดับพระอภิธรรม

ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

 • ภูษาโยง
 • มาลาโยง
 • ภูษามาลา
 • สายโยง

ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

 • การทำบุญสะเดาะเคราะห์
 • การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • การทำบุญเสริมอายุมงคล

หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…

 • มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ…
 • อิมานิ มยํ ภนฺเต…
 • วิปตฺติปฏิพาหาย…
 • พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี…

ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

 • ให้รวยเงินทอง
 • ให้มีอายุยืน
 • ขจัดทุกข์ ภัย โรค
 • เจริญด้วยยศศักดิ์

ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?

 • ปาณาติปาตา เวรมณี
 • อทินฺนาทานา เวรมณี
 • กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
 • มุสาวาทา เวรมณี