ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. การศึกษาปฏิปทาจริยวัตรของพระอนุพุทธะ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ได้รู้ประวัติ
 2. ได้แบบอย่าง
 3. ได้ปฏิบัติตาม
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ข้อใด ไม่ใช่เหตุผลในการตั้งพระสาวกให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ ?

 1. เคยปรารถนา
 2. ชำนาญด้านนั้น
 3. มีความใกล้ชิด
 4. มีคุณเหนือผู้อื่น

๓. เมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้ ๕ วัน พราหมณ์ใด ได้เข้าร่วมพิธีขนานพระนาม ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. มหานามะ
 4. อัสสชิ

๔. ใครเห็นว่า ลัทธิบูชาไฟของตนไม่มีแก่นสาร จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. ปิปผลิมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. โกลิตมาณพ

๕. พระองค์ทรงเห็นใครเป็นกำลังในการช่วยประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ?

 1. ชฎิลพี่น้อง
 2. กาฬุทายีอำมาตย์
 3. ฉันนะอำมาตย์
 4. ราธพราหมณ์

๖. อุปติสสมาณพและโกลิตมาณพดูมหรสพแล้ว เกิดความรู้สึกอย่างไร ?

 1. ความเชื่อ
 2. ความเลื่อมใส
 3. ความยินดี
 4. ความเบื่อหน่าย

๗. คำว่า ในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก สัญชัยปริพาชกถามใคร ?

 1. นันทมาณพ
 2. ปิปผลิมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. อชิตมาณพ

๘. พระสาวกรูปใด ได้บรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่คนอื่น ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๙. พระมหากัสสปะอุปสมบทแล้วกี่วัน จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

 1. ๕ วัน
 2. ๗ วัน
 3. ๘ วัน
 4. ๑๕ วัน

๑๐. พระสาวกรูปใด เป็นประธานทำสังคายนาเพื่อรักษาพระศาสนาให้มั่นคงถาวร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๑๑. พระมหากัจจายนะ ตามประวัติปรากฏว่าเป็นชาวเมืองอะไร ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. ราชคฤห์
 4. อุชเชนี

๑๒. ลูกเศรษฐีเมืองโสเรยยะ คิดอยากได้ภรรยามีรูปงามเหมือนพระสาวกรูปใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระโมฆราช
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระราธะ

๑๓. พระสาวกรูปใด ขอผ่อนปรนให้อุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยสงฆ์ ๕ รูป ?

 1. พระโมฆราช
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอานนท์
 4. พระเรวตะ

๑๔. พระโมฆราชชาวแคว้นโกศล เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. เเพศย์
 4. ศูทร

๑๕. พระสาวกรูปใด ทรงจีวรเศร้าหมองชักนำให้คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระราธะ
 3. พระโมฆราช
 4. พระราหุล

๑๖. พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างในการว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือทิฎฐิมานะ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระราธะ
 3. พระมหาปันถก
 4. พระจูฬปันถก

๑๗. พระพุทธเจ้าให้ถือใครเป็นแบบอย่างว่า เมื่อถูกชี้โทษสั่งสอน ก็อย่าถือโกรธ?

 1. พระราธะ
 2. โสณกุฏิกัณณะ
 3. พระสาคตะ
 4. พระเรวตะ

๑๘. พระปุณณมันตานีบุตร ชาวนครกบิลพัสดุ์เป็นหลานของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระมหานามะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอัสสชิ

๑๙. พระสาวกรูปใด แสดงวิสุทธิ ๗ เปรียบเหมือนรถ ๗ ผลัด แก่พระสารีบุตร ?

 1. พระพากุละ
 2. ปุณณมันตานีบุตร
 3. พระสุภูติ
 4. พระวังคีสะ

๒๐. พระสาวกรูปใด เป็นสหชาติ คือเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระนันทะ
 3. พระราหุล
 4. พระกาฬุทายี

๒๑. พระสาวกรูปใด เป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกิมพิละ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระนันทะ

๒๒. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้สำรวมอินทรีย์ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระนันทะ
 4. พระอุบาลี

๒๓. พระมารดาของพระราหุล ตามประวัติมีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระนางมายา
 2. พระนางปชาบดี
 3. พระนางพิมพา
 4. พระนางปมิตา

๒๔. พระสาวกรูปใด อธิษฐานให้ได้รับความรู้ทุกวันเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ ?

 1. พระราหุล
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

๒๕. พระสาวกรูปใด มีความชำนาญรอบรู้ในพระวินัยปิฎก ?

 1. พระกุมารกัสสปะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๒๖. พระอุบาลี ออกบวชพร้อมกับพระสาวกรูปใด ?

 1. พระกุมารกัสสปะ
 2. พระวังคีสะ
 3. พระเรวตะ
 4. พระอานนท์

๒๗. พระภัททิยะ ก่อนออกบวชเป็นกษัตริย์เชื้อสายพระราชวงศ์ใด ?

 1. ศากยะ
 2. โกลิยะ
 3. มัลละ
 4. ลิจฉวี

๒๘. เจ้าอนุรุทธะทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. นิโครธาราม
 4. อนุปิยอัมพวัน

๒๙. พระอนุรุทธะได้รับเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าด้านใด ?

 1. ตาทิพย์
 2. หูทิพย์
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. มีปัญญามาก

๓๐. พระอานนท์ทูลขอพรว่า อย่าทรงพาไปในที่นิมนต์ เพราะเหตุใด ?

 1. ถือธุดงค์
 2. ไม่เห็นแก่ลาภ
 3. เบื่อหน่าย
 4. ทุพพลภาพ

๓๑. ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๒. พระเจ้าโกรัพยะได้ฟังธรรมุทเทศ ๔ จากพระสาวกรูปใด ?

 1. พระราธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระรัฐบาล

๓๓. พระสาวกรูปใดเหาะไปเอาบาตรไม้จันทร์ เพื่อให้รู้ว่าพระอรหันต์มีในโลก ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระปิณโฑลภารทวาช
 4. พระภคุ

๓๔. คำบริกรรมผ้าขาวว่า รโชหรณํ พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวกรูปใด ?

 1. พระมหาปันถก
 2. พระจูฬปันถก
 3. พระมหาโกฎฐิตะ
 4. พระวังคีสะ

๓๕. มารดาของพระโสณกุฏิกัณณะ เป็นอุปัฏฐากของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระสีวลี

๓๖. พูดสิ่งที่ตนทำได้ ไม่พูดสิ่งที่ตนทำไม่ได้ เป็นธรรมวาทะของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระสุภูติ
 2. พระจุนทะ
 3. พระเรวตะ
 4. พระอุปเสนะ

๓๗. พระสาวกรูปใดมีภาพลวงตาเป็นสตรีติดตามเพราะผลกรรมในชาติก่อน ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระภคุ
 3. พระโกณฑธาน
 4. พระวังคีสะ

๓๘. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมีมนต์เคาะกะโหลกศรีษะคนตายรู้ว่าเกิดที่ไหน ?

 1. พระวักกลิ
 2. พระวังคีสะ
 3. พระจูฬปันถก
 4. พระพากุละ

๓๙. พระพุทธเจ้าให้พระสาวกรูปใดตามเสด็จเพื่อภิกษุจะไม่ลำบากในทางกันดาร ?

 1. พระสาคตะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระเรวตะ
 4. พระสีวลี

๔๐. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชนุ่งผ้าเปลือกไม้ สำคัญผิดว่าตนเป็นพระอรหันต์ ?

 1. พระวักกลิ
 2. พระพาหิยะ
 3. พระพากุละ
 4. พระเรวตะ

ศาสนพิธี

๔๑. พิธีกรรมที่พึงปฏิบัติตามแบบแผนทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสนพิธี
 2. พิธีบวงสรวง
 3. พิธีบูชายัญ
 4. พลีกรรม

๔๒. ผ้าที่พุทธศาสนิกชนนิยมถวายเนื่องในกาลเข้าพรรษา ตรงกับข้อใด ?

 1. ผ้าบังสุกุล
 2. ผ้าอาบน้ำฝน
 3. ผ้าจำนำพรรษา
 4. ผ้ากฐิน

๔๓. วันธรรมสวนะ คือ วันฟังธรรม ในเดือนหนึ่ง ๆ กำหนดไว้กี่วัน ?

 1. ๒ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๔ วัน
 4. ๕ วัน

๔๔. ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ทาบุญ
 2. ตักบาตร
 3. ฟังเทศน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. ข้อใด ไม่ใช่พิธีกรรมในวันธรรมสวนะ ?

 1. รักษาศีล
 2. สวดมนต์
 3. สวดพระอภิธรรม
 4. เจริญภาวนา

๔๖. วันสิ้นสุดการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุตามพระวินัยเรียกว่าวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันตักบาตรเทโว
 4. วันลอยกระทง

๔๗. คำว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นบทสวดสรรเสริญคุณของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๔๘. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในโอกาสใด ?

 1. ทาบุญอายุ
 2. ทาบุญอัฐิ
 3. ทาบุญต่อนาม
 4. ทาบุญสตมวาร

๔๙. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของงานมงคลสมรส ?

 1. สินสอด
 2. ขันหมาก
 3. ด้ายมงคล
 4. ไม้มงคล

๕๐. เทศน์มหาชาติมีทั้งหมดกี่กัณฑ์ ?

 1. ๑๐ กัณฑ์
 2. ๑๓ กัณฑ์
 3. ๑๕ กัณฑ์
 4. ๒๓ กัณฑ์