ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. พุทธานุพุทธประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?

 1. ประวัติพระพุทธเจ้า
 2. ประวัติพระสาวก
 3. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
 4. ลัทธิประเพณีต่างๆ

๒. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?

 1. ทิศทักษิณ
 2. ทิศบูรพา
 3. ทิศพายัพ
 4. ทิศอาคเนย์

๓. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ก่อนเสด็จจุติยังโลกมนุษย์ ?

 1. ทิพยภูษาที่ทรงมีสีเศร้าหมอง
 2. พระสรีระกายมีอาการชราปรากฏ
 3. พระเสโทไหลออกจากพระนลาฏ
 4. ทิพยบุปผาที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง

๔. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

 1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 2. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 3. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
 4. ทวีป ประเทศ ชนบท สกุล มารดา

๕. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นวงศ์ศากยะ ?

 1. พระเจ้าชัยเสนะ
 2. พระเจ้าสีหหนุ
 3. พระเจ้าอัญชนะ
 4. พระเจ้าโอกกากราช

๖. พระเจ้าสีหหนุ และพระนางกาญจนา มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?

 1. ตา ยาย
 2. ปู่ ย่า
 3. ลุง ป้า
 4. พ่อตา แม่ยาย

๗. ใครไม่ใช่สหชาติที่เกิดร่วม ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ?

 1. กาฬุทายีอำมาตย์
 2. พระนางพิมพา
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๘. ” ราหุลัง ชาตัง พันธนัง ชาตัง ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. พระราหุลประสูติแล้ว
 2. พระราหุลคือทรัพย์
 3. บ่วงเกิดแล้ว พันธะเกิดแล้ว
 4. พระราหุลเป็นที่รัก

๙. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอย่างไร ?

 1. โคตมี
 2. อมิตา
 3. กีสาโคตมี
 4. ปมิตา

๑๐. ญาณใดที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ ในยามสุดท้าย วันตรัสรู้ ?

 1. ทศพลญาณ
 2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 3. จุตูปปาตญาณ
 4. อาสวักขยญาณ

๑๑. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง ในวันตรัสรู้ ชื่อว่าอะไร ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. ราชายตนพฤกษ์
 3. อชปาลนิโครธ
 4. มุจลินท์

๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ใด ?

 1. ร่มไม้พระศรีมหาโพธิ์
 2. ร่มไม้ราชายตนะ
 3. ร่มไม้อชปาลนิโครธ
 4. ร่มไม้มุจลินท์

๑๓. ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆฏิตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๑๔. ความปรารถนาข้อที่ ๕ ของพระเจ้าพิมพิสาร ว่าอย่างไร ?

 1. ขอพระอรหันต์มาสู่แว่นแคว้นของเรา
 2. ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา
 3. ขอเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์
 4. ขอเราได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์

๑๕. พระศาสดา ประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ไหน ?

 1. แคว้นกาสี
 2. แคว้นวัชชี
 3. แคว้นมัลละ
 4. แคว้นมคธ

๑๖. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. อุรุเวลาเสนานิคม
 2. วัดเวฬุวัน
 3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 4. วัดเชตวัน

๑๗. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระวังคีสะ
 4. พระอัสสชิ

๑๘. อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระสารีบุตร

๑๙. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระสารีบุตร

๒๐. อาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระสารีบุตร

๒๑. ใครได้บรรลุธรรม เพราะฟังเวทนาปริคคหสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระสารีบุตร

๒๒. พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิกับพระสาวกรูปใด ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

๒๓. โกลิตปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัสสชิ
 3. อุปติสสปริพาชก
 4. ทีฆนขปริพาชก

๒๔. ใครทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่า ” ดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ” ?

 1. ทีฆนขปริพาชก
 2. อุปติสสปริพาชก
 3. โกลิตปริพาชก
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๒๕. ข้อใด ไม่จัดเข้าในความเสื่อม ๕ อย่าง ที่พระเจ้าโกรัพยะตรัสว่าเป็นเหตุให้คนออกบวช ?

 1. แก่
 2. เจ็บ
 3. ผิดหวัง
 4. สิ้นโภคทรัพย์

๒๖. พระสาวกรูปใดยอมอดอาหาร เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช ?

 1. พระรัฐบาล
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระราธะ

๒๗. พระสาวกรูปใด เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตมาก่อน ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระรัฐบาล

๒๘. เจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะต้องการละมานะความถือตัว
 2. เพราะอุบาลีมีอายุมากกว่า
 3. เพราะเคยมีอุปการคุณต่อกัน
 4. เพราะเป็นพุทธประสงค์

๒๙. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดพระนักเทศน์ ?

 1. พระราธะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระโสณโกฬิวิสะ

๓๐. ธรรมเปรียบด้วยกระจกเงา ที่พระศาสดาตรัสแก่สามเณรราหุล ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. การเสียสละ
 2. ความมีเมตตา
 3. การทำงานด้วยปัญญา
 4. การไม่กล่าวเท็จ

๓๑. วิวาห์ล่ม เกิดขึ้นแก่พระสาวกรูปใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระนันทะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

๓๒. ใครสอนวิธีทำการเกษตร แก่พระอนุรุทธศากยะ ?

 1. พระเจ้ามหานามะ
 2. พระเจ้าภัททิยะ
 3. พระเจ้าอมิโตทนะ
 4. พระเจ้าสุกโกทนะ

๓๓. ปัญหาว่า ” อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก ” พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

 1. ลาภเป็นภัยใหญ่
 2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
 3. ยศเป็นภัยใหญ่
 4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่

๓๔. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ใครได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ?

 1. ปิงคิยมาณพ
 2. อชิตมาณพ
 3. เมตตคูมาณพ
 4. โมฆราชมาณพ

๓๕. พระอรหันต์คู่ใด สนทนาการตายของพระขีณาสพ ?

 1. พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ
 2. พระอัสสชิ-พระสารีบุตร
 3. พระสารีบุตร-พระยมกะ
 4. พระอานนท์-พระอุบาลี

๓๖. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระสิวลี
 3. พระวักกลิ
 4. พระโสภิตะ

๓๗. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตต์ในอิริยาบถแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่น ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอุบาลี
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระสารีบุตร

๓๘. พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

๓๙. ใครได้รับการอุปสมบท เพราะอานิสงส์ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว ?

 1. พระราธะ
 2. พระพาหิยะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระพากุละ

๔๐. พระสาวกรูปใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๔๑. พระนางปชาบดี แสดงความตั้งใจในการขอบวชอย่างไร ?

 1. อดพระกระยาหาร
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. ตัดพระเมาลี
 4. ยอมสิ้นพระชนม์

๔๒. ภิกษุณีคู่ใด เป็นอัครสาวิกาซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า ?

 1. อุบลวรรณาเถรี-รูปนันทาเถรี
 2. เขมาเถรี-อุบลวรรณาเถรี
 3. เขมาเถรี-ปฏาจาราเถรี
 4. ธัมมทินนาเถรี-รูปนันทาเถรี

๔๓. ดอกไม้ชนิดใด บ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ?

 1. ดอกบัว
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกโศก
 4. ดอกมณฑารพ

๔๔. พระพุทธสรีรังคาร คืออะไร ?

 1. เถ้าถ่าน
 2. พระอัฐิธาตุ
 3. พระเขี้ยวแก้ว
 4. พระรากขวัญ

๔๕. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฏก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

๔๖. ใครบรรลุพระอรหัตต์ ก่อนทำปฐมสังคายนา ๑ คืน ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอานนท์
 3. พระสุภัททะ
 4. พระนันทะ

๔๗. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร ?

 1. ถามพระสูตร
 2. วิสัชชนาพระสูตร
 3. ถามพระวินัย
 4. วิสัชชนาพระวินัย

๔๘. พระราชาพระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระเจ้าอโศกมหาราช
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

๔๙. เรื่องใด เป็นสาเหตุของการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?

 1. เรื่องวัตถุ ๑๐ ประการ
 2. เรื่องเดียรถีย์ปลอมบวช
 3. เรื่องภิกษุเข้ารีตเดียรถีย์
 4. เรื่องภิกษุกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

๕๐. ในอันตรธาน ๕ ประการ ข้อใดอันตรธานก่อน ?

 1. ปริยัติอันตรธาน
 2. ปฏิบัติอันตรธาน
 3. ปฏิเวธอันตรธาน
 4. ลิงคอันตรธาน