ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 2. พระโสดาบัน
 3. พระอนุพุทธะ
 4. พระอนาคามี

ผู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

ผู้ได้รับยกย่องว่าเลิศในทางนั้น ๆ เรียกว่าอะไร ?

 1. อริยบุคคล
 2. สาวก
 3. เอตทัคคะ
 4. พหูสูต

อญฺญาสิ ในคำว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฑญฺโญ หมายความว่าอย่างไร ?

 1. ได้บรรลุแล้ว
 2. ได้รู้แล้ว
 3. ได้เห็นแล้ว
 4. ได้ปลงแล้ว

พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องเป็นรัตตัญญู เพราะเหตุใด ?

 1. รู้ธรรมก่อนใคร
 2. บวชก่อนใคร
 3. มีประสบการณ์มาก
 4. มีความรู้มาก

ข้อใด มิใช่หัวข้อธรรมในอนุปุพพีกถา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. เนกขัมมะ

พระสาวกที่ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก ชื่อว่าอะไร ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. นทีกัสสปะ
 3. คยากัสสปะ
 4. มหากัสสปะ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด ?

 1. อุรุเวลาเสนานิคม
 2. คยาสีสะ
 3. เชตวัน
 4. เวฬุวัน

ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

ผู้มีอายุ ท่านมีอินทรีย์ผ่องใส บวชจำเพาะใคร เป็นคำพูดของใคร ?

 1. อชิตมาณพ
 2. ปุณณกมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. โกลิตมาณพ

อุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหานามะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระยส

บ้านกัลลวาลมุตตคาม เป็นที่สำเร็จพระอรหันต์ของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระยส

ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ ?

 1. ถือผ้าบังสุกุล
 2. เที่ยวบิณฑบาต
 3. อยู่ป่า
 4. อยู่ป่าช้า

วรรณะทั้ง ๔ ย่อมเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ใครกล่าว ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอานนท์

พิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

 1. อชิตมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. ปิงคิยมาณพ
 4. โธตกมาณพ

พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความกตัญญู ?

 1. พระราธะ
 2. พระราหุล
 3. พระรัฐบาล
 4. พระจุนทะ

เพราะเหตุใด คนทั้งหลายจึงเรียกพระอุทายีว่า กาฬุทายี ?

 1. เป็นโรค
 2. มีผิวดำ
 3. เรียกตามบิดา
 4. เรียกตามโคตร

พระสาวกรูปใด บวชเพราะเคารพและเกรงใจพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระวักกลิ

พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสาแก่ใคร ?

 1. พระนันทะ
 2. พระราหุล
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

ราหุล เป็นพระนามที่ตั้งตามหลักใด ?

 1. มงคลนาม
 2. พิธีขนานนาม
 3. ฤษีตั้งให้
 4. คำอุทานของบิดา

พระภัททิยะ มักจะเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าอะไร ?

 1. ทุกข์หนอ ๆ
 2. ดีหนอ ๆ
 3. สุขหนอ ๆ
 4. วุ่นวายหนอ ๆ

พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?

 1. พระอานนท์
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระมหานามะ

ข้อใด มิใช่เอตทัคคะของพระอานนท์ ?

 1. แสดงธรรมไพเราะ
 2. มีสติ
 3. พหูสูต
 4. มีความเพียร

พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตช้าเพราะมีกิจมาก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอนุรุทธะ

พระสาวกรูปใด บำเพ็ญเพียรอย่างหนัก เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 1. พระรัฐบา
 2. พระโสณโกฬิวิสะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระมหาปันถก

พระรัฐบาลทำอย่างไร มาดารบิดาจึงอนุญาตให้บวช ?

 1. อดอาหาร
 2. ให้เพื่อนมาขอ
 3. ไม่ลุกจากที่นอน
 4. เที่ยวเตร่ทุกวัน

พระปิณโฑลภารทวาชะ ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะด้านใด ?

 1. เป็นธรรมกถึก
 2. บันลือสีหนาท
 3. มีเสียงไพเราะ
 4. สอนภิกษุณี

พระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งใคร ให้ทำหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์ ?

 1. พระมหาปันถก
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระจุนทะ
 4. พระอานนท์

อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะ เป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?

 1. อายุยังไม่ครบ
 2. มีภิกษุไม่ครบ
 3. ไม่มีผู้อนุญาต
 4. ไม่มีอุปัชฌาย์

พระสาวกรูปใด มีรูปสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?

 1. พระโกณฑธาน
 2. พระปิลินทวัจฉะ
 3. พระพากุละ
 4. พระสุภูติ

พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระพากุละ
 4. พระวักกลิ

พระวักกลิออกบวชเพราะมีอัธยาศัยอย่างไร ในพระพุทธเจ้า ?

 1. หลงรูป
 2. หลงเสียง
 3. หลงธรรม
 4. หลงคารม

พระสาวกรูปใด พูดจาไม่ไพเราะ แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ?

 1. พระปิลินทวัจฉะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหาปันถก
 4. พระราธะ

ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับพระกุมารกัสสปะ ?

 1. บวชแต่เด็ก
 2. พระราชาชุบเลี้ยง
 3. แม่เป็นภิกษุณี
 4. เป็นธรรมกถึก

ใครตัดสินอธิกรณ์ เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

พระสาวกรูปใด ชำนาญในการระลึกรู้อดีตชาติ ?

 1. พระพากุละ
 2. พระโสภิตะ
 3. พระรัฐบาล
 4. พระโมคคัลลานะ

พระมหากัปปินะ ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. พ่อค้า
 4. กษัตริย์

พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระราหุล
 2. พระสีวลี
 3. พระพากุละ
 4. พระกังขาเรวตะ

ใครบรรลุพระอรหัต แต่ยังไม่ทันบวชก็นิพพาน ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระกังขาเรวตะ
 3. พระพาหิยะ
 4. พระสีวลี

ศาสนพิธี

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ กำหนดให้เป็นวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันธรรมสวนะ
 4. วันเทโวโรหณะ

ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

 1. ร่ำรวยเงินทอง
 2. อายุยืน
 3. ขจัดทุกข์ภัยโรค
 4. เจริญด้วยยศศักดิ์

ทักษิณานุประทาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทำบุญวันเกิด
 2. ทำบุญอายุ
 3. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 4. ทำบุญให้ผู้ตาย

การทำบุญสตมวาร หมายถึงการทำบุญครบวันตายกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๕๐ วัน
 3. ๑๐๐ วัน
 4. ๓๖๕ วัน

สวดมาติกาบังสุกุลในงานพระราชพิธี เรียกว่าอย่างไร ?

 1. สวดแจง
 2. สดับปกรณ์
 3. สวดมาติกา
 4. สวดพระอภิธรรม

เทศน์มหาชาติ เป็นการเทศน์ชาดกใด ?

 1. มโหสถ
 2. สุวรรณสาม
 3. มหาเวสสันดร
 4. มหาชนก

การฟังเทศน์ จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ธัมมัสสวนมัย
 4. ธัมมเทสนามัย

ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล คือผ้าชนิดใด ?

 1. ผ้าวัสสิกสาฎก
 2. ผ้าอาบน้ำฝน
 3. ผ้าบังสุกุลจีวร
 4. ผ้าอัจเจกจีวร

การทอดกฐิน หมดเขตกลางเดือนใด ?

 1. เดือน ๑๑
 2. เดือน ๑๒
 3. เดือนอ้าย
 4. เดือนยี่

เวจกุฎี หมายถึงสถานที่ใด ?

 1. ห้องนอน
 2. ห้องรับแขก
 3. ห้องพยาบาล
 4. ห้องสุขา