ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2544

1. อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า
 • พระอรหันต์
 • พระสาวกของพระพุทธเจ้า

2. พระมหาสาวก ตามนัยอรรถกถา หมายถึงพระสาวกกี่องค์ ?

 • 8 องค์
 • 41 องค์
 • 80 องค์
 • 88 องค์

3. พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?

 • 40 องค์
 • 41 องค์
 • 60 องค์
 • 80 องค์

4. ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม หมายถึงข้อใด ?

 • โสดาปัตติมรรค
 • สกทาคามิมรรค
 • อนาคามิมรรค
 • อรหัตตมรรค

5. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นองค์แรก ?

 • พระสารีบุตร
 • พระอัสสชิ
 • พระยสะ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ

6. พระปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมเทศนาอะไร ?

 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนุปุพพีกถา

7. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางใด ?

 • เป็นผู้อยู่ป่า
 • เป็นผู้มีปัญญามาก
 • เป็นผู้ทรงธุดงค์
 • เป็นผู้รู้ราตรีนาน

8. ” ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำพูดของใคร ?

 • อุปติสสมาณพ
 • โกลิตมาณพ
 • ยสกุลบุตร
 • ปิปผลิมาณพ

9. เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ชฎิล 3 พี่น้อง มีชื่อว่าอะไร ?

 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนุปุพพีกถา
 • อนัตตลักขณสูตร

10. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?

 • 60 รูป
 • 61 รูป
 • 80 รูป
 • 81 รูป

11. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังธรรมเทศนา ชื่อว่าอะไร ?

 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • เวทนาปริคคหสูตร
 • สังคีติสูตร

12. ” เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระกูล ” ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด ?

 • พระสารีบุตร
 • พระโมคคัลลานะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระมหากัจจายนะ

13. ” พระธรรมราชา ” หมายถึงใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระสารีบุตร
 • พระภัททิยะ
 • พระมหากัปปินะ

14. พระโมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหัต ณ ที่ไหน ?

 • บ้านมหาติฏฐะ
 • บ้านกาฬสิลา
 • บ้านโทณวัตถุ
 • บ้านกัลลวาลมุตตคาม

15. พระสาวกองค์ใดถือธุดงค์ 3 ข้อโดยเคร่งครัด ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ

16. พระมหาเถระผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก คือใคร ?

 • พระสารีบุตร
 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์

17. ใครได้รับยกย่องว่า เป็นผู้เลิศทางอธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระสารีบุตร
 • พระโมฆราช

18. ” โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด ” เป็นปัญหาของใคร ?

 • เมตตคูมาณพ
 • ปิงคิยมาณพ
 • โมฆราชมาณพ
 • อชิตมาณพ

19. พราหมณ์พาวรีมีศิษย์เอกกี่คน ?

 • 8 คน
 • 16 คน
 • 18 คน
 • 32 คน

20. พระสาวกผู้สนทนากับพระสารีบุตรเรื่องวิสุทธิ 7 คือใคร ?

 • พระโมคคัลลานะ
 • พระมหากัจจายนะ
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระอานนท์

21. พระราธะบวชด้วยวิธีใด ?

 • เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 • ติสรณคมนูปสัมปทา
 • ญัตติจตุตถกรรม
 • รับโอวาท 3 ข้อ

22. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้สอนง่าย ?

 • พระมหากัจจายนะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระราธะ
 • พระอุรุเวลกัสสปะ

23. ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นไร ก็สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น พระสาวกองค์ใด มีคุณสมบัติเช่นว่านี้ ?

 • พระสารีบุตร
 • พระปุณณมันตานีบุตร
 • พระอัสสชิ
 • พระอานนท์

24. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 • สามเณรราหุล
 • สามเณรเรวตะ
 • สามเณรสังกิจจะ
 • สามเณรบัณฑิต

25. พระสาวกรูปใดบวชเพราะจำใจ ?

 • พระราธะ
 • พระนันทะ
 • พระอุบาลี
 • พระอนุรุทธะ

26. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเถระรูปใดว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา ?

 • พระราหุล
 • พระอานนท์
 • พระอัสสชิ
 • พระรัฐบาล

27. พระเถระรูปใดวิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอุบาลี
 • พระอนุรุทธะ

28. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า ” สุขหนอ ๆ ” ?

 • พระนันทะ
 • พระภัททิยะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระลกุณฏกภัททิยะ

29. ผู้บรรลุอรหัตตผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง 4 คือใคร ?

 • พระอุบาลี
 • พระมหานามะ
 • พระกาฬุทายี
 • พระอานนท์

30. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง 3 ปี จึงได้อุปสมบท เพราะเหตุใด ?

 • มีพระสงฆ์ไม่พอ
 • มีอายุไม่ครบ 20 ปี
 • ขาดบาตรและจีวร
 • หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

31. ” เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม ” ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด ?

 • พระนันทะ
 • พระวักกลิ
 • พระราหุล
 • พระอานนท์

32. ใครเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้ว รู้ว่าไปเกิดที่ไหน ?

 • พระสุภูติ
 • พระสีวลี
 • พระพากุละ
 • พระวังคีสะ

33. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 • พระโสณโกฬิวิสะ
 • พระรัฐบาล
 • พระโสณกุฏิกัณณะ
 • พระลกุณฏกภัททิยะ

34. พระรัฐบาลเถระแสดงธัมมุทเทศ 4 ประการแก่ใคร ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าโกรัพยะ
 • พระเจ้าจัณฑปัชโชต

35. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

 • พระนาคิตะ
 • พระสาคตะ
 • พระอุปเสนะ
 • พระอุทายี

36. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีโรคน้อย ?

 • พระอุทายี
 • พระอุบาลี
 • พระพากุละ
 • พระวักกลิ

37. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีลาภมาก ?

 • พระสีวลี
 • พระสารีบุตร
 • พระปิงคิยะ
 • พระโสภิตะ

38. พระกุมารกัสสปะ ได้รับยกย่องในด้านใด ?

 • มีปฏิภาณในการผูกบาทคาถา
 • แสดงธรรมเทศนาได้อย่างวิจิตร
 • แตกฉานในปฏิสัมภิทา 4
 • ระลึกชาติได้มาก

39. พระองคุลิมาล มีลักษณะตรงกับข้อใด ?

 • ต้นคด ปลายตรง
 • ต้นตรง ปลายคด
 • ต้นตรง ปลายตรง
 • ต้นคด ปลายคด

40. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?

 • พระนางปชาบดีโคตมี
 • เขมาเถรี
 • อุบลวรรณาเถรี
 • ปฏาจาราเถรี

41. พิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?

 • ศาสนพิธี
 • บุญพิธี
 • ทานพิธี
 • กุศลพิธี

42. ข้อใดกล่าวถึงงานอวมงคลได้ถูกต้อง ?

 • จำนงทำบุญครบรอบวันตายของมารดา
 • จำปีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • จำปาทำบุญถวายผ้ากฐิน
 • จำปูนทำบุญฉลองเมรุ

43. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?

 • วันอุโบสถ
 • วันวัสสูปนายิกา
 • วันปาฏิบท
 • วันธรรมสวนะ

44. การสวดพระอภิธรรมใช้ในงานใด ?

 • งานทำบุญ 7 วัน
 • งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • งานศพ
 • งานทำบุญอายุ

45. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

 • ผ้าภูษาโยง
 • ผ้ามาลาโยง
 • ผ้าภูษามาลา
 • ผ้าสายโยง

46. การเทศน์มหาชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?

 • พระมหาชนก
 • เวสสันดรชาดก
 • พุทธประวัติ
 • ประวัติพระสาวก

47. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…?

 • มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง …
 • อิมานิ มะยัง ภันเต…
 • วิปัตติปฏิพาหายะ…
 • พรหมา จะ โลกาธิปตี…

48. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าชนิดใด ?

 • ผ้าอาบน้ำฝน
 • ผ้าจำนำพรรษา
 • ผ้าจีวร
 • ผ้าห่ม

49. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของผ้าป่า ?

 • ผ้าบังสุกุล
 • ผ้าเปื้อนฝุ่น
 • ผ้าไม่มีเจ้าของ
 • ผ้าที่มีเจ้าของ

50. การลอยกระทงตามประทีป กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

 • เพื่อบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้า
 • เพื่อแสดงความเป็นพุทธมามกะ
 • เพื่อลอยบาป
 • เพื่อขอขมาพระแม่คงคา