ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อว่าอะไร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. ปิบผลิ

๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๓. ผู้ใด นับเนื่องในกลุ่มพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๔. ผู้ใด ไม่นับเนื่องในพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. สยามะ
 3. มหานามะ
 4. ลักษณะ

๕. ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด ?

 1. พุทธจักษุ
 2. ธรรมจักษุ
 3. ทิพจักษุ
 4. ทิพโสต

๖. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีบริวารมาก
 3. มีปัญญามาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๗. พระสารีบุตร เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๘. มารดาของพระสารีบุตร ชื่อว่าอะไร ?

 1. ปชาบดี
 2. สารี
 3. โมคคัลลี
 4. กีสาโคตมี

๙. อุปติสสมาณพบวชเป็นปริพาชก ในลัทธิของใคร ?

 1. สัญชัย
 2. มักขลิ
 3. อชิตะ
 4. นิครนถ์

๑๐. อุปติสสมาณพได้บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. อัสสชิ

๑๑. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ?

 1. ขยัน
 2. กตัญญู
 3. อดทน
 4. ประหยัด

๑๒. พระสารีบุตรเถระได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีบริวารมาก
 4. ทรงธุดงค์

๑๓. พระมหาโมคคัลลานะ เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๔. มารดาของพระมหาโมคคัลลานะ ชื่อว่าอะไร ?

 1. ปชาบดี
 2. สารี
 3. โมคคัลลี
 4. กีสาโคตมี

๑๕. พระมหาโมคคัลลานะ เดิมชื่อว่าอะไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. สุทัตตะ

๑๖. พระมหาโมคคัลลานะควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๑๗. พระมหาโมคคัลลานะเคยบวชในลัทธิใด ?

 1. ดาบส
 2. ปริพาชก
 3. นิครนถ์
 4. อาชีวก

๑๘. พระมหาโมคคัลลานะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. ทรงธุดงค์

๑๙. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระบิดาของพระอานนท์ ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๒๐. พระอานนท์มีศักดิ์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. พระเชษฐา
 2. พระอนุชา
 3. พระปิตุลา
 4. พระนัดดา

๒๑. พระอานนท์ ประสูติที่เมืองใด ?

 1. เทวทหะ
 2. กบิลพัสดุ์
 3. พาราณสี
 4. ราชคฤห์

๒๒. พระเถระใด ยืนขวางช้างนาฬาคีรีเพื่อมิให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระราหุล

๒๓. พระอานนท์นิพพานที่ท่ามกลางแม่น้ำใด ?

 1. อจิรวดี
 2. โรหิณี
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๒๔. พระเถระใด ได้รับเอตทัคคะ ๕ ประการ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

๒๕. สตรีพระนางใด เป็นพระมารดาของพระราหุล ?

 1. มายา
 2. ปชาบดี
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๒๖. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระเจ้าปู่ของราหุลกุมาร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. ฆนิโตทนะ

๒๗. ราหุลกุมารได้รับการบรรพชาเมื่ออายุได้กี่ปี ?

 1. ๕ ปี
 2. ๖ ปี
 3. ๗ ปี
 4. ๘ ปี

๒๘. พระเถระใด เป็นผู้ให้การบรรพชาแก่ราหุลกุมาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

๒๙. พระเถระใด เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในการศึกษา ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระราหุล

๓๐. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. อัญชนะ
 2. ชัยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. สุทโธทนะ

๓๑. พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. รับครุธรรม
 2. รับสรณคมน์
 3. รับศีล ๕
 4. รับศีล ๘

๓๒. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. กตัญญู
 2. รู้ราตรีนาน
 3. ปัญญามาก
 4. ทรงวินัย

๓๓. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดที่เมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. เวสาลี
 3. พาราณสี
 4. ราชคฤห์

๓๔. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เดิมชื่อว่าอะไร ?

 1. สุมนะ
 2. โฆสกะ
 3. เมณฑกะ
 4. สุทัตตะ

๓๕. เศรษฐีใด ตั้งโรงทานแจกอาหารแก่คนยากจนเป็นประจำทุกวัน ?

 1. เมณฑกะ
 2. โฆสกะ
 3. ธนัญชัย
 4. อนาถบิณฑิกะ

๓๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. มีปัญญามาก
 3. ให้ทาน
 4. แสดงธรรม

๓๘. มารดาของนางวิสาขา ชื่อว่าอะไร ?

 1. กีสาโคตมี
 2. สุมนาเทวี
 3. ชนบทกัลยาณี
 4. ปชาบดี

๓๙. นางวิสาขา ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ?

 1. ๗ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๙ ข้อ
 4. ๑๐ ข้อ

๔๐. วัดใด ที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายพระพุทธเจ้า ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. อัมพวนาราม

๔๑. วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ตักบาตรเทโว
 4. ธัมมัสสวนะ

๔๒. ภิกษุอยู่จำพรรษา มีกำหนดเวลากี่เดือน ?

 1. ๒ เดือน
 2. ๓ เดือน
 3. ๔ เดือน
 4. ๕ เดือน

๔๓. ในวันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๔. วันธรรมสวนะคือวันพระ ตรงกับข้อใด ?

 1. ๖ ค่ำ
 2. ๗ ค่ำ
 3. ๘ ค่ำ
 4. ๙ ค่ำ

๔๕. ในหนึ่งเดือน มีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. ๔ ครั้ง

๔๖. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นิยมสวดในงานใด ?

 1. งานศพ
 2. แต่งงาน
 3. งานวันเกิด
 4. งานปีใหม่

๔๗. ปัญญาสมวาร คือการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายครบกำหนดกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๕๐ วัน
 3. ๑๐๐ วัน
 4. ๑ ปี

๔๘. วันเพ็ญเดือน ๑๒ ตรงกับเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ตักบาตรเทโว
 4. ลอยกระทง

๔๙. ในวัดหนึ่ง ทายกทายิกาทำบุญทอดกฐินได้ปีละกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. ๔ ครั้ง

๕๐. ศีล ของสามเณรมีกี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๒๒๗ ข้อ